A sección sindical da CIG no concello da Coruña REXISTROU NO DÍA DE HOXE A SEGUINTE SOLICITUDE

EXPON:

A Instrucción 1/2021 de 31 de maio de 2021 establece:” En consecuencia, o persoal empregado público do Concello da Coruña terá dereito ao goce dun día de permiso adicional dado que os días 1 de maio e 25 de decembro de 2021 son festivos nacionais de carácter retribuído, non recuperable e non sustituible polas Comunidades Autónomas, e ambosos dous coinciden en sábado”

A instrucción 2/2021 publicada no BOP de 9 de xullo de 2021 establece na clausula 19.6: “Incorporarase un día adicional de asuntos particulares por cada unha das festividades laborais de ámbito nacional de carácter retribuído, non recuperable e non substituíble pola comunidade autónoma, cando coincidan en sábado no dito ano, agás os traballadores a quendas que xa teñen garantidos o número de festivos anuais a través das táboas horarias.”

Estas duas normas entran en contradicción ao establecer os días adicionais de asuntos particulares que deben gozar os empregados municipais no ano 2021 por coincidencia de dous días festivos en sábado.

Polo exposto SOLICITO:

Que se indique a motivación pola que existindo unha Instrucción (Instrucción 2/2021) que establece que se incorporará un día adicional  de asuntos particulares por cada unha das festividades laboráis de ámbito nacional de carácter retribuído non recuperable e non substituíble pola comunidade autónoma cando coincidan en sábado, se pretende aplicar unha Instrucción (Instrucción 1/2021) de data anterior que establece un so día adicional de asuntos particulares.

 

 

 

A Coruña 5 de novembro de 2021

 

 

SRA.ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DA CORUÑA