aquí LIGAZÓN podedes consultar a nosa proposta de formación para o ano 2019

LIGAZÓN RESPOSTA DE PERSOAL

NOTAS DA CIG Á CONTESTACIÓN

  • Descoñecemos si estas bases estan informadas polo Secretario/a do Concello polo que solicitamos que se nos de traslado ou vista do dito INFORME.

PERSONAL CONTESTA QUE NON É NECESARIO

O apartado 5.3 das Bases da Convocatoria so permite a valoración de dous niveis por encima do nivel do posto ao que se opta, ao non ter en conta aos candidatos que superen esa marxe se lles estaría discriminando ao non ter en conta a totalidade da súa carreira profesional para os efectos do concurso “5.3 – Grao persoal consolidado. O grao persoal consolidado valorarase en relación co nivel dos postos aos que se opta ata un máximo de 4 puntos do seguinte xeito: Nivel do grao persoal consolidado en relación co do posto ao que se opta Puntos Superior en dous niveis 4,00 Superior nun nivel 3,34 Igual 2,68 Inferior nun nivel 2,02 Inferior en dous niveis 1,36.”

PERSONAL CONTESTA QUE PERMITE VALORAR ATA DOUS NIVEIS DO POSTO a súa contestación xa a afirmábamos nós no texto da pregunta, se permite valorar ata 2 niveis por riba do posto ofertado, pero siguen sin valorar o que supere o limite de 2 polo tanto NON CONTESTAN ao solicitado

O apartado 5.4 das Bases da Convocatoria equipara aos Colexios Profesionais e as Administracións Públicas para os efectos de homologación de cursos de formación cando a Lei 11/2001 de 18 de setembro, de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galiza no seu artigo 9, que determina as súas, funcións non lle recoñece esa competencia nesta materia, exclusivamente no apartado j) fala de organizar actividades dirixidas á formación e perfeccionamento dos seus colexiados. Non debemos esquecer que esta mesma lei no sei artigo 3 exime de colexiarse para o exercicio das súas funcións aos profesionais ao servizo das Administracións Públicas 5.4 Cursos de formación e perfeccionamento.. Todos os cursos deberán ser impartidos por organismos oficiais ou homologados polas Administracións Públicas e Colexios Profesionais. Terán esta consideración os cursos organizados polo Concello da Coruña, os recibidos na EGAP, no INAP, Servizos de Prevención e Mutuas ou noutros centros oficiais de calquera administración pública, así como os homologados pola EGAP e os impartidos por organizacións sindicais e empresariais dentro dos programas de formación continua e outros organismos públicos. 5.4.2 Por cada título propio (master ou outro título de especialización) directamente relacionados

         ACEPTADA

  • O apartado 5.4.4 da bases ao valorar calquera tipo de titulación académica distinta á requirida para o ingreso no corpo dende o que se concurse é contraria ao recollido no artigo 44, 18 a) do Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado que di que so poderán valorarse os méritos específicos adecuados ás características de cada posto que se determinen nas respectivas convocatorias. Asemade, naqueles postos barrados a dous grupos de titulación, podería suceder que houbera dous candidatos, un de cada grupo de titulación, coa mesma titulación académica, a do grupo superior, que suporía un mérito a valorar só ao que concursa dende o grupo inferior, o que é manifestamente discriminatorio.4.4 Titulacións académicas. Valorarase a titulación académica ou master oficial sempre que sexa distinta á requirida para o ingreso no corpo desde o que se concurse e sexa de igual ou superior nivel académico

PERSONAL CONTESTA QUE A TITULACIÓN ACADÉMICA Á QUE SE REFIREN AS BASES TERÍAN ENCAIXE NO APARTADO 44.1 do RGI d) NO QUE ESPECIFICA QUE A FORMACIÓN DEBERÁ VERSAR SOBRE MATERIAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COAS FUNCIÓNS DO POSTO.  Persoal considera que por exemplo a titulación de veterinaria ten moito que ver coa cobertura por exemplo dun posto de administrativo, gustaríamos saber que posto administrativo do concello estaría relacionado coa devandita titulación...aínda que algunha sospeita temos...

Non saen a concurso os postos que a continuación se relacionan, todos eles cubertos nestes momentos ou en adscrición provisional ou en comisión de servizo a excepción o posto co CÓD 1895 que está vacante, o que impedira que os que estean en adscrición provisional que están obrigados a concursar non o podan facer ao posto que están desempeñando e que os que están en comisión de servizo non teñan a obriga de facelo para seguir neles ao impedir que se podan prover de xeito definitivo.

PERSONAL ENGADE NUNHA CORRECCIÓN NO BOP O 17 DE SETEMBRO ALGUNS DOS POSTOS SEÑALADOS POLA CIG PERO SEGUE RESERVANDO 15 QUE SEGUEN OCUPADOS EN COMISIÓN DE SERVIZO.

TAMÉN CONTESTAN DE QUE ALGÚNS POSTOS NON  ESTÁN VACANTES POIS OS TITULARES ESTÁN NOUTRO POSTO DE MANEIRA TEMPORAL, ENTENDEMOS QUE NOUTRA COMISIÓN DE SERVIZO, SEN EMBARGO NON IDENTIFICAN ESTOS POSTOS.

NOUTRO APARTADO INFORMAN DE QUE EXISTEN POSTOS OCUPADOS POR MOTIVOS DE SAÚDE SEN COMUNICARNOS CALES SON.

NOUTRA CONTESTACIÓN DIN QUE NON REUNEN O REQUISITO DE ESTAR ORZAMENTADOS, FALAN EN PLURAL CANDO O SÓ HAI UN O COD 1895 QUE PERTECE A UN COLECTIVO QUE PARA PODER PROMOCIONAR NO CONCURSO TERÍA QUE OPTAR A POSTOS DISTINTOS AOS QUE OPOSITOU CUNHA ESPECIALIZACIÓN CONCRETA

POR ÚLTIMO NOMEA DOUS POSTOS, O 1201 E O 1882 QUE EXCLUE ARGUMENTAN QUE AS PERSONAS QUE OCUPAN ESTOS POSTOS NON TEÑEN A OBRIGACIÓN A PARTICIPAR  POR SER DE ADM ESPECIAL E E ESTAN ABERTOS AO A2, ALGO QUE NON É CERTO NO 1882 SÓ DO SUBGRUPO C1 E PERTECER A ADM ESPECIAL É UN REQUISITO QUE NON FIGURA NAS BASES COMO EXCLUINTE

LISTASE FINAL DOS POSTOS NON CONVOCADOS A PESAR DE ESTAR OCUPADOS EN COMISIÓN DE SERVIZO

servizo

Cod.un.orga

Unidad Org

Ref. Pto

Pto. Trabajo

grupo

nivel

escala

Pr. Es. Ec.

SH0000

Presup. y Est. Eco.

98

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Gest. Trib.

GT3200

Gest. Tributos

113-114-115

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Gest. Trib.

GT3200

Gest. Tributos

123-125

Astte. Admón.

 

C1/C2

18

AG

Gest. Trib.

GT5000

Inf. y Reg. Franja

159

Admvo. At. Tribut.

C1

20

AG

Emp. y Empr.

PS2200

Ap. Admvo. PS

225

Aux. At. Ciud.

 

C1/C2

16

AG

Contrat.

CT1000

Contratos

265

Administrativo

 

C1

20

AG

Deportes

DJ1100

Gest. Admva. DJ

449   

Aux. At. Ciud.

C1/C2

16

AG

Deportes

DJ1100

Gest. Admva. DJ

463    

Aux. At. Ciud.

C2

14

AG

M. Amb.

MA5000

Inspeccion MA

1201

 J. Unidad

A2/C1

22

AE

M. Amb.

MA5000

Inspeccion MA

1215

 Of. Inspec. MA

C2

14

AG/AE

Int. Gral.

IG1300

Ap. J. Serv. IG

1231

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Int. Gral.

IG1400

Gestion admva

1235

Administrativo

 

C1

20

AG

Int. Gral.

IG1400

Gestion admva

1238

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

Tes. Gral.

TG1000

Recaudacion

1270-1271

Administrativo

 

C1

20

AG

Tes. Gral.

TG3000

Ap. Admvo. TG

1305

Administrativo

 

C1

20

AG

Educac.

ED0000

Educacion

1328

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

Justicia Soc.

SS1200

Gest. Admva. SS

1430

Administrativo

 

C1

20

AG

Justicia Soc.

SS1200

Gest. Admva. SS

1432

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

Igualdad

IG1100

Ap. Admvo IG

1524

Aux. At. Ciud.

 

C2

14

AG

Rh. y Viv.

RV0000

Rehab. y Vivienda

1552

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

I. Ed. D. Urb.

UR4300

Disciplina Urb.

1610

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Mov. Urb.

MU4000

Ap. Admvo. MU

1750

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Infraest.

IE7000

Vía Pub. y Patrim.

1882

Engdo. Gral. V. Pub.

C1

20

AE

Infraest.

IE9000

Delineacion IE

1895

J. Delineación

B/C1

20

AE

Int. y At. Ciud.

IT2210

Atención Ciudadana

1949

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Int. y At. Ciud.

IT2500

Ap. Admvo. IT

2077

Of. Admvo

 

C1/C2

16

AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nosa opinión este Goberno Municipal non ten intención de convocar un concurso que trate en igualdade a totalidade do persoal municipal, axustándose á legalidade vixente. Tratan de votarlle a culpa ao sindicato CIG, do retraso da execución do concurso, por acudir a vía xudicial en defensa da legalidade. Na CIG estaríamos encantados de non vernos obrigados a utilizar a vía xudicial e dende logo para evitalo o Goberno Municipal o tería moi fácil. AXUSTE OS SEUS ACTOS Á LEGALIDADE VIXENTE.

 

Á consecuencia da primeira denuncia presentada pola CIG na Fiscalía Provincial, en relación as COMISIÓSN DE SERVIZO ILEGAIS, foi que o Fiscal se amparara no feito de que existía unha demanda no xulgado do Contencioso-Administrativo, para manterse á espera da resolución deste xulgado. Unha vez resolta a demanda no xulgado co resultado que todas coñecedes, achegamos esta sentencia á Fiscalía para que actúe en consecuencia.

Acompañando esta sentenza, achegámoslle tamén unha listaxe que elaboramos uns días previos ao xulgado, porque o concello presentou no xulgado un exceso de documentación (4 tomos cun peso total de 8,2Kg) co fin de dificultar a comprensión da realidade.

Nós sabíamos positivamente que unha documentación deste volume o xuíz non a ía a ler ,(supoño que os responsables de persoal pensaban o mesmo) foi por iso que fixemos esta labor de escolma para sintetizar o realmente importante dentro desta maraña de papeis.

Salientar que o avogado do concello sí que tiña un resumo de todos os papeis que se entregaron con carácter previo no xulgado, este resumo aportouno no mesmo momento do xuízo.

Coa transparencia que nos caracteriza na nosa actividade sindical, facemos o que decimos e decimos o que facemos, poñemos a vosa disposición as seguintes ligazóns.

ESCRITO

LISTAXE

texto do correo enviado o xoves 15 de novembro de 2018:

RESUMO PRAZAS ESTABILIZACIÓN OEP CONCELLO DA CORUÑA 2017, 2018, 2022
PRAZAS ESTABILIZACIÓN A CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN. TOTAL: 16    
PRAZA DATA_ALTA – DATA_BAIXA NOVA OCUPACIÓN DATA_ALTA OEP PROCESO SELECTIVO  
6F38010 - AXTE. COMERCIO
INT.
11/09/2006 ---------- 2018 C-O  
1F01057 - T. ADMÓN. XERAL 18/09/2009-25/07/2018 17/01/2020 2018 C-O  
6L06004 - AXTE. SERVIZOS 15/12/2009 ---------- 2018 C-O  
6F28003 - SOCORRISTA 08/02/2010-30/09/2019 24/01/2020 2018 C-O  
5F23005 - OF. PARQUE MÓBIL 03/08/2010 ----------- 2018 C-O  
AF01027 - T. ADMÓN. XERAL 08/11/2010-19/07/2018 26/06/2020 2018 C-O  
1F01036 - T. ADMÓN. XERAL 01/01/2011-09/09/2018 14/02/2019 2017 C-O  
2F01021 - T. M. XESTIÓN 01/12/2017   2022 C-O  
5F01054 - AUX.
ADMINISTRATIVO/A
01/12/2017   2022 C-O  
5F01035 - AUX.
ADMINISTRATIVO/A
01/12/2017   2022 C-O  
5F01019 - AUX.
ADMINISTRATIVO/A
20/12/2017   2022 C-O  
5F01052 - AUX.
ADMINISTRATIVO/A
20/12/2017   2022 C-O  
6F23009 - AXTE. CEMITERIOS 11/07/2017   2022 C-O  
TÉCNICO/A MED.
PROMOCIÓN EMPREGO
28/12/2012 ----------- 2018 C-O  
1F08016 – ARQUITECTO/A
SUP.
02/10/2017   2022 C-O  
5F01064 - AUX.
ADMINISTRATIVO/A
01/12/2017   2022 C-O  
TOTAL 16        

 

PRAZAS A CONVOCAR MEDIANTE CONCURSO. TOTAL: 109      
DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª
PRAZA DATA_ALTA OEP PROCESO SELECTIVO
6F38009 - AXTE. COMERCIO INT. 15/01/2007 2018 C
2F11030 - TRABALL. SOCIAL 26/03/2007 2017 C
6L06002 - AXTE. SERVIZOS 06/08/2007 2018 C
6F01041 – SUBALTERNO/A 03/09/2007 2018 C
1F08009 – ARQUITECTO/A SUP. 10/10/2007 2018 C
4F02013 - DELINEANTE 22/10/2007 2018 C
6F01014 – SUBALTERNO/A 19/06/2008 2018 C
1F08012 – ARQUITECTO/A SUP. 19/06/2008 2017 C
6T10001 - AXUDANTE 20/06/2008 2018 C
4F02012 - DELINEANTE 23/06/2008 2018 C
1F08013 – ARQUITECTO/A SUP. 30/07/2008 2018 C
5F17018 - AUX. BIBLIOTECA 30/07/2008 2018 C
5F17017 - AUX. BIBLIOTECA 01/08/2008 2018 C
1F08014 – ARQUITECTO/A SUP. 26/08/2008 2017 C
6L06001 - AXTE. SERVIZOS 15/09/2008 2018 C
1F01031 - T. ADMÓN. XERAL. 01/10/2008 2017 C
5F23004 - OF. PARQUE MÓBIL 06/10/2008 2018 C
6F01042 – SUBALTERNO/A 24/10/2008 2018 C
6F01031 – SUBALTERNO/A 14/11/2008 2018 C
5F01079 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/01/2009 2018 C
5F01102 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/01/2009 2018 C
2F33012 – ARQUITECTO/A T. 01/01/2009 2018 C
5F01082 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/01/2009 2018 C
5F01046 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/01/2009 2018 C
1T04006 – ARQUITECTO/A SUP. 01/01/2009 2018 C
5F23011 - OF. PARQUE MÓBIL 12/01/2009 2018 C
5T01016 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 02/02/2009 2018 C
6F01008 – SUBALTERNO/A 09/06/2009 2018 C
2F09010 – BIBLIOTECARIO/A M. 08/07/2009 2018 C
5F17020 - AUX. BIBLIOTECA 17/07/2009 2018 C
5F17019 - AUX. BIBLIOTECA 17/07/2009 2018 C
5F17021 - AUX. BIBLIOTECA 17/07/2009 2018 C
6F01034 – SUBALTERNO/A 03/08/2009 2018 C
2F11031 - TRABALL. SOCIAL 03/08/2009 2017 C
6F01045 – SUBALTERNO/A 20/08/2009 2018 C
6F01046 – SUBALTERNO/A 01/09/2009 2018 C
4F22001 – ANIMADOR/A C. CIV. 13/10/2009 2018 C
6F01047 – SUBALTERNO/A 06/11/2009 2018 C
2F23002 - T. M. COMUNICACIÓN 18/11/2009 2018 C
1F10001 - T. SUP. CONSUMO 01/01/2010 2018 C
2F29006 – MÚSICO/A 15/01/2010 2018 C
2F29034 - MÚSICO/A 15/01/2010 2018 C
2F29035 - MÚSICO/A 15/01/2010 2018 C
2F29037 - MÚSICO/A 15/01/2010 2018 C
5F23020 - OF. PARQUE MÓBIL 20/01/2010 2018 C
5F44005 - OF. SERV. ESP. 02/03/2010 2018 C
5F01093 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 02/03/2010 2017 C
5F01134 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 02/03/2010 2017 C
5F01160 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 02/03/2010 2017 C
5F01118 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 02/03/2010 2018 C
5F01089 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 02/03/2010 2017 C
2F12022 - T. APOIO SOCIAL 05/04/2010 2017 C
2F12023 - T. APOIO SOCIAL 05/04/2010 2018 C
1F01054 - T. ADMÓN. XERAL 05/04/2010 2017 C
6F01070 – SUBALTERNO/A 06/04/2010 2018 C
6F01071 – SUBALTERNO/A 06/04/2010 2018 C
5F01006 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 12/04/2010 2018 C
5F01160 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 18/05/2010 2018 C
6F38001 - AXTE. COMERCIO INT. 01/08/2010 2018 C
2F29014 – MÚSICO/A 01/08/2010 2018 C
2T06003 – ARQUITECTO/A T. 19/08/2010 2018 C
5F01086 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 19/08/2010 2018 C
2F11013 – TRABALL. SOCIAL 10/09/2010 2017 C
6F34004 - AXTE. TRANSPORTES 22/12/2010 2018 C
5F01010 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 03/01/2011 2017 C
6F01006 – SUBALTERNO/A 17/02/2011 2018 C
1F16002 – ARQUEÓLOGO/A 01/03/2011 2017 C
6F01082 – SUBALTERNO/A 11/05/2011 2017 C
5F01039 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 20/05/2011 2018 C
5F01201 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/06/2011 2017 C
6F01083 – SUBALTERNO/A 01/06/2011 2018 C
6F23009 - AXTE. CEMITERIOS 02/06/2011 2018 C
6F38008 - AXTE. COMERCIO INT. 07/06/2011 2018 C
6F23010 - AXTE. CEMITERIOS 10/06/2011 2018 C
2F21001 - T. M. MUSEOS 01/07/2011 2018 C
6F34014 - AXTE. TRANSPORTES 01/07/2011 2018 C
5F01202 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 15/07/2011 2017 C
6F34013 - AXTE. TRANSPORTES 15/07/2011 2018 C
2F29029 – MÚSICO/A 09/09/2011 2018 C
5F01177 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 17/10/2011 2017 C
2F01012 - T. M. XESTIÓN 25/02/2012 2017 C
6F01087 – SUBALTERNO/A 01/03/2012 2018 C
5L01011 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/03/2012 2018 C
5F01081 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 23/05/2012 2017 C
5F01062 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/06/2012 2018 C
5F01001 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 17/12/2013 2017 C
2T11003 - TRABALL. SOCIAL 26/02/2014 2018 C
2T11008 - TRABALL. SOCIAL 26/02/2014 2018 C
2T11004 - TRABALL. SOCIAL 26/02/2014 2018 C
6F01024 – SUBALTERNO/A 17/03/2014 2018 C
5F01027 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 15/05/2014 2018 C
5T01017 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 05/08/2014 2018 C
6F01005 – SUBALTERNO/A 05/09/2014 2018 C
5L01018 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/09/2017 2018 C
5T01001 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 01/09/2017 2018 C
2F43001 - TECN. NORM. LINGÜISTICA 01/09/2017 2018 C
6F01011 – SUBALTERNO/A 14/02/2008-30/11/2020
01/12/2020
2018 C
1T06001 – FILÓLOGO/A 01/08/2008-15/05/2021
21/06/2021
2018 C
6F01048 – SUBALTERNO/A 01/09/2008-09/08/2020
01/09/2020
2018 C
6F23011 - AXTE. CEMITERIOS 20/08/2012-11/11/2019
10/12/2019
2018 C
6F01 – SUBALTERNO/A 14/02/2013-08/11/2020/
09/11/2020
2018 C
1T01002 – LICENCIADO/A DEREITO 01/01/2012 2022 C
2T13009 – T. APOIO SOCIAL 01/01/2012 2022 C
TOTAL DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª 103    
       
DISPOSICIÓN ADICIONAL 8ª
PRAZA DATA_ALTA OEP PROC. SELECTIVO
       
2F12027 - T. APOIO SOCIAL 15/10/2018 2022 C
2F12026 - T. APOIO SOCIAL 03/10/2018 2022 C
5F01031 - AUX. ADMINISTRATIVO/A 05/10/2021 2022 C
1F01001 - T. ADMON. XERAL. 13/09/2021 2022 C
2T11006 - TRABALL. SOCIAL 01/12/2020 2022 C
2T11013 - TRABALL. SOCIAL 21/12/2020 2022 C
       
TOTAL DISPOSICIÓN ADICIONAL 8ª 6    
       
TOTAL DA 6ª + DA 8ª 109    

 

xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx co DI xxxxxxxxxxx e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña


MANIFESTA


O pasado 31/03/2022 o concello publicou en Alfresco as convocatoria dos cursos de formación sobre “transparencia: acceso á información pública e publicade activa e o curso de igualdade e de a formación básica en igualdade de xénero”


No momento de solicitar estes cursos e tras cubrir a solicitude esta non se envía se previamente non se marca o apartado que se ten autorización da xefatura do servizo para facela,

 

Consultada toda a documentación aprobada e negociado ata o momento polo goberno municipal e representantes sindicais, en ningunha consta recollido este requisito:


- nin nos criterios de selección: criterios xeriais nin criterios específicos aprobada na Mesa técnica de formación do 25/03/2021,
- nin na instrución aprobada e publicada no BOP do 9/07/2021,
- nin en ningunha das convocatorias realizadas no ano 2021.


SOLICITO


Que o servizo de RRHH indiquen en que norma vén recollido este requisito e cando foi negociado e aprobado, do contrario entendemos que se están vulnerando os dereitos do persoal a acceder libremente á formación e a carreira profesional.


A relación e identificación dos poñentes/docentes dos cursos impartidos polo Concello no periodo de 2021, con indicación de se pertencen ao cadro de persoal deste concello ou non.


Reiteramos a petición realizada por esta Sección Sindical o pasado 18 de marzo ao respecto da relación de asistentes aos cursos de formación realizados ao longo do ano 2021 ou, no seu defecto, indiquen onde se poden atopar na plataforma Alfresco.


A Coruña a 07 de Abril de 2022

 

INSTRUCCIÓNS

SOLICITUDES BM SETEMBRO 2018

19 DE SETEMBRO NÚM REXISTRO 31767

MANIFESTA:

Que non se están a cumprir os acordos en canto a cobertura de vacantes e baixas na Banda de Música, polo tanto requirimos ao Goberno Municipal para que os cumpran escrupulosamente xa que esta maneira de proceder dende o noso punto de vista neglixente pon en perigo tanto a execución das obras, coma a execución da programación coa calidade que a caracteriza.

Polo anteriormente exposto

SOLICITAMOS:

Que se executen os acordos e se cubran as baixas na Banda Municipal

 

24 DE SETEMBRO NÚM REXISTRO 32462

MANIFESTA:

Que o pasado 19 de setembro solicitamos que se executaran os acordos para cubrir as baixas na Banda Municipal de Música sen ter unha resposta a día de hoxe.

Polo anteriormente exposto

SOLICITAMOS:

Que se convoque unha Mesa Técnica da Banda Municipal de Música ou que se engada esta cuestión na orde do día da vindeira Mesa Xeral de Negociación.

 

 

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que o pasado luns 23 de xullo publicouse no BOP  a oferta de emprego público para o 2018.

Que aparecen varias prazas (Arquitecto/a Sup., Téc Med. Prom. Emp, Téc Norm. Ling., Arq. Téc. e Aux Adm.) en quenda libre coma execución de sentenza e de cumprir co precepto da antigüidade que marca a lei de orzamentos do estado do ano 2018 no seu artigo19 punto 9, deberían formar parte do proceso de estabilización que está en marcha e non na quenda libre. Non modificar isto supoñería penalizar a quen exerceu o seu dereito á tutela xudicial e ademais supoñería duplicidade de procesos selectivos cos conseguintes custes económicos na confección dos tribunais.

Que tamén figura unha praza de Técnico/a superior de informática encadrado só no grupo B, de materializarse este proceso antes do paso ao grupo B dos Técnicos/as que pertencen ao cadro de persoal deste Concello, estaríamos ante un agravio comparativo con todos/as aqueles/as que sendo titulares desas prazas (e se lles exixiu os mesmos requisitos de ingreso que a da praza ofertada), están encadralos no subgrupo C1, isto daría lugar a que persoal cunha antigüidade de  20 anos (ou máis...) realizando o mesmo traballo reciba menos retribución que persoal de novo acceso.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO

Que as prazas da OPE 2018 que cumpran o requisito da antigüidade recollido  artigo 19 punto 9 da lei de orzamentos do estado de 2018, queden fora da quenda libre e se inclúan no proceso de estabilización.

Que se aborde o paso ao grupo B dos postos propostos pola CIG en maio de 2016.

 

A Coruña, 1 de agosto de  2018

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que na pasada Mesa Xeral de Negociación fomos informados do incremento retributivo para o ano 2018 e que supón un 1.5%.

Que novamente a produtividade volve a ser excluída de calquera subida.

Que esta parte do noso salario foi establecida fai 10 anos para reducir a diferencia salarial cos postos co complemento de Especial Dedicación, aos que si lle foron aplicando as subidas anuais cando as houbo.

Que a este complemento se lle aplicou a redución do 5% no ano 2011 coma ao resto das retribucións, a pesar diso non se lle aplicaron ningún dos incrementos retributivos que determinaron as sucesivas leis do estado, tendo en conta que os incrementos se aplican sobre o 100% da masa salarial, que está facendo o concello con estes cartos que aforra?

Á inaplicación destes incrementos retributivos, si que cabria aplicarlles a disposición adicional 29 que figuran nos orzamentos xerais do estado do ano 2017 de restablecemento das retribucións minoradas.

 

Polo anteriormente exposto

SOLICITO

Que se lle aplique o 1,5% de subida ao complemento PRODUCTIVIDADE.

Que se aborde unha negociación para implementar este complemento no específico.

 

A Coruña, 31 de xullo de  2018