AO COIDADO DO PLENO DA XUNTA DE PERSOAL

PARA INCLUIR NA ACTA DO PLENO DO 28 DE NOVEMBRO

Dende o principio da singradura do regulamento de axudas económicas do Concello da Coruña as diferentes Xuntas de Persoal que tiveron que aplicalo mantiveron , con absoluta claridade, que non serian obxecto desta axudas nin os tratamentos cubertos pola Seguridade Social  (SS) nin os medicamentos.

Acordamos que non se aboarían  aos tratamentos cubertos pola SS por dous motivos , o primeiro é que, como empregados públicos, considerabamos que tiñamos o deber de defender a sanidade pública  e o segundo por que o acceso a medicina privada non está ao alcance da totalidade dos nosos compañeiros e polo tanto, de facelo, estariamos discriminando ao persoal municipal en función dos seus ingresos.

O motivo de decidir non incluír  os medicamentos foi que, tanto os que forman parte do catalogo da SS como os que non, implican a realización dun gasto e non seria xusto cubrir uns e outros non (caso dos enfermos crónicos, que ao longo do ano gasta máis en medicamentos cubertos pola SS que aquel que precisa un medicamento concreto nun momento determinado, aínda que non este cuberto pola SS).

 No seu momento chegouse á conclusión de que seria materialmente imposible a xestión e comprobación do gasto farmacéutico da, moi posiblemente,  totalidade das unidades familiares que conforman o persoal municipal.

Que nos recordemos, estes criterios so se obviaron en dúas ocasións, a primeira para aboar un tratamento experimental para un compañeiro enfermo de cancro, e a segunda para aboar unha operación de cancro de mama nunha clínica privada sen xustificación algunha, neste último caso co voto en contra da CIG que como acto de protesta non volveu a participar da xestión das axudas no resto do mandato desa Xunta de Persoal.

Para poder optar a recibir axuda por tratamentos médicos non cubertos pola SS era preciso que, despois de ter feito o recorrido posible no servizo público de saúde, o teu médico da SS recomendara a utilización doutro procedemento ou tratamento.

Dende o inicio deste mandato o Pleno da Xunta de persoal empezou a mudar os criterios descritos con anterioridade e, co argumento de que se debería aplicar o regulamento no seu teor literal, que non impedía expresamente aboar medicamentos, decidiu aboar as vacinas non cubertas pola SS. Non fomos quen de evitalo, pero conseguimos introducir o criterio de que para aboarse debería existir unha enfermidade preexistente  que fixese necesaria esa vacinación. O ano pasado déronlle outra volta e, de novo en contra do noso criterio, aboáronse medicamentos estimulantes da erección,que non estaban cubertos pola SS, un sistema de control da glicosa diferente ao facilitado polo servizo público de saúde e obviouse  o requisito de enfermidade preexistente  nas vacinas.

Este ano repetiuse a mesma canción e volvéronse a relaxar os criterios para darlle validez aos informes médicos, repetindo a axuda para o aparello para medir a glicosa e aboando vacinas sen existir enfermidade preexistentes. Debemos mencionar que, tal  e como avisamos que pasaría, se solicitaron axudas para medicamentos cubertos e non cubertos pola SS que non foron atendidos polo Pleno da Xunta de Persoal. Onde está a aplicación literal do regulamento?, qué diferenzas hai entre as medicinas para que unhas se aboen e outras non?, si se aceptan informes médicos que recomenden  ou  indiquen a necesidade de saltarse o procedemento ou tratamento da SS sen explicar porqué, como se enfrontaran operacións realizadas fora da SS que custan miles de €?, se lle adiantará o diñeiro aos compañeiros que non teñan capacidade económica para facer fronte ao gasto para evitar a discriminación en función dos ingresos?

Os delegados/as da CIG quedamos sós unha vez mais na defensa dos criterios iniciais de interpretación do regulamento de axudas póndose de manifesto que o noso posicionamento é contrario á totalidade do resto da Xunta de  Persoal, nestas circunstancias consideramos que non debemos asumir cargos de goberno dentro deste órgano de representación que poidan dar a entender que somos participes destas decisións e polo tanto presentamos  as dimisións irrevogábeis que a continuación se relacionan:

  • Ana Filgueiras Espasandín ao cargo de vicesecretaria.
  • Mª Elena Iglesias Deza ao cargo de tesoureira.
  • Roberto Tizón Miguéns ao cargo de presidente.

  A Coruña 24 de novembro do 2017.

Asdo.: Ana Filgueiras Espasandín.    Asdo.: Elena iglesias Deza     Asdo.: Roberto Tizón Miguéns.

           Vicesecretaria                                      Tesoureira                              Presidente.

DO CORREO (A XUSTIZA NOS RECOÑECE O QUE O CONCELLO NOS NEGA)

Nesta ocasión o Goberno Municipal obrigounos a acudir aos xulgados para reclamar algo que se nos nega en María Pita, tanto nas MESAS XERAIS DE NEGOCIACIÓN, nas MESAS TÉCNICAS, nas CONTESTACIÓNS AS NOSAS ALEGACIÓNS en calquera materia de persoal ou coma neste caso nunhas alegacións a BASES DE SELECCIÓN DE PERSOAL... isto só é unha mostra do tratamento  que o goberno municipal está dando ao sindicato CIG...polo tanto vímonos na obriga de denunciar cuestións tan básicas como que unhas bases non se adecuasen , nin a titulación nin ao temario nin as características da praza, o resultado foi esta SENTENZA... sentenza que pode acarearlle gastos ao concello, polos prexuízos ocasionados aos/as opositores/as, en todo caso agardaremos a que o Concello decida recorrela ou executala.

Aproveitamos este correo para informarmos tamén de que logo de estudar as CONTESTACIÓNS que nos deu persoal, as nosas ALEGACIÓNS Á APROBACIÓN DA RPT, o pasado 30 de outubro presentamos un recurso  contencioso administrativo contra a aprobación da actual RPT, algo do que vos informaremos chegado o momento.

un saúdo

A SECCIÓN SINDICAL DA CIG NO CONCELLO DA CORUÑA

 

Aquí tedes unha sentenza do TSXG na que se critica que se invoque o criterio de autoorganización para a modificación das RPT.

José María Calatayud Sánchez co DI 18164080z e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña 

 MANIFESTA:

  1. Que o pasado 25 de agosto do 2017 a Xunta de Goberno resolveu as alegacións presentadas á aprobación inicial da modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) do concello da Coruña e procedeu a súa aprobación definitiva.
  2. A resolución destas alegacións produciron modificacións na RPT inicialmente aprobada
  3. Co obxecto de poder valorar a motivación dos cambios producidos e a súa adecuación a dereito

SOLICITAMOS:

Que se nos facilite copia integra do expediente da resolución das alegacións contra a RPT resoltas pola xXunta de goberno local o 25 de agosto do 2017

 

A Coruña 7 de setembro   do 2017

O pasado 28 de agosto recibimos da xefa de persoal un correo electrónico sobre a aprobación definitiva da RPT, nel se que incluían respostas as nosas alegacións a RPT.

Logo de analizar estas contestacións, chegamos a conclusión que cando non existen argumentos para defender os cambios realizados fronte as nosas alegacións, utilizan algo tan elástico como é concepto de AUTOORGANIZACIÓN, a xefatura de persoal confunde este concepto co DESPOTISMO, que aplica para determinar as retribucións no Concello da Coruña, volvendo a utilizar de maneira arbitraria as modificacións na RPT, un exemplo máis pode ser  complemento que sempre da lugar á controversia, tanto polo trato discriminatorio sobre os descontos nas ITL(Baixas), nas concesión de compatibilidades, ou o computo horario... a Especial Dedicación(ED), lonxe de abordar un debate serio sobre este complemento, a suman e restan como se dun reparto de caramelos se tratase.

VALORACIÓN DESTA MODIFICACIÓN DA RPT

Se ben é certo que a nova RPT, abre o camiño para a promoción profesional, a valoración da CIG sobre a aprobación desta nova RPT é que asume a arbitrariedade como modelo de xestión, esta maneira de actuar non é nova para nós, pois o negociado de persoal está xestionado pola mesmas persoas dende fai moito tempo.

O que inicialmente tiña que ser unicamente unha modificación a nivel organizativo, e que no debería levar moito para a súa adecuación á nova estrutura política, retrasouse demasiado e  agora a menos de 21 meses das próximas eleccións este goberno municipal, afirma que abordará unha revisión da valoración dos postos desta RPT, se para a proclamada “aotoorganización” necesitou máis da metade do seu mandato, Canto tempo tardará en facer unha valoración dos postos?

Por último, informar que estudiaremos emprender accións legais contra aprobación desta RPT.

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que o pasado 25 de agosto solicitamos por erro o 1% correspondente  aos meses de xaneiro, febreiro e marzo.

Que o erro foi producido ao revisar unha nómina e dar por finalizada a súa lectura polo pé da páxina onde xa figuraban os totais.

Que trala lectura correcta non atopamos máis novidades ao respecto do complemento de PRODUCTIVIDADE

 

Polo anteriormente exposto

SOLICITO

Que se de por non feita a reclamación referida aos atrasos de xaneiro, febreiro e marzo e aproveitamos para reiterar o solicitado no complemento de PRODUCTIVIDADE.

 

A Coruña, 28 de agosto de  2017

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que na pasada nómina o persoal municipal percibiu o 1% pendente tanto nas retribucións básicas coma nas retribucións específicas devengado só dende abril de 2017.

Que o complemento de PRODUCTIVIDADE non tivo este incremento, pero sí o de Especial Dedicación(ED), volvendo a producirse outro agravio comparativo entre estes dous complementos.

Que o devandito complemento sufriu o 5% de desconto no 2010 como o resto das retribucións do persoal deste Concello.

Que temos solicitado en moitas ocasións e con distintos gobernos municipais a inclusión deste complemento no factor de responsabilidade, tendo como resposta unha falta de interese pola outra parte da Mesa de Negociación.

 

Polo anteriormente exposto

SOLICITO

Que se retribúa o 1% correspondente  aos meses de xaneiro, febreiro e marzo e que tamén se inclúa o 1% de incremento no complemento de PRODUCTIVIDADE.

Que o complemento de PRODUCTIVIDADE forme parte do factor de responsabilidade (FR) naqueles postos que actualmente non teñen a ED.

 

A Coruña, 25 de agosto de  2017

José María Calatayud Sánchez co DI 18164080Z e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña 

COMUNICA

 Que dende fai moito tempo hai unha falta de persoal nas unidades de estatística e padrón que prestan atención ao público.

Que non nunca existiu un cadro de quendas do funcionariado no caso de rotacións entre as unidades de estatística e padrón de María Pita, Ágora e Fórum

Que o pasado 14  de xuño de 2017 a xefatura de servizo de interior decidiu centralizar a tramitación de expedientes de inscrición ou modificación do Padrón en María Pita, o argumento para este cambio foi o de axilizar e mellorar a atención ao público e evitar as grandes colas que se producían nos rexistros do Ágora e do Fórum.

Que esta nova organización fíxose coincidindo no inicio da xornada de verán do funcionariado, algo que que a Xefa de Servizo utiliza como argumento para rebaixar a carga de traballo.

Que si sumamos que agora unha única oficina encargase do traballo que antes facían tres e que durante a xornada de verán hai menos tempo para facelo, o resultado non pode ser outro que o que está a acontecer... masificacións, longas esperas e máis carga de traballo en María Pita.

Que non temos constancia de que se reforzara con persoal, ou se foi así, non deu o resultado esperado.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO

Que se reforce con máis persoal a unidade de estatística e padrón e se avalíe polos responsables do servizo de interior, se este cambio foi acertado ou non.

A Coruña 10 de agosto de 2017

REXISTRADO 21 DE XULLO 

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que o 11 de xullo recibimos un correo do servizo de persoal informando que tras as Mesas Xerais de Negociación (MXN) para a creación dunha instrución realizadas en xuño, daban por definitivo un texto que  non foi acordado nin validado polos representantes sindicais.

Que o 17 de xullo presentamos alegacións ao devandito texto.

Que sen mediar contestación as alegacións, o 21 de xullo recibimos un correo masivo onde se informa que foi negociada cos representantes sindicais e da por finalizada a devandita MXN.

Que o incio da negociación desta instrución foi debido á denuncia que fixemos pola xestión ANORMAL dunha lista de agarda para nomeamento de Orientadores/as laborais.

Que dende o 7 de xullo temos solicitado diversa documentación sobre os chamamentos que se produciron para cubrir postos de Orientadores/as Laborais e coa información á que tivemos aceso, podemos afirmar que foi, ou xestionado de maneira moi torpe ou cunha intención de beneficiar a uns integrantes da lista sobre os outros.

Que mentres este goberno municipal é moi exquisito anulando probas e paralizando procesos de selección como a recente de Policía Local, por outro lado non se preocupa de que formen parte dun proceso de negociación representando ao goberno municipal, alguén que se tiña que terse inhibido por ter un familiar directo que habitualmente forma parte destas listas.

Que a maiores de todo isto, na web municipal na que se publican os procesos de selección de persoal están desaparecendo convocatorias moi recentes e nalgúns casos como é a de ADL, nunca foi publicada a listaxe coas puntuacións finais de todos/as os/as participantes  e que segundo as propias bases (publicadas no seu día), podería dar lugar a unha lista de agarda deste posto.

Polo anteriormente exposto

SOLICITAMOS

  • Que se atenda a solicitude de documentación do 7 de xullo relacionada co proceso de Orientadores/as Laborais.
  • Que se atendan as alegacións presentadas o pasado 17 de xullo.
  • Que se publique o resultado final do proceso de ADL
  • Que en aras da transparencia, se publiquen todos os procesos de selección de persoal que tiveron lugar dous anos atrás.

A Coruña, 21 de xullo de  2017

 

Alegacións listas de agarda

publicación web municipal

Aquí podedes consultar o documento que enviamos á Concellería de Xustiza Social onde denuciamos tanto inxerencias da xefatura en materia normativa de persoal, coma condicións laborais.