Ana Isabel Filgueiras Espasandín, con DI XXXXXXXXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretaria da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña, EXPON:

 

O pasado 11 de Xaneiro de 2024 presentamos un escrito solicitando a listaxe de produtividades recibidas polos empregados deste concello no ano 2023 en base á Sentenza do Tribunal Supremo STS 3195/2020.

 

Transcurridos mais de catro meses non recibimos o listado de produtividades solicitado.

 

POLO EXPOSTO, SOLICITA:

 

Reiterar a solicitude efectuada en data 11 de Xaneiro de 2024, ao tempo que anunciamos que, de non recibir a información solicitada no prazo de quince días, se procederá a interpoñer demanda contencioso- administrativa ao respecto.

 

A Coruña a 22 de maio de 2024.

 Ana Isabel Filgueiras Espasandín, con DI XXXXXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretaria da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña, EXPON:

 

En data 19 de Xaneiro de 2024 esta sección sindical rexistrou un escrito solicitando información  ao Concello da Coruña sobre as asignacións de funcións nos postos de Xefatura de Servizo e/ou Departamento que estaban ocupados temporalmente mediante comisións de servizo ata o cese nas mesmas derivado das tomas de posesión da primeira fase do concurso 1/19.

Con data 22 de febreiro esta sección sindical recibe un escrito do concello da coruña que indica:

 

 “Recibida a súa solicitude de información sobre as asignacións de funcións que se están a realizar no Concello da Coruña. Habendo recibido unha solicitude con idéntico contido da Xunta de Persoal.

Informáselle que con data do 21/02/2024, deuse resposta á solicitude presentada pola Xunta de persoal, coa información das asignacións temporais de funcións existentes no Concello da Coruña.”

No informe remitido á xunta de persoal en canto á información sobre asignación de funcións dase conta dunha serie de asignacións de funcións da área de interior motivadas exclusivamente polas obrigas municipais dos procesos electorais convocados no ano 2024.Concretamente faise referencia ás eleccións autonómicas do pasado 18 de febreiro e ás próximas eleccións europeas do día 9 de xuño.

Entre as funcións asignadas e relatadas neste informe figuran varias da Xefatura de Servizo de Atención Cidadá e Interior de carácter xeral do posto que nada teñen que ver coa motivación dos procesos electorais mencionados, concretamente:

“3.c. Aquelas outras en materia de persoal que requira o Servizo en tanto en cuanto non se cubra a dita Xefatura.

3.d. Planificar o traballo dos órganos que dependan do Servizo relacionados coa celebración das eleccións e coas materias de Padrón, Conserxería e Rexistro.

3.e. Propor no seu caso, a redistribución das tarefas entre o persoal do Servizo e as atribucións aos postos.

3.f. Controlar o traballo dos órganos adscritos ao servizo, os resultados obtidos e o grado de cumprimento dos obxectivos fixados, nas materias xerais e as sinaladas nos parágrafos anteriores.

3.g. Autorizar os actos de xestión e os documentos que se expidan.

3.h. Iniciar as propostas de gasto para a adquisición de bens o servizos que precisen as unidades do Servizo ou o refrendo das propostas que inicien as xefaturas dos órganos adscritos.”

 

O artigo 37.2 da Lei 2/2015 de 29 de abril de emprego público de Galicia establece que os órganos dos que dependan os empregados públicos poden asignar aos mesmos con carácter temporal, polo tempo imprescindible e , en todo caso, por un período máximo de seis meses, funcións, tarefas ou responsabilidades distintas ás correspondentes ao posto de traballo que desempeñen, sempre que resulten adecuadas á sua clasificación, categoría e grao, e  sempre e cando as necesidades do servizo o xustifiquen.

 

POLO EXPOSTO, SOLICITO:

  • Se conteste por escrito a solicitude efectuada pola Sección Sindical da CIG en data 19 de Xaneiro de 2024.

 

  • Con respecto ao informe remitido á Xunta de Persoal do Concello da Coruña se deixen sin efecto as asignacións de funcións da Xefatura de Servizo de atención Cidadá e Interior citadas nos punto 3 apartados c,d,f, g e h xa que non gardan relación ningunha coa motivación dada polo concello da coruña de “… cumprir as obrigas municipais derivadas dos procesos electorais convocadas no ano 2024” , non están motivadas e non se xustifican neste informe as necesidades do servizo establecidas no artigo 37.2 da Lei de Emprego Público de Galicia.

 

 

  • Se deixen sin efecto as asignacións de funcións restantes a partir da data de finalización do proceso electoral das eleccións autonómicas e, de ser necesario, se volvan a efectuar para o proceso electoral das futuras eleccións europeas do próximo 9 de Xuño xa que non se pode xustificar o mantemento destas asignacións de funcións entre dous períodos electorais entre os que transcurren mais de tres meses xa que tal como establece o artigo 37.2 da Lei de emprego público de Galicia estas asignacións temporais de funcións deben limitarse ao tempo imprescindible.

 

A Coruña a 6 de marzo de 2024

Ana Isabel Filgueiras Espasandín, con DI XXXXXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretaria da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña, EXPON:

Que no BOP da provincia da Coruña do martes, 20 de febreiro saíu publicada a Resolución do Concelleiro responsable da Área de Economía e Planificación Urbana pola que se estableceu a composición do tribunal que xulgará as probas selectivas para a de 11 prazas de arquitecto/a superior (subgrupo A1), C.E. 1/23.

Que a regulación dos órganos de selección está recollida no artigo 59 da Lei de Función pública de Galicia, que establece como único  requisito profesional que “os membros dos órganos de selección deben pertencer a un corpo, escala ou categoría profesional para o ingreso no cal se requira unha titulación de nivel igual ou superior ao esixido para participar no proceso selectivo”.

Que tamén indica que a composición dos órganos de selección deberá axustarse aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros e que estes actuarán con autonomía no exercicio da súa discrecionalidade técnica. Polo tanto, deben ter os coñecementos e recursos suficientes para propoñer as probas e avaliar os exercicios realizados polos aspirantes que concorran ao proceso.

Tamén se contempla no art. 11 do Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo e no art.19.2 da Lei 30/84 de 2 de agosto que na composición  dos tribunais de selección se velará polo cumprimento do principio de especialidade.

Que o temario proposto para este proceso, recollido nas bases da convocatoria (BOP nº 90 de 12 de maio de 2023) inclúe 18 temas de carácter xeral -parte común- e 72 de carácter específico, relacionados coas competencias profesionais das prazas que se convocan -parte específica-, polo que a parte común do temario ten un peso do 20% e a específica un peso do 80%.

Que nos catro exercicios dos que se compón o proceso, o temario común (18 temas) terase en conta no primeiro deles, o test, xa que o segundo e terceiro exercicios refírense só á parte específica do temario (72 temas). E no primeiro exercicio, aínda que non se recolle especificamente nas bases, entendese que o número de preguntas de cada tema será proporcional, de xeito que se garanta que o peso de cada tema é equivalente, e que todos os temas son materia do exercicio.

Que a parte específica do temario recolle toda a lexislación e normativa urbanística, incluíndo o planeamento municipal deste concello (PXOM e PEPRI), sectorial e técnica, e pese ao anterior, a composición do tribunal TITULAR acordada por Resolución do Concelleiro está formada polos seguintes perfís profesionais:

-Presidencia: perfil xurídico

 

-Secretaría: perfil económico, recentemente incorporado doutra administración

 

-Vogais:  

 a) TAG (titulación: Periodista)

 b)Arquitecto superior doutra administración 

 c)Profesor ensino secundario (este sindicato solicitou información sobre se cumpre requisitos para ocupar o posto que desempeña en comisión de servizo, sen que a día de hoxe se obtivera resposta)

 

Compre sinalar que dentro deste tribunal non foi nomeada ningunha das arquitectas/os municipais como membro titular, quedando estes relegados a ser suplentes dos anteriores, o que pon de manifesto que o concelleiro de persoal non ten a confianza necesaria no persoal municipal, e neste caso, concretamente nos TECNICOS/AS SUPERIORES DE ARQUITECTURA.

Á vista do perfil profesional dos membros do órgano de selección, a composición do tribunal ofrece serias dúbidas sobre a solvencia profesional do mesmo para propoñer as probas e xulgar os coñecementos e a idoneidade dos candidatos que concorran a este proceso.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO

Que se revise a composición dos membros deste tribunal baseado nos principios sinalados anteriormente, incluíndo aos/as arquitectos/as municipais en número suficiente, en aras a garantir un adecuado desenvolvemento do proceso, visto o carácter marcadamente técnico deste proceso selectivo.

 

A Coruña a 22 de febreiro de 2024

Ana Isabel Filgueiras Espasandín, con DI XXXXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretaria da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña, EXPON:

Mediante publicación no BOE de 20 de decembro entrou en vigor o Real Decreto Lei 6/2023 de 19 de decembro polo que se aproban medidas urxentes para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia en materia de servizo público, de xustiza, función pública, réxime local e mecenazgo.

Este Real Decreto Lei establece, hasta que se aprobe a normativa regulamentaria correspondente, na sua Disposición Transitoria Sexta os intervalos de niveis correspondentes a cada grupo ou subgrupo de clasificación.

Os intervalos de niveis son normativa básica e, polo tanto, de aplicación a todos os funcionarios de calquera administración pública.

 

POLO EXPOSTO, SOLICITO:

Se aplique o establecido na disposición transitoria sexta do RDL 6/2023 de 19 de decembro a todos aqueles postos da RPT do Concello da Coruña aos que lles corresponda.

 

 

A Coruña a 19 de febreiro de 2023

 

 Ana Isabel Filgueiras Espasandín, con DI XXXXXXXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretaria da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña, EXPON:

 

Que pola información que lle consta a esta Sección Sindical  o cese das persoas que ocupaban en comisión de servizo algunhas Xefaturas de Servizo neste Concello, derivado das tomas de posesión dos postos adxudicados na primeira fase do concurso, estase solventando mediante a asignación de funcións ou encomendas de xestión a estas mesmas persoas que ocupaban  o posto en comisión de servizo ata o seu cese.

 

O dito no parágrafo anterior supón, en moitos casos, que recaian  de maneira simultánea nunha mesma persoa as funcións de dous postos de máxima reponsabilidade deste concello, postos con especial dedicación que é imposible que poidan exercerse á vez sin que eso supoña un menoscabo no funcionamento desas áreas e coas consecuencias que pode acarrear para o funcionamento da administración pública municipal  e de cara á cidadanía da Coruña e do seu dereito a uns servizos públicos de calidade.

 

POLO EXPOSTO, SOLICITO:

Se facilite información a esta Sección Sindical sobre si se  están facendo asignacións de funcións  ou encomendas de xestión nos postos de Xefatura de Servizo e/ou Departamento que estaban ocupados temporalmente mediante comisións de servizo ata o cese nas mesmas derivado das tomas de posesión da primeira fase do Concurso 1/19, e, no caso de que así sexa, se nos informe sobre en que servizos se están dando, a que postos se lle encomendan, que funcións en concreto se  asignan e a motivación das mesmas.

 

 

A Coruña a 19 de Xaneiro de 2024

Ana Isabel Filgueiras Espasandín, con DI XXXXXXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretaria da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña, EXPON:

 

Mediante resolución de data 3 de Xaneiro de 2024 iniciábase a fase de resultas do Concurso Ordinario 1/19 e ábrese un trámite de audiencia de 10 días hábiles durante o que se poderán presentar alegacións en canto á proposta e ao Anexo de postos ofertados.

 

Polo anteriormente exposto ALEGO:

 

-      Posto 329: Xefatura de Departamento de Exposicións e Coleccións

 

Na resolución do 3 de Xaneiro de 2024, na consideración técnico-xurídica segunda, dise que non figura nos postos ofertados na fase de resultas o posto 329 porque se alteraron as características mediante a modificación puntual da RPT e que obriga a excluílo da fase de resultas polo agravio comparativo que suporía e amparándose no dereito fundamental á igualdade.

 

O Concello da Coruña era coñecedor de que o posto 329 estaba inmerso nun proceso de concurso cando fixo a modificación puntual da RPT aprobada pola xunta de goberno local o 11 de Outubro de 2023.

 

A modificación puntual da RPT non pode aplicarse con carácter retroactivo a un posto que saiu a concurso cunhas características determinadas.

 

-          Posto 386: Músico.

 

Este posto aparece ofertado no Anuncio relativo á Modificación da relación de postos de traballo vacantes que se convocan para a provisión por concurso ordinario de méritos de psotos de traballo vacantes no Excmo. Concello da Coruña publicada o 29 de xuño de 2020 no BOP da Coruña nº 96.

 

Porén, non consta adxudicado na relación de postos adxudicados na primeira fase nin na relación de postos ofertados na fase de resultas.

 

-          Posto 1467: Traballadora Social

 

Este posto aparece ofertado no Anuncio relativo á Modificación da relación de postos de traballo vacantes que se convocan para a provisión por concurso ordinario de méritos de psotos de traballo vacantes no Excmo. Concello da Coruña publicada o 29 de xuño de 2020 no BOP da Coruña nº 96.

 

Porén, non consta adxudicado na relación de postos adxudicados na primeira fase nin na relación de postos ofertados na fase de resultas.

 

-          Posto 1750: Xefatura de Unidade de Apoio Administrativo de Mobilidade Urbana

 

Este posto aparece ofertado no Anuncio relativo á Modificación da relación de postos de traballo vacantes que se convocan para a provisión por concurso ordinario de méritos de psotos de traballo vacantes no Excmo. Concello da Coruña publicada o 29 de xuño de 2020 no BOP da Coruña nº 96.

 

Porén, non consta adxudicado na relación de postos adxudicados na primeira fase nin na relación de postos ofertados na fase de resultas.

 

 

Polo anteriormente exposto SOLICITO

 

A inclusión no anexo relativo aos Postos ofertados na fase de resultas os postos anteriormente sinalados.

 

 

A Coruña a 17 de Xaneiro de 2024

Ana Isabel Filgueiras Espasandín, con DI xxxxxxxx e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretaria da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña, EXPON:

 

Que o pasado 24 de Outubro de 2023 presentamos unha solicitude de revisión de oficio dos nomeamentos dos directores de área e coordinadores xerais acordados pola XGL de 2 de agosto de 2023 por concorrer neles vicio de nulidade do artigo 47 da lei 39/2015 de 1 de Outubro do Procedemento Administrativo Común das AA.PP.

Que con posterioridade a estes nomeamentos acordados o 2 de agosto de 2023 pola Xunta de Goberno Local houbo novos nomeamentos de directoras/os de área, concretamente por acordo da Xunta de Goberno Local de data 30 de agosto de 2023 (publicación no BOP de 5 de setembro de 2023) e por acordo da Xunta de Goberno Local de data 8 de novembro de 2023 (publicación no BOP de 14 de novembro de 2023).

 

Que nestes últimos nomeamentos de directoras/ os de área mencionados no parágrafo anterior concurren os mesmos supostos de nulidade que os nomeamentos do 2 de agosto de 2023 para os que xa solicitamos a revisión de oficio o 24 de Outubro de 2023.

Que non existiu convocatoria pública nos actos que deron lugar aos nomeamentos das distintas Direccións de Área do Concello da Coruña, cando sería aplicable tanto o artigo 13 do EBEP, como o artigo 34 da lei 2/2015 do Emprego Público de Galicia que establecen que a designación do persoal directivo tense que facer mediante procedementos que garanten a publicidade e concorrencia.

 

O apartado e) artigo 47 da lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das AA.PP dispón que serán nulos de pleno dereito os actos que se dicten prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente establecido ou das normas que conteñen as regras esenciais para a formación da vontade dos órganos colexiados.

 

Polo exposto, SOLICITO:

 

PRIMEIRO: Que o Concello da Coruña inicie de forma inminente e urxente, a revisión de oficio de todos os nomeamentos de directores/as de área acordados pola XGL o 30 de agosto de 2023 e o 8 de novembro de 2023, por concorrer en todos eles o vicio de nulidade do apartado e) do artigo 47 da lei 39/2015.

SEGUNDO: Solicítase copia dos informes que motivaron os nomeamentos dos directores/as de área a fin de poder verificar a idoneidade dos nomeados e en particular as circunstancias excepcionais que motivaron o nomeamento dos que non son funcionarios de carreira.

TERCEIRO: Advírtese que se presenta esta solicitude de inicio de revisión de oficio cós efectos previstos no artigo 29 da lei 29/1998 da xurisdición contenciosa administrativa:

  1. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78.

 

A Coruña a 17 de novembro de 2023

 

 

 

AO COIDADO DA ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA

 

Por medio deste escrito, ao abeiro do previsto no artigo 123 e seguintes da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, -no sucesivoLPAC-, interpoño RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra acordo de modificación da Instrución de xestión das situacións da Incapacidade Temporal do Concello da, publicada no BOP n.º 73 do 18 de abril de 2023, elo consonte os seguintes, MOTIVOS

 

- No ANEXO do Acordo se din que:

“...en cumprimento do apartado 4, implantarase neste concello un plan de control do absentismo que será obxecto de difusión pública, a través do portal de transparencia.

No devandito portal publicaranse semestralmente os datos de absentismo clasificadospola súa causa, a tal obxecto realizarase unha base de datos separada para continxencias comúns e profesionais na que queden reflectidos os días de traballo perdidos por cada traballador que cause baixa médica, ademais dos seguintes datos: servizo ao que pertence, unidade organizativa, tipo de relación laboral con este concello, tipo de continxencia, sexo e idade.

 

Con esta difusión pública, ainda que non figue o nome do traballador/a, estaríase perfectamente identificando co resto de datos publicados : SERVIZO,UNIDADE ORGANIZATIVA,TIPO DE RELACION LABORAL, SEXO, IDADE, CONTINXENCIA …

Esta Sección Sindical DENUNCIA a NULIDADE de esta publicación, e insta a que se deixe sin efecto :

 

1º.- A protección das persoas físicas en relación co tratamento de datos persoais é un dereito fundamental recoñecido nos artigos 18.4 da Constitución española, 8.1 da Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e o 16.1 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea .

 

2º.- A utilización dos datos para unha finalidade que non sexa compatible coa finalidade para a cal foron recollidos, sen contar co consentimento do/a afectado/a, ou cunha base legal para iso vulnera a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

 

3º.- O dereito á protección de datos ampara á todos os afectados fronte ao «tratamento» dos mesmos, tal e como se define no art. 4.2 do RGPD.

 

4º.- A lexislación de protección de datos é de aplicación ao tratamento de datos efectuado por un empregador respecto das persoas traballadoras, sen prexuízo de que o art. 88 do RGPD permita ademaís que, mediante disposicións legais ou convenios colectivos, que se establezcan «normas máis específicas» coa finalidade de ofrecer unha mellor e máis adaptada protección do dereito á protección de datos no campo das relacions laborais.

5º.- A empresa – neste caso o Concello da Coruña - debe informar sempre aos traballadores sobre os novos tratamentos dos seus datos persoais que decida realizar con carácter posterior ao nacemento da relación laboral.

 

O RGPD e a LOPDGDD inclúen o deber de seguridade das empresas, respeto a seus empregados/as, xunto co deber de segredo, dentro dos principios da protección de datos.

 

«Os datos persoais serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridadeadecuada dos datos persoais, incluída a protección contra o tratamento non autorizado ou ilícito e contra a súa perda, destrución ou dano accidental, mediante a aplicación de medidas técnicas ou organizativas apropiadas («integridade e confidencialidade»)»  (art.5.1.f) do RGPD

 

Por todas, nos remitimos a SSTC 66/1995, reproducindo o fundamento xurídico 5º.:

‘‘…Mediante la creación de la base de datos ahora discutida parece perseguirse un control más eficaz del absentismo laboral, según las facultades que al efecto reconoce al empresario la legislación vigente. En este sentido, loprimero que conviene advertir es que entre dichas facultades no figura la de proceder al almacenamiento en soporte informático de los datos atinentes a la salud de los trabajadores -y en concreto del diagnóstico médico prescindiendo del consentimiento de éstos. Por otra parte,  y con independencia de ello, lo verdaderamente relevante es que la medida adoptada por la empresa, sometida a los cánones establecidos para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, no reviste la consideración de solución idónea, necesaria y proporcionada para la consecución del fin, en este caso, el control del absentismo laboral; no se trata de medida de suyo ponderada y equilibrada, ya que de ella no se derivan más beneficios o ventajas para el interés general o para el interés empresarial que perjuicios sobre el invocado derecho a la intimidad’’ (STC 202/1999, de8 de noviembre). ‘‘(...) A la vista del contenido del fichero, forzoso resulta convenir que su manteni- miento no se dirige a la preservación de la salud de los trabajadores sino al control del absentismo laboral, lo que, por otra parte, resulta plenamente acorde con la denominación ‘‘absentismo con baja médica’’ que recibe el fichero. Consecuentemente, la creación y actualización del fichero, en los términos en que se ha llevado a efecto, no puede ampararse, frente a lo sostenido por la empresa, en la existencia de un interés general (art. 7.3 L.O.R.T.A.D. y, por remisión, arts. 10.11 y 61 L.G.S.),  que justificaría la autorización por ley, sin necesidad del consentimiento del trabajador, para el tratamiento yControl…’’

 

SOLICITO se DECLARE NULO O PARAGRAFO DO ACORDO, no que se recolle a DIFUSION PUBLICA de datos personaís dos traballadores do Concello da Coruña, todo elo nos términos expostos e que supostamente ven amparada no control do Absentismo laboral, ao tempo que anunciamos que de non ser inmediatamente anulado este apartado do acordo, se dará conta a AXENCIA ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS.

Ana Isabel Filgueiras Espasandín, con DI XXXXXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretaria da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña, EXPON:

 

 En sesión celebrada en data 30 de agosto de 2023 a Xunta de Goberno Local do Concello da Coruña adoptou o acordo de aprobar inicialmente a modificación puntual da Relación de Postos de Traballo do Concello da Coruña e someter o expediente ao trámite de información pública durante un prazo de de 20 días para a presentación de alegacións, reclamación ou suxestións.

 Polo que, dentro do prazo establecido ao efecto, formulo as seguintes ALEGACIONS para ser tidas en conta antes da aprobación definitiva da modificación puntual da RPT:

 

 - Nesta modificación puntual da RPT do Concello da Coruña recóllense mais de vinte postos de nova creación sin que figure no Anexo II do Informe proposta a preceptiva e previa valoración obxetiva dos mesmos, e cando se trata de postos “singularizados” que non teñen parangón no Concello. Esta cuestión ademais reviste especial importancia cando está en marcha o estudio e elaboración dunha nova RPT- valoración de postos de traballo, adxudicada á empresa Adecco no que se vai levar a cabo unha revisión completa da RPT actual.

 

- No punto oitavo do Informe- Proposta da modificación puntual da RPT afírmase que todos os cambios incorporados a esta modificación puntual foron negociados na Mesa Xeral celebrada o día 25 de agosto de 2023.

A proposta presentada na Mesa Xeral de Negociación e o documento aprobado inicialmente na Xunta de Goberno Local son documentos diferentes. Presentan diferencias significativas nas modificacións que se refiren á Area de Economía e Planificación Urbana, particularmente no referido á Unidade de apoio á Dirección e ao Servizo de Medio Ambiente, polo tanto non pode afirmarse que os cambios foran negociados na Mesa Xeral de Negociación.

 

- Non figura suficientemente motivada a apertura de varios postos que pasan a poder ser ocupados por funcionarios de calquera administración pública (TD), esta modificación restrinxiría o acceso aos funcionarios municipais do concello polo que debe estar suficientemente motivada.

 

- Dentro do Servizo de Cultura e Memoria Histórica créase o posto de Dirección do Fórum Metropolitano, este posto está creado tamén na RPT do IMCE o que suporía unha duplicidade de postos polo que solicitamos se nos informe dos motivos que xustifican a existencia desta duplicidade.

 

A Coruña a 3 de Outubro de 2023

 

SRA.ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA