XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcon DI XXXXXXXXX e enderezo para os efectos de notificación nos locais que a CIG ocupa no pazo de María Pita, na miña calidade de Secretario da Sección Sindical da CIG no concello da Coruña


MANIFESTA:


- Que o pasado 29 de decembro publicouse no BOE a Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público.


- Que a dita lei, establece no seu art. 2 o relativo aos procesos de estabilzación de emprego temporal e na disposición adicional sexta o relativo á convocatoria excepcional de estabilización de emprego temporal de longa duración.


- Que o concello da Coruña publicou o pasado 31 de decembro do 2021 no Boletín Oficial da Provincia da Coruña as seguintes convocatorias de emprego público:


- 2021/8929 Anuncio de bases específicas para a cobertura de 22 prazas de Técnico/a de Administración Xeral, C.E. 2/21
- 2021/8930 Anuncio de bases específicas para a cobertura dunha praza de Técnico/a de Medio Ambiente, C.E. 13/18
- 2021/8931 Anuncio de bases específicas para a cobertura dunha praza de Técnico/a Medio/a de Informática, C.E. 14/18
- 2021/8932 Anuncio de bases específicas para a cobertura dunha praza de Técnico/a Superior de Informática, C.E. 15/18
- 2021/8933 Anuncio de bases específicas para a cobertura de 3 prazas de Axudante de Cemiterio, C.E. 5/21
- 2021/8934 Anuncio de bases específicas para a cobertura dunha praza de Técnico/a superior de Economía, C.E. 6/17
- 2021/8935 Anuncio de bases específicas para a cobertura de 3 prazas de Técnico/a de Apoio Social, C.E. 20/18
- 2021/8938 Anuncio de bases específicas para a cobertura de 22 prazas de auxiliar administrativo/a, C.E. 5/20
- 2021/8941 Anuncio de bases específicas para a cobertura dunha praza de Oficial do S.E.I.S., C.E.17/18
- 2021/8942 Anuncio de bases específicas para a cobertura dunha praza de Psicólogo/a Clínico/a, C.E. 19/18
- 2021/8943 Anuncio de bases específicas para a cobertura dunha praza de Técnico/a Medio/a de Promoción de Emprego, C.E.18/18
- 2021/8944 Anuncio de bases específicas para a cobertura dunha praza de Técnico/a Medio/a de Educación, C.E. 7/17
- 2021/8945 Anuncio de bases específicas para a cobertura de 12 przas de Traballador/a Social. C.E. 4/21
- 2021/8948 Anuncio de bases específicas para a cobertura dunha praza de Técnico/a Superior de Mobilidade, C.E. 21/18
- 2021/8949 Anuncio de bases específicas para a cobertura dunha praza de Técnico/a Medio/a de Organización, C.E. 16/18
- 2021/8950 Anuncio de bases específicas para a cobertura de 17 prazas de Técnico/a Medio/a de Xestión, C.E. 3/21


- Que entendemos que o Concello da Coruña coa publicación destas convocatorias de emprego incumple o establecido nos artigos 2 e disposición adicional sexta da Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público.


Que contra estes procesos de cobertura, ao amparo do disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións Públicas, dentro do prazo legal de un mes formulo potestativamente RECURSO DE REPOSICIÓN e

SOLICITO:


- Que se teña por presentado e tras os trámites legais oportunos, se dite resolución anulando ou modificando aquelas convocatorias de emprego mencionadas anteriormente que estean afectadas polos procesos de estabilización aos que se refire a Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público.


A Coruña a 24 de xaneiro de 2022

 


SRA ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA