DATA, HORA E NUMERO DE REXISTRO
16/03/2021 15:36:30 nº22608

Jose María Calatayud Sánchez con DI xxxxxx e enderezo para os efectos de notificación nos locais que a CIG ocupa no pazo de María Pita, na miña calidade de Secretario da Sección Sindical da CIG no concello da Coruña

DIGO:

Que solicitei por rexistro electrónico o 30/10/2020 as  13:15:08 co número de rexistro nº55416, unha convocatoria dunha MXN para a negociación dunhas bases xerais a rexer nos procesos de provisión de postos para a cobertura temporal mediante comisión de servizos e o procedemento a seguir nestes casos.

Que solicitei en numerosas ocasións o estado das COMISIÓNS DE SERVIZO, en canto aos titulares, duración e motivacións, a última o 18/01/2021 13:03:56 co número de rexistro nº4074

Que a día de hoxe nin se negociaron unhas bases para a provisión de postos para a cobertura temporal (COMISIÓNS DE SERVIZO) nin se publicou ou achegou a información sobre a totalidade das coberturas.

Que o pasado 12 de marzo de 2021 o servizo de persoal fixo publica unha INSTRUCIÓN 3/2020: PROCEDEMENTO INTERNO DE XESTIÓN DOS PROCESOS DE PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DA CORUÑA datada no documento co 16 de outubro de 2020 e asinado eletrónicamente polo concelleiro de persoal José Manuel Lage Tuñas o 23 de outubro de 2020.

Que dentro de esta instrución aparecen uns Criterios xerais para a provisión temporal de postos

  • Méritos xerais: Obedecerán a elementos relativos á traxectoria profesional dos candidatos, e, en todo caso, antigüidade e grao persoal consolidado.
  • Méritos específicos: Obedecerán á vinculación da dita traxectoria profesional, académica e persoal aos requisitos, habilidades e necesidades específicas do posto. Nomeadamente, as especializacións que fagan ao candidato especialmente idóneo para as necesidades de provisión temporal a satisfacer.

Que os algúns méritos incluídos non se poden achegar a ningún tipo de criterio obxectivo nin se coñece cales prevalecen sobre outros, facendo de facto un nomeamento a dedo.

Que esta instrución non foi  negociada, e apareceu o 12 de marzo no portal ALFRESCO como feito consumado o que para nós constitúe unha vulneración do deber legal de negociación segundo o artigo 37 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, sobre as materias obxecto de negociación, que dispón:

  1. Serán obxecto de negociación, no seu ámbito respectivo e en relación coas competencias de cada Administración Pública e co alcance que legalmente proceda en cada caso, as materias seguintes:

(...)
c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos

Quere dicir iso, en consecuencia, que nos atopamos no presente caso en presenza de materia suxeita a negociación, a súa ausencia só pode xustificarse ben por quedar dita materia integramente delimitada por unha negociación anterior, ou por tratarse de cuestións que aínda que están relacionadas co obxecto de negociación, o que non acontece.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se teña por presentado este recurso de REPOSICIÓN e tralos tramites legais oportunos, se deixe sin aplicación a  INSTRUCCIÓN 3/2020 do Concelleiro delegado de Economía, Facenda e Réxime Interior pola que se estableceron os méritos para a cobertura de provisión de postos temporais.

Que se nos convoque aos/as representantes dos/as traballadores/as a unha Mesa Xeral de Negociación para negociar unhas bases de para a provisión de postos para a cobertura temporal (COMISIÓNS DE SERVIZO)

A Coruña, 16 de marzo de 2021

Ao coidado do Concelleiro Delegado de Persoal do Concello da Coruña