José María Calatayud Sánchez co DI xxxxxxxxxxx e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña


EXPON


- Que no día de onte, 14 de decembro, tivo lugar a publicación no BOP nº 234 de 13 de decembro de 2022 das bases específicas que rexerán os seguintes procesos selectivos referidos aos procesos extraordinarios para a estabilización e regulados nas disposicións adicionais sexta e oitava da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público, e polo tanto, mediante o sistema de concurso :


- 2022/7754 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 3 prazas de axudante de comercio interior (agrupacións profesionais) (C.E. 22/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización

- 2022/7758 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 2 prazas de axudante de sevicios (agrupacións profesionais) (C.E. 23/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización

- 2022/7759 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 5 prazas de arquitecto/a superior (subgrupo A1) (C.E. 24/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización

- 2022/7761 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 2 prazas de delineante (subgrupo C1) (C.E. 25/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización


- 2022/7762 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 1 praza de axudante (agrupacións profesionais) (C.E. 26/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización

- 2022/7763 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 5 prazas de auxiliar de biblioteca (subgrupo C2) (C.E. 27/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización

- 2022/7764 Anuncio publicación bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 3 prazas de oficial do parque móbil (Subgrupo C2) (C.E. 28/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización.

- 2022/7765 Anuncio publicación bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 2 prazas de arquitecto/a técnico/a (subgrupo A2) (C.E. 29/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización.

- 2022/7766 Anuncio publicación bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 1 praza de bibliotecario/a medio/a (subgrupo A2) (C.E. 30/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización.

- 2022/7767 Anuncio publicación bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 1 praza de animador/a de centros cívicos (subgrupo C1) (C.E. 31/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización.

- 2022/7768 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 1 praza de técnico/a medio/a de comunicación (subgrupo A2) (C.E. 32/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización

- 2022/7769 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 1 praza de técnico/a superior de consumo (subgrupo A1) (C.E. 33/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización

- 2022/7770 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 6 prazas de músico/a (subgrupo A2) (C.E.34/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización


- 2022/7771 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 1 praza de oficial de servicios especiales (subgrupo C2) (C.E. 40/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización

- 2022/7772 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 5 prazas de técnico/a de apoio social (subgrupo A2) (C.E. 2/22), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización

- 2022/7773 Anuncio publicación bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 3 prazas de axudante de transportes (agrupacións profesionais) (C.E. 35/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización.

- 2022/7774 Anuncio publicación bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 1 praza de arqueólogo/a (subgrupo A1) (C.E. 9/17), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización.

- 2022/7775 Anuncio publicación bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 3 prazas de axudante de cemiterios (agrupacións profesionais) (C.E. 36/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización.

- 2022/7776 Anuncio publicación bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 1 praza de técnico/a medio/a de museos (subgrupo A2) (C.E. 37/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización.

- 2022/7777 Anuncio publicación bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 1 praza de licenciado/a en dereito (subgrupo A1) (C.E. 3/22), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización.

- 2022/7778 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 8 prazas de traballador/a social (subgrupo A2) (C.E. 10/22), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización

- 2022/7779 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 20 prazas de subalterno/a (agrupacións profesionais) (C.E. 45/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización


- 2022/7781 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 5 prazas de técnico/a administración xeral (subgrupo A1) (C.E. 4/22), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización

- 2022/7782 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 1 praza de técnico/a medio/a de xestión (subgrupo A2) (C.E. 11/17), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización

- 2022/7784 Bases do proceso selectivo convocado para a cobertura de 1 praza de filólogo/a (subgrupo A1) (C.E. 39/18), pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización


- Que segundo a OEP aprobada en sesión do 11/05/2022 da Xunta de Goberno Local (BOP núm. 95 do 20/05/2022), faltarían por publicar as bases específicas relativas ás seguintes categorías, afectadas tamén polo proceso extraordinario de estabilización regulado na disposicións adicionais sexta e oitava:
- Auxiliar administrativa/o
- Tecnica/o de normalización lingüística


- Que segundo a OEP aprobada en sesión do 11/05/2022 da Xunta de Goberno Local (BOP núm. 95 do 20/05/2022), faltarían por publicar as bases específicas relativas ao procesos de selección regulados no artigo 2 da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público, e polo tanto, mediante o sistema de concurso-oposición.


- Que a citada lei para a reducción da temporalidade no emprego público establece, ademaís, no seu artigo 2.4 o seguinte: “ a articulación destes procesos selectivos que, en todo caso, garantirá o cumprimento dos principios de libre concurrencia,, igualdade, mérito, capacidade e publicidade, poderán ser obxecto de negociación en cada un dos ámbitos territoriais da Administración Xeral do Estado (…)”


- Que a negociación levada ao cabo ao respecto dos procesos extraordinarios de estabilización do emprego deste Concello da Coruña cínguese, ata o momento, ao referido ás bases xerais que rexerán os devanditos procesos, mais non se ten producido ata o de agora ningunha negociación relativa ás bases específicas que deben rexer estes procesos, nin para os procesos que se rexerán polo sistema de concurso, nin para os relativos ao sistema de concurso-oposición.


Por todo o exposto anteriormente


SOLICITO


A negociación das bases específicas relativas aos procesos de selección derivados dos procesos extraordinarios da estabilización do emprego público, atendendo aos prazos legalmente establecidos.


Na Coruña, 14 de decembro de 2022