Aquí podedes consultar a resolución pola que se aproban 3 comisións de servizo máis.

 

TEXTO DO CORREO

Bo día a todos/as,

No día de onte achegáronnos unha resolución pola que se nomean 3 novas comisións de servizo.

O primeiro que temos que dicir sobre ela é que fala dunhas bases do 30 de xaneiro das que non fomos informados e polo tanto non foron negociadas con nós.

AdEmais disto introducen unha nova condición:

“En el punto uno de las bases que regulan el procedimiento de dichos puestos recogen que se realizarán preferentemente con personal del propio Servicio siendo autorizada de forma inmediata en aquellos casos en los que solo exista una persona candidata en el Servicio.”

En base a isto nomean directamente a tres persoas en comisión de servizo.

Estamos ante unha nova arbitrariedade do servizo de persoal e que a Concelleira pretende darlle forma legal a través da resolución que achegamos nesta LIGAZÓN.

un saúdo

A sección sindical da CIG

gal a través da resolución que achegamos nesta LIGAZÓN.

 

 

MANIFESTA:

Que o pasado 9 de marzo  achegáronos  as bases da convocatoria para a provisión por concurso de méritos de sete postos de cabo do servizo de extinción de incendio e salvamento

Que logo de estudialas facemos as seguintes alegacións:

 • A orde valoración dos méritos, debería comezar pola antigüidade, seguida da formación e dos outros méritos igual que se fixo historicamente no resto dos concursos de provisión do concello.
 • A antigüidade debería valorar a 0.20 puntos por ano traballado ao igual que se fixo en convocatorias anteriores, coa proposta de 2018, redúcese o tempo necesario para acadar a máxima puntuación a metade. O feito de andar variando o número de anos necesarios para acadar a puntuación máxima en cada convocatoria, parece apuntar a obxectivos concretos.
 • Os cursos de igualdade non teñen nada que ver co exercicio da profesión de bombeiro, polo que deberían eliminarse destas bases.
 • En canto ao grao de coñecemento do idioma galego, a valoración de 0,70 puntos debería corresponder ao Celga III.
 • No apartado dos cursos de formación do Plan de Formación Municipal, debería cambiarse “como máximo” por “con”.
 • Debería de unificarse nun só apartado a valoración dos cursos de dentro e de fora do plan municipal de formación, distintos da cualificación formativa II.0. o feito de separalos, pode supoñer que dous aspirantes cos mesmos cursos de formación realizados, tanto en número como en contido, reciban puntuacións diferentes, en función do lugar da realización dos mesmos.
 • Os cursos impartidos no Concello, sempre que se ofertaran á totalidade da plantilla, deberían ter máis puntuación que os impartidos fora del.
 •  Para o persoal que acredite a impartición de cursos fora do Concello, deberá acreditar tamén o cumprimento da lei 53/1984 de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.
 • Non se debería ter en conta o certificado de profesionalidade, pois este non aporta nada, nin á formación nin á capacitación dos bombeiros, polo que resulta innecesario para o exercicio da profesión, non obstante terían máis xustificación engadir o PER ou a titulación de mergullo profesional.

 

A valoración do desempeño recollida como mérito no artigo 10º do Regulamento de provisión de postos de traballo da administración publica galega, que sería fundamental para un concurso de provisión deste tipo non se pode efectuar, porque o Concello da Coruña non ten implementado ningún tipo de sistema para facelo a pesar da obriga que impón o EBEP.

 

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se teñan presentadas as devanditas alegacións

O secretario da sección sindical da CIG

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que trala aprobación da Relación de Postos de Traballo (RPT) se está a comunicar ao persoal municipal a situación administrativa na que se atopan os/as ocupantes dos postos e as características deles.

Que logo de revisar algunha delas atopamos erros.

Que en 2016, logo de solicitalo en moitas ocasións, dende persoal facilitáronnos a RPT, coa situación administrativa de todos os postos.

Polo anteriormente exposto:

SOLICITO:

Que se nos achegue a RPT coa situación administrativa do persoal que o ocupa e as características destes.

 

A Coruña, 8 de febreiro de  2018

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA.

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que o pasado 18 de setembro de 2017 solicitamos:

 “Que,  con carácter de urxencia, se nos faciliten, todas as fichas descritivas das  funcións dos postos existentes na última Relación de Postos de Traballo (RPT) aprobada na xunta de goberno local no día 25 de agosto de 2017, foliadas e dilixenciadas.” 

Que o pasado 28 de setembro a sección sindical da CIG recibiu un documento que constaba das 334 páxinas das fichas dos Postos de Traballo vixentes á aprobación da nova RPT e de 22 páxinas máis cunha fichas de novas creación.

Que nas novas fichas (22páx) seguen a faltar moitos postos da actual RPT, como por exemplo os dos/as Técnicos/as do Servizo de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, que conta con distintos postos de traballo non identificados no “novo” Manual de Funcións e que perciben distintas retribucións sen xustificación clara.

Que esta falta de identificacións evita esclarecer as diferencias entre postos que aparentemente son idénticos nas súas funcións e competencias profesionais.

Que se están comunicando de maneira individual e a petición dos/as interesados/as, informes dende o servizo de persoal no que se identifican postos e  funcións que non están no Manual de Funcións oficial.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se nos faciliten, todas as fichas descritivas das  funcións dos postos existentes na última Relación de Postos de Traballo (RPT) aprobada na xunta de goberno local no día 25 de agosto de 2017, foliadas e dilixenciadas.”

No caso de non haber máis que as facilitadas o pasado setembro, solicitamos que se convoque a Mesa Xeral de Negociación e abordar de maneira inmediata a elaboración dun Manual de Funcións que abarque a totalidade dos postos existentes.

A Coruña, 26 de xaneiro de  2018

 

 

 

 

 

 

 1. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA.

Bo día todos/as

Logo de un ano e 7 meses do anterior COMITÉ DE SAÚDE LABORAL…Logo de telo solicitado en moitas ocasións pola necesidade de tratar cuestións de gran importancia para a vosa Saúde e Seguridade…Logo das denuncias que fixemos, tanto por rexistradas coma nas distintas Mesas de Negociación… O pasado 26 de xaneiro fomos convocados ao Comité de Saúde Laboral.

Empezaron trasladándonos a acta anterior de maio 2016...non houbo ningún tipo de rubor, nin pola tardanza nin pola longa listaxe de cuestións pendentes a tratar, se ben atenderon algunhas cuestións denunciadas, moitas seguen sendo tratadas a futuro...

Dentro da cantidade de cuestións a tratar, destacamos:

 • Sobre as reducións na Produtividade das Incapacidades Laborais(IT), volvemos a recordar a discriminación que existe nas reducións desta retribución ao respecto das Especiais Dedicacións, e que a Produtividade descontase no caso dunha enfermidade grave. Logo dun debate sobre cales se consideran enfermidades graves e moi graves, aprobamos que utilizarase a listaxe do  decreto 1148/2011 ,polo que a partir de agora inclúense tamén as enfermidades graves que aparecen no devandito decreto.
 • Revisións dos Plans de Autoprotección, logo de detectarse deficiencias importantes en distintos centros de traballo.
 • Equipos de Protección Individual(EPIs), chalecos  de protección na Policía Local e creación dunha comisión de compras para EPIS en cementerios
 • Convocatoria do comité de Riscos Psicosociais(RPS)  para establecer un calendario á hora de pasar os test de RPS.
 • Inspeccións nalgúns centros para avaliar condicións ambientais.
 • Creación dunha comisión con distintas facultades da Universidade da Coruña para facer estudos e propostas de actuación fronte ao Gas Radón.

Esperamos que esta información fora do voso interese.

Un saúdo

A sección sindical da CIG

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de Delegado de Prevención.

 COMUNICA:

Que  ademais dos centros de traballo no que só  hai persoal municipal tamén hai outros centros de traballo con persoal ou doutras administracións ou outras empresas.

Que ao que se refire a PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS nestes centros de traballo, é necesario facer un plan de prevención conxunto.

Que temos acumuladas moitas cuestións para tratar no Comité de Saúde Laboral, algunhas delas que causan preocupación como por exemplo as medicións de Gas Radon.

Que fixemos varias solicitudes para que se convocase o COMITÉ DE SAÚDE LABORAL e que a pesar das continuas promesas en distintas Mesas de Negociación dunha inminente convocatoria, a día de hoxe non temos indicios de que isto poda acontecer.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se faga unha convocatoria á maior brevidade posible do Comité de Saúde Laboral e que ademais dos temas pendentes, se inclúa nel  a necesidade de abordar o devandito plan de prevención conxunto co resto de administracións ou empresas non centros no que coincidan coa presencia de persoal municipal.

A Coruña, 15 de xaneiro de  2018.

 ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA.

 

Aquí poidedes descargar os impresos en GALEGO:

IMPRESO AXUDAS ECONÓMICAS DO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

AUTORIZACIÓN DATOS FISCAIS

Recordade que tedes ata o 31 de xaneiro de 2018

Aquí podedes atopar o plan de formación da EGAP para o ano 2018

FORMACIÓN EGAP 2018

AO COIDADO DO PLENO DA XUNTA DE PERSOAL

PARA INCLUIR NA ACTA DO PLENO DO 28 DE NOVEMBRO

Dende o principio da singradura do regulamento de axudas económicas do Concello da Coruña as diferentes Xuntas de Persoal que tiveron que aplicalo mantiveron , con absoluta claridade, que non serian obxecto desta axudas nin os tratamentos cubertos pola Seguridade Social  (SS) nin os medicamentos.

Acordamos que non se aboarían  aos tratamentos cubertos pola SS por dous motivos , o primeiro é que, como empregados públicos, considerabamos que tiñamos o deber de defender a sanidade pública  e o segundo por que o acceso a medicina privada non está ao alcance da totalidade dos nosos compañeiros e polo tanto, de facelo, estariamos discriminando ao persoal municipal en función dos seus ingresos.

O motivo de decidir non incluír  os medicamentos foi que, tanto os que forman parte do catalogo da SS como os que non, implican a realización dun gasto e non seria xusto cubrir uns e outros non (caso dos enfermos crónicos, que ao longo do ano gasta máis en medicamentos cubertos pola SS que aquel que precisa un medicamento concreto nun momento determinado, aínda que non este cuberto pola SS).

 No seu momento chegouse á conclusión de que seria materialmente imposible a xestión e comprobación do gasto farmacéutico da, moi posiblemente,  totalidade das unidades familiares que conforman o persoal municipal.

Que nos recordemos, estes criterios so se obviaron en dúas ocasións, a primeira para aboar un tratamento experimental para un compañeiro enfermo de cancro, e a segunda para aboar unha operación de cancro de mama nunha clínica privada sen xustificación algunha, neste último caso co voto en contra da CIG que como acto de protesta non volveu a participar da xestión das axudas no resto do mandato desa Xunta de Persoal.

Para poder optar a recibir axuda por tratamentos médicos non cubertos pola SS era preciso que, despois de ter feito o recorrido posible no servizo público de saúde, o teu médico da SS recomendara a utilización doutro procedemento ou tratamento.

Dende o inicio deste mandato o Pleno da Xunta de persoal empezou a mudar os criterios descritos con anterioridade e, co argumento de que se debería aplicar o regulamento no seu teor literal, que non impedía expresamente aboar medicamentos, decidiu aboar as vacinas non cubertas pola SS. Non fomos quen de evitalo, pero conseguimos introducir o criterio de que para aboarse debería existir unha enfermidade preexistente  que fixese necesaria esa vacinación. O ano pasado déronlle outra volta e, de novo en contra do noso criterio, aboáronse medicamentos estimulantes da erección,que non estaban cubertos pola SS, un sistema de control da glicosa diferente ao facilitado polo servizo público de saúde e obviouse  o requisito de enfermidade preexistente  nas vacinas.

Este ano repetiuse a mesma canción e volvéronse a relaxar os criterios para darlle validez aos informes médicos, repetindo a axuda para o aparello para medir a glicosa e aboando vacinas sen existir enfermidade preexistentes. Debemos mencionar que, tal  e como avisamos que pasaría, se solicitaron axudas para medicamentos cubertos e non cubertos pola SS que non foron atendidos polo Pleno da Xunta de Persoal. Onde está a aplicación literal do regulamento?, qué diferenzas hai entre as medicinas para que unhas se aboen e outras non?, si se aceptan informes médicos que recomenden  ou  indiquen a necesidade de saltarse o procedemento ou tratamento da SS sen explicar porqué, como se enfrontaran operacións realizadas fora da SS que custan miles de €?, se lle adiantará o diñeiro aos compañeiros que non teñan capacidade económica para facer fronte ao gasto para evitar a discriminación en función dos ingresos?

Os delegados/as da CIG quedamos sós unha vez mais na defensa dos criterios iniciais de interpretación do regulamento de axudas póndose de manifesto que o noso posicionamento é contrario á totalidade do resto da Xunta de  Persoal, nestas circunstancias consideramos que non debemos asumir cargos de goberno dentro deste órgano de representación que poidan dar a entender que somos participes destas decisións e polo tanto presentamos  as dimisións irrevogábeis que a continuación se relacionan:

 • Ana Filgueiras Espasandín ao cargo de vicesecretaria.
 • Mª Elena Iglesias Deza ao cargo de tesoureira.
 • Roberto Tizón Miguéns ao cargo de presidente.

  A Coruña 24 de novembro do 2017.

Asdo.: Ana Filgueiras Espasandín.    Asdo.: Elena iglesias Deza     Asdo.: Roberto Tizón Miguéns.

           Vicesecretaria                                      Tesoureira                              Presidente.