Ana Isabel Filgueiras Espasandín, con DI XXXXXXXXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretaria da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña, EXPON:

 

O pasado 11 de Xaneiro de 2024 presentamos un escrito solicitando a listaxe de produtividades recibidas polos empregados deste concello no ano 2023 en base á Sentenza do Tribunal Supremo STS 3195/2020.

 

Transcurridos mais de catro meses non recibimos o listado de produtividades solicitado.

 

POLO EXPOSTO, SOLICITA:

 

Reiterar a solicitude efectuada en data 11 de Xaneiro de 2024, ao tempo que anunciamos que, de non recibir a información solicitada no prazo de quince días, se procederá a interpoñer demanda contencioso- administrativa ao respecto.

 

A Coruña a 22 de maio de 2024.