Ana Isabel Filgueiras Espasandín, con DI xxxxxxxx e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretaria da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña, EXPON:

 

Que o pasado 24 de Outubro de 2023 presentamos unha solicitude de revisión de oficio dos nomeamentos dos directores de área e coordinadores xerais acordados pola XGL de 2 de agosto de 2023 por concorrer neles vicio de nulidade do artigo 47 da lei 39/2015 de 1 de Outubro do Procedemento Administrativo Común das AA.PP.

Que con posterioridade a estes nomeamentos acordados o 2 de agosto de 2023 pola Xunta de Goberno Local houbo novos nomeamentos de directoras/os de área, concretamente por acordo da Xunta de Goberno Local de data 30 de agosto de 2023 (publicación no BOP de 5 de setembro de 2023) e por acordo da Xunta de Goberno Local de data 8 de novembro de 2023 (publicación no BOP de 14 de novembro de 2023).

 

Que nestes últimos nomeamentos de directoras/ os de área mencionados no parágrafo anterior concurren os mesmos supostos de nulidade que os nomeamentos do 2 de agosto de 2023 para os que xa solicitamos a revisión de oficio o 24 de Outubro de 2023.

Que non existiu convocatoria pública nos actos que deron lugar aos nomeamentos das distintas Direccións de Área do Concello da Coruña, cando sería aplicable tanto o artigo 13 do EBEP, como o artigo 34 da lei 2/2015 do Emprego Público de Galicia que establecen que a designación do persoal directivo tense que facer mediante procedementos que garanten a publicidade e concorrencia.

 

O apartado e) artigo 47 da lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das AA.PP dispón que serán nulos de pleno dereito os actos que se dicten prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente establecido ou das normas que conteñen as regras esenciais para a formación da vontade dos órganos colexiados.

 

Polo exposto, SOLICITO:

 

PRIMEIRO: Que o Concello da Coruña inicie de forma inminente e urxente, a revisión de oficio de todos os nomeamentos de directores/as de área acordados pola XGL o 30 de agosto de 2023 e o 8 de novembro de 2023, por concorrer en todos eles o vicio de nulidade do apartado e) do artigo 47 da lei 39/2015.

SEGUNDO: Solicítase copia dos informes que motivaron os nomeamentos dos directores/as de área a fin de poder verificar a idoneidade dos nomeados e en particular as circunstancias excepcionais que motivaron o nomeamento dos que non son funcionarios de carreira.

TERCEIRO: Advírtese que se presenta esta solicitude de inicio de revisión de oficio cós efectos previstos no artigo 29 da lei 29/1998 da xurisdición contenciosa administrativa:

  1. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78.

 

A Coruña a 17 de novembro de 2023

 

 

 

AO COIDADO DA ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA

 

Por medio deste escrito, ao abeiro do previsto no artigo 123 e seguintes da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, -no sucesivoLPAC-, interpoño RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra acordo de modificación da Instrución de xestión das situacións da Incapacidade Temporal do Concello da, publicada no BOP n.º 73 do 18 de abril de 2023, elo consonte os seguintes, MOTIVOS

 

- No ANEXO do Acordo se din que:

“...en cumprimento do apartado 4, implantarase neste concello un plan de control do absentismo que será obxecto de difusión pública, a través do portal de transparencia.

No devandito portal publicaranse semestralmente os datos de absentismo clasificadospola súa causa, a tal obxecto realizarase unha base de datos separada para continxencias comúns e profesionais na que queden reflectidos os días de traballo perdidos por cada traballador que cause baixa médica, ademais dos seguintes datos: servizo ao que pertence, unidade organizativa, tipo de relación laboral con este concello, tipo de continxencia, sexo e idade.

 

Con esta difusión pública, ainda que non figue o nome do traballador/a, estaríase perfectamente identificando co resto de datos publicados : SERVIZO,UNIDADE ORGANIZATIVA,TIPO DE RELACION LABORAL, SEXO, IDADE, CONTINXENCIA …

Esta Sección Sindical DENUNCIA a NULIDADE de esta publicación, e insta a que se deixe sin efecto :

 

1º.- A protección das persoas físicas en relación co tratamento de datos persoais é un dereito fundamental recoñecido nos artigos 18.4 da Constitución española, 8.1 da Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e o 16.1 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea .

 

2º.- A utilización dos datos para unha finalidade que non sexa compatible coa finalidade para a cal foron recollidos, sen contar co consentimento do/a afectado/a, ou cunha base legal para iso vulnera a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

 

3º.- O dereito á protección de datos ampara á todos os afectados fronte ao «tratamento» dos mesmos, tal e como se define no art. 4.2 do RGPD.

 

4º.- A lexislación de protección de datos é de aplicación ao tratamento de datos efectuado por un empregador respecto das persoas traballadoras, sen prexuízo de que o art. 88 do RGPD permita ademaís que, mediante disposicións legais ou convenios colectivos, que se establezcan «normas máis específicas» coa finalidade de ofrecer unha mellor e máis adaptada protección do dereito á protección de datos no campo das relacions laborais.

5º.- A empresa – neste caso o Concello da Coruña - debe informar sempre aos traballadores sobre os novos tratamentos dos seus datos persoais que decida realizar con carácter posterior ao nacemento da relación laboral.

 

O RGPD e a LOPDGDD inclúen o deber de seguridade das empresas, respeto a seus empregados/as, xunto co deber de segredo, dentro dos principios da protección de datos.

 

«Os datos persoais serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridadeadecuada dos datos persoais, incluída a protección contra o tratamento non autorizado ou ilícito e contra a súa perda, destrución ou dano accidental, mediante a aplicación de medidas técnicas ou organizativas apropiadas («integridade e confidencialidade»)»  (art.5.1.f) do RGPD

 

Por todas, nos remitimos a SSTC 66/1995, reproducindo o fundamento xurídico 5º.:

‘‘…Mediante la creación de la base de datos ahora discutida parece perseguirse un control más eficaz del absentismo laboral, según las facultades que al efecto reconoce al empresario la legislación vigente. En este sentido, loprimero que conviene advertir es que entre dichas facultades no figura la de proceder al almacenamiento en soporte informático de los datos atinentes a la salud de los trabajadores -y en concreto del diagnóstico médico prescindiendo del consentimiento de éstos. Por otra parte,  y con independencia de ello, lo verdaderamente relevante es que la medida adoptada por la empresa, sometida a los cánones establecidos para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, no reviste la consideración de solución idónea, necesaria y proporcionada para la consecución del fin, en este caso, el control del absentismo laboral; no se trata de medida de suyo ponderada y equilibrada, ya que de ella no se derivan más beneficios o ventajas para el interés general o para el interés empresarial que perjuicios sobre el invocado derecho a la intimidad’’ (STC 202/1999, de8 de noviembre). ‘‘(...) A la vista del contenido del fichero, forzoso resulta convenir que su manteni- miento no se dirige a la preservación de la salud de los trabajadores sino al control del absentismo laboral, lo que, por otra parte, resulta plenamente acorde con la denominación ‘‘absentismo con baja médica’’ que recibe el fichero. Consecuentemente, la creación y actualización del fichero, en los términos en que se ha llevado a efecto, no puede ampararse, frente a lo sostenido por la empresa, en la existencia de un interés general (art. 7.3 L.O.R.T.A.D. y, por remisión, arts. 10.11 y 61 L.G.S.),  que justificaría la autorización por ley, sin necesidad del consentimiento del trabajador, para el tratamiento yControl…’’

 

SOLICITO se DECLARE NULO O PARAGRAFO DO ACORDO, no que se recolle a DIFUSION PUBLICA de datos personaís dos traballadores do Concello da Coruña, todo elo nos términos expostos e que supostamente ven amparada no control do Absentismo laboral, ao tempo que anunciamos que de non ser inmediatamente anulado este apartado do acordo, se dará conta a AXENCIA ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS.

Ana Isabel Filgueiras Espasandín, con DI XXXXXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretaria da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña, EXPON:

 

 En sesión celebrada en data 30 de agosto de 2023 a Xunta de Goberno Local do Concello da Coruña adoptou o acordo de aprobar inicialmente a modificación puntual da Relación de Postos de Traballo do Concello da Coruña e someter o expediente ao trámite de información pública durante un prazo de de 20 días para a presentación de alegacións, reclamación ou suxestións.

 Polo que, dentro do prazo establecido ao efecto, formulo as seguintes ALEGACIONS para ser tidas en conta antes da aprobación definitiva da modificación puntual da RPT:

 

 - Nesta modificación puntual da RPT do Concello da Coruña recóllense mais de vinte postos de nova creación sin que figure no Anexo II do Informe proposta a preceptiva e previa valoración obxetiva dos mesmos, e cando se trata de postos “singularizados” que non teñen parangón no Concello. Esta cuestión ademais reviste especial importancia cando está en marcha o estudio e elaboración dunha nova RPT- valoración de postos de traballo, adxudicada á empresa Adecco no que se vai levar a cabo unha revisión completa da RPT actual.

 

- No punto oitavo do Informe- Proposta da modificación puntual da RPT afírmase que todos os cambios incorporados a esta modificación puntual foron negociados na Mesa Xeral celebrada o día 25 de agosto de 2023.

A proposta presentada na Mesa Xeral de Negociación e o documento aprobado inicialmente na Xunta de Goberno Local son documentos diferentes. Presentan diferencias significativas nas modificacións que se refiren á Area de Economía e Planificación Urbana, particularmente no referido á Unidade de apoio á Dirección e ao Servizo de Medio Ambiente, polo tanto non pode afirmarse que os cambios foran negociados na Mesa Xeral de Negociación.

 

- Non figura suficientemente motivada a apertura de varios postos que pasan a poder ser ocupados por funcionarios de calquera administración pública (TD), esta modificación restrinxiría o acceso aos funcionarios municipais do concello polo que debe estar suficientemente motivada.

 

- Dentro do Servizo de Cultura e Memoria Histórica créase o posto de Dirección do Fórum Metropolitano, este posto está creado tamén na RPT do IMCE o que suporía unha duplicidade de postos polo que solicitamos se nos informe dos motivos que xustifican a existencia desta duplicidade.

 

A Coruña a 3 de Outubro de 2023

 

SRA.ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA

LIGAZON

LIGAZÓN

O Goberno municipal achegounos o 29 de marzo pola tarde (coincidindo ca asemblea da CIG) unha proposta ca implantación da carreira horizontal

A proposta do goberno municipal é a retribución progresiva en 6 anualidades (2023-2028), nas que propoñen comezar cun 20%, para a Sección Sindical da CIG tanto a porcentaxe como o número de anualidades (6) son inaceptables.

A horas da MXN enviaron unha proposta incompleta, quedaron pendentes cousas tan importantes como as contías e as porcentaxes a aplicar, a proposta final será na MXN, se ben existe consenso sindical en canto ás contías, non hai unidade sindical en canto as porcentaxes porque o resto de centrais sindicais ou ben non fixeron ningunha consideración, ou ben sinalaron que con que non se baixase dun 20% na primeira anualidade sería suficiente, algo xa plasmado neste no último borrador.

Para que poidades valorar mellor do que estamos a falar, na táboa seguinte podedes comprobar a insignificancia da proposta do 20% se temos en conta as cantidades que manexamos os sindicatos , a do GM a descoñecemos pero nas Mesas Técnicas as consideraban moi elevadas, polo que a proposta municipal incluso podería ser  de cantidades menores ás seguintes.

 PARA O GRAO 1

A1 118€ (1414€/12)  : 24€

A2 111€ (1330€/12) : 22€

B 104€ (1246€/12)  : 21€

C1 97€ (19€/12) : 19€

C2 90€ (1078€ /12) : 18€

AP 85€ (1022€/12)  : 17€

 

Dende a CIG consideramos que un Concello como o da Coruña debería promover unha CARREIRA HORIZONTAL á altura e non entrar nun mercadeo como ao que estamos acostumados noutras xestións.

 

Asemade desta información podedes consultar o documento sobre a que debatimos o 29 de marzo na asemblea con máis datos como a proposta de contías por graos LIGAZÓN

Ana Filgueiras Espasandín con D.I.XXXXXXXXX e domicilio para os efectos de notificacións nos locais sindicais da CIG, pazo municipal de María Pita, praza de María Pita S/N-3ª pranta, C.P. 15001- A Coruña, como delegada de prevención do Concello da Coruña

 

EXPOÑO:

 

O pasado 7 de marzo de 2023 na sesión ordinaria do Comité de Seguridade e Saúde do Concello da Coruña tratouse na orde do día, entre outros, o seguinte punto:

“5.- Informe sobre as medicións de gas radón e de temperatura en centros de traballo municipais.”

 

Neste punto douse lectura por parte do presidente do Comité de Seguridade e Saúde a un breve informe sobre as medicións de gas radón que se levaron a cabo nos últimos meses no centro de traballo do Pazo Municipal de María Pita.

 

Non se facilitaron aos membros do Comité de Seguridade e Saúde  o resultado concreto de todas  as  medicións efectuadas en diferentes puntos deste centro de traballo.

 

O real decreto 1029/2022 de 20 de decembro polo que se aproba o regulamento sobre protección da saúde contra os riscos derivados da exposición as radiacións ionizantes establece nos seus artigos 75 e 76 a obrigación de tomar medidas cando nos lugares de traballo existan zonas de concentración de radón en aire que, en promedio anual, superen o nivel de referencia de 300Bq/m3, e  que o resultado das estimacións estará a disposición do traballador, das autoridades sanitarias, da inspección de traballo, doutras administración públicas competentes en materia laboral e do consello de seguridade nuclear.

O artigo 82 deste mesmo decreto establece, entre outras cousas, que a Inspección de Traballo e Seguridade Social colaborará co Consello de Seguridade Nuclear na vixiancia do cumprimento das obrigas dos titulares de actividades laboráis con exposición ao radón, particularmente no referido aos incumplimentos relativos á disponibilidade do informe previsto no artigo 76.3.

 

O artigo 18 da lei 31/1995 de 8 de novembro de prevención de riscos laboráis establece que a información nesta materia se facilitará aos traballadores a través dos seus representantes.

 

Asemade  pregunteille ao presidente do Comité de Seguridade e Saúde si se levaran a cabo as obras previstas no centro de traballo de Casa Paredes para reducir os niveis o gas radón,  a resposta do presidente do Comité de Seguridade e Saúde foi que non sabía si as obras se fixeran ou non.

Levamos preguntando polas obras de Casa Paredes dende hai varios anos sin recibir resposta por parte do goberno municipal.

 

POLO EXPOSTO, SOLICITO:

 

  • Se me faciliten como delegada de prevención  e representante dos traballadores municipais  as medicións de gas radón de todos os medidores instalados nas diferentes prantas do pazo municipal de maría pita, e o informe das estimacións de promedio anual de concentración de radón en aire de todas as  zonas donde se realizaron medicións nos últimos meses por parte dunha empresa especializada.

 

  • De non facilitarse a información solicitada darase traslado á autoridade competente para que actúe en consecuencia conforme ao establecido no real decreto 1029/2022 de 20 de decembro polo que se aproba o regulamento sobre protección da saúde contra os riscos derivados da exposición as radiacións ionizantes.

 

  • Se informe sobre si se levaron a cabo as obras para a reducción dos niveis de gas radón en Casa Paredes. En caso de non estar feitas estas obras, se inicien de maneira inmediata procedendo, unha vez rematadas, a novas medicións a fin de comprobar si se reduciron os niveis coas obras efectuadas.

 

 

A Coruña a 20 de marzo de 2023

 

 

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA

"El sistema de horarios y trabajo del cuerpo de la policía local de A Coruña, establece claramente que los servicios de los fines de semana quedan tan reducidos que se hace necesario aplicar un criterio restrictivo para la concesión de permisos y licencias dichos días. Para compensar y cubrir necesidades de libranza esos días establece que se podrán autorizar en mayor medida los cambios de libranza entre compañeros.
Todo ello en base a que se descansan más fines de semana que se trabajan y por lo tanto, los que toca trabajar hay que acudir, salvo que las necesidades del servicio lo permitan. Y este es el criterio desde siempre y en policía local siempre se ha asumido porque este era el espiritu del acuerdo.
En todo caso, los motivos excepcionales siempre son atendidos: asistencia a bodas, cumpleaños, funerales, viajes extraordinarios, atender familiar, etc.
 
Ya en el año 2008, que éramos sobre 60 policías mas en la plantilla se preveía esto, hoy con 60 menos, los agentes que quedan para cubrir los fines de semana son menos y por lo tanto el servicio queda mas reducido y cada vez los servicios considerados como "mínimos" están mas recortados.
Además no es de recibo que por ejemplo a día de hoy en el turno de tarde todos los fines de semana por las tardes se nombres refuerzos con servicios extraordinarios y simultáneamente se den  días libres porque habría que acrecer mas los refuerzos extras y lo mismo respecto a los refuerzos habituales que se nombran para atender eventos como futbol del deportivo, carreras, pruebas deportivas, eventos festivos, manifestaciones, etc., si concediésemos mas días libres habría que acrecer mas los refuerzos.
 
En todo caso, todos los días que se piden como libres sean por asuntos propios u por otros motivos (en policía local como trabajan a turnos se obtienen días libres por más motivos, por ejemplo: los días de compensación del propio sistema de horarios y trabajo, por asistencia a juicios, por asistencia a cursos, por acumulación de horas por salir tarde, etc.), si se deniegan se van arrastrando y no caducan, pudiendo disfrutarlos fuera de los plazos indicados, siempre que acrediten que los han pedido en plazo y se les denegaron por necesidades del servicio. 
 
En conclusión, siempre que los dias libres por permisos u otros motivos, se denieguen por necesidades del servicio (normalmente en fines de semana) que ya saben que es normal que se denieguen porque solemos pedir refuerzo con servicios extras, no así por la semana que es cuando deberían pedirlos y lo saben, pues NO LES CADUCAN y los pueden pedir fuera de plazo, siempre lo mas pronto  que puedan y si se les siguen denegando los siguen arrastrando SIN CADUCAR.
 
SISTEMA DE HORARIOS Y TRABAJO DEL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL DE A CORUÑA
 
3. FINS DE SEMANA E FESTIVOS.
Tendo en conta os parámetros expostos nos puntos anteriores, as características socio-policiais da cidade da Coruña, as diferentes actividades que nela se levan a cabo, as funcións dos Corpos da Policía Local, e as demandas da cidadanía sobre seguridade, os servizos ordinarios do Corpo da Policía Local estruturaranse, segundo se indicou, para cubrir preferentemente aqueles días e quendas de servizo que requiren uns maiores niveis de presenza e de prevención, conxugando o anterior cun mínimo de intervención e de resposta ante as incidencias e tarefas.
Por iso, as quendas de servizos diúrnos adaptaranse cara unha maior proporción nas quendas de mañá e de tarde, de luns a venres, que nas fins de semana. Mención aparte merece a quenda do servizo de noite, para a cal se prevén un persoal e un horario específico, dada a especial incidencia das fins de semana na mesma.
Como compensación polo traballo realizado nas quendas de servizo do sistema diúrno, no cal se realizan máis de cinco días seguidos, reducirase o servizo ordinario nos días festivos ao 50%, sempre que se cubran os servizos mínimos necesarios, cun total de cinco días anuais por funcionario/a. Os servizos mínimos habituais serán os establecidos como tales para a fin de semana (sábado e domingo). Os festivos que non poidan ser gozados por razón de servizo (debido a causas sobrevidas ou a servizos e dispositivos extraordinarios) poderán ser solicitados polo mesmo sistema aplicable aos permisos de asuntos particulares dentro do ano natural.
Tendo en conta que para as fins de semana se dispuxo un servizo reducidofaise necesario aplicar un criterio restritivo para a concesión de permisos e licenzas nos devanditos días.
Ao estar máis restrinxida a concesión de permisos e licenzas nas fins de semana e, segundo o caso, en días festivos, dado que o número de patrullas e servizos é menor, poderanse autorizar, en maior medida, cambios puntuais de quendas e servizos ao persoal que o solicite, previa solicitude de ambos/as os/as interesados/as, realizada coa antelación suficiente, e sempre que o cambio permita a realización das funcións policiais correspondentes polo persoal que cambia a quenda de traballo, segundo se expón no punto seguinte.
Antes do inicio de cada ano natural se programará e publicará a previsión de servizos/libranzas de días festivos que corresponda gozar en cada unidade para o ano seguinte. Nesta previsión procurarase a alternancia e a repartición proporcional de libranzas en días festivos, atendendo á especial consideración de determinadas festividades como son as de Nadal e Semana Santa."

Ana Filgueiras Espasandín con D.I XXXXXXXXX e domicilio para os efectos de notificacións nos locais sindicais da CIG, pazo municipal de María Pita, praza de María Pita S/N-3ª pranta, C.P. 15001- A Coruña, como delegada de prevención do Concello da Coruña

 

EXPON:

No comité de seguridade e saúde do Concello da Coruña do pasado 7 de marzo de 2023 constituiuse unha comisión técnica sobre riscos psicosociais para a analise dos resultados do test de riscos psicosociais efectuado ao persoal de servizos sociais do Concello da Coruña e proposta de posibles medidas correctoras. Esta comisión estará composta por catro delegados de prevención, persoal do servizo de prevención do concello da Coruña, persoal de recursos humanos e duas persoas designadas polo servizo de servizos sociais.

Nesta sesión do CSS expuxen  que debería ser o Concello da Coruña o que propoña as medidas correctoras precisas e non unha comisión técnica xa que a planificación da actividade preventiva debe facela o concello atendendo ao establecido na lexislación.

O plan de prevención do concello da coruña establece que o concello opta por constituir un servizo de prevención propio que cubra as áreas de Seguridade, Hixiene e Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada.

Neste mesmo plan de prevención establecese, dentro do servizo de prevención de riscos laboráis, como función  dos técnicos superiores de Seguridade, Hixiene e Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada propor medidas para eliminar, reducir ou manter controlados os riscos laboráis.

O real decreto 39/1997 de 17 de xaneiro polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevención di:

-Art.8:” Cando do resultado da avaliación puxese de manifesto situación de risco o empresario planificará a actividade preventiva que proceda co obxeto de eliminar ou controlar e reducir ditos riscos, conforme a unha orde de prioridades en función da sua magnitude e número de traballadores expostos aos mesmos.”

-Art.35.c: “Funcións de nivel básico:c-Realizar avaliacións elementais de risco e , no seu caso, establecer medidas preventivas do mesmo carácter compatibles co seu grao de formación”

Aos delegados de prevención do concello da coruña só se lles exixe formación básica  en prevención de riscos laborais, descoñezo que tipo de formación teñen o resto de membros da comisión técnica constituída, agás os membros do servizo de prevención do concello para os que a rpt recolle como requisito un curso superior en p.r.l, seguridade, ergonomía e hixiene.

 

 

POLO EXPOSTO SOLICITO:

  • Se establezan , en base aos resultados dos test de riscos psicosociais efectuado na área de servizos sociais, as medidas correctoras oportunas por parte do Concello da Coruña a fin de eliminar ou controlar e disminuir os riscos.
  • Se informe no seo do comité de seguridade e saúde ou da comisión técnica creada das medidas correctoras que se van a implantar, a fin de que os seus membros poidan prestar a colaboración que se precise na sua implementación, facendo as propostas que consideren.
  • Se informe por parte do concello da coruña sobre si todos os membros da comisión técnica creada teñen a formación suficiente en materia de prevención de riscos laboráis para exercer as funcións para as que foi creada.
  • Unha vez implementadas as medidas correctoras se faga unha nova avaliación nun prazo de 6 meses co fin de comprobar a efectividade das mesmas.

 

A Coruña a 13 de marzo de 2023

 

 

 

 

 

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA