REXISTRADO ELECTRÓNICAMENTE o 15 de maio, número 38366

José María Calatayud Sánchez co DI XXXXXXe enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña

EXPON

Que tivemos coñecemento de que se está realizando un servizo de conserxería para control de accesos na Estación de Autobuses.

Que só hai unha persoa realizando ese traballo o que lle dificulta tanto coller o seu tempo de descanso como atender as súas necesidades fisiolóxicas.

Polo anteriormente exposto

SOLICITAMOS

Que a este servizo se destiñen dous empregados para estas funcións

 

A Coruña 15 de maio de 2021

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DA CORUÑA