José María Calatayud Sánchez co DI XXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña 

MANIFESTA: 

Que no día de hoxe tivemos constancia da existencia da INSTRUCCIÓN 4/2020 SOBRE SERVIZOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS FORA DA XORNADA NORMAL DE TRABALLO POLO PERSOAL FUNCIONARIO DO CONCELLO DA CORUÑA

Que nela existe un erro en canto a compensación das horas extraordinarias de unha hora e media por hora traballada e nos días festivos e en horario  nocturno de dúas horas.

Que no convenio colectivo vixente neste concello establece unha compensación de dúas horas de compensación por hora realizada fora da xornada laboral e de dúas e media cando é en festivo ou en horario nocturno

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se corrixa a INSTRUCCIÓN 4/2020 en canto as compensacións de horas extraordinarias:

  • Dúas horas por hora realizada
  • Dúas horas e media por hora realizada en día festivo ou en horario nocturno

A Coruña a  31 de marzo de 2021

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA