Ana Isabel Filgueiras Espasandín, con DI XXXXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretaria da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña, EXPON:

Mediante publicación no BOE de 20 de decembro entrou en vigor o Real Decreto Lei 6/2023 de 19 de decembro polo que se aproban medidas urxentes para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia en materia de servizo público, de xustiza, función pública, réxime local e mecenazgo.

Este Real Decreto Lei establece, hasta que se aprobe a normativa regulamentaria correspondente, na sua Disposición Transitoria Sexta os intervalos de niveis correspondentes a cada grupo ou subgrupo de clasificación.

Os intervalos de niveis son normativa básica e, polo tanto, de aplicación a todos os funcionarios de calquera administración pública.

 

POLO EXPOSTO, SOLICITO:

Se aplique o establecido na disposición transitoria sexta do RDL 6/2023 de 19 de decembro a todos aqueles postos da RPT do Concello da Coruña aos que lles corresponda.

 

 

A Coruña a 19 de febreiro de 2023