XXXXXXXXXXXXXXXXXXX co DI XXXXXXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña

EXPON

 

  • Que temos coñecemento de que se está fadendo un uso fraudulento das listaxes de agarda, facendo chamamentos para contratos de acumulación de tarefas cando hai vacantes orzamentadas no cadro de persoal.
  • As contratacións para acumulación de tarefas non poden de ninguna maneira supoñer a cobertura de necesidades  non enventuais nin estructurais.
  • Que uso fraudulento e abusivo de esta modalidade de contratación para finalidades non previstas legalmente, pode dar lugar ás oportunas reclamacións xudiciais.

 

Polo anteriormente exposto

SOLICITO

Que os nomeamentos que se realicen mediante as listaxes de agarda sexan realizados en primeiro término, e sempre que exista posiblidade orzamentaria, para a cobertura de aqueles postos que estén vacantes.

Que as contratacións de acumulación de tarefas sexan utilizados única e exclusivamente nos supostos legalmente establecidos.

 

A Coruña a 22 de decembro de 2021

 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DA CORUÑA