Aquí podedes atopar as alegacións a RPT presentada pola Sección Sindical da CIG.

Nesta nova achegámosvos toda a documentación relacionada coa modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) e que durante estas semanas estivo a exposición pública no servizo de Persoal só en papel, fixemos unha solicitude en soporte dixital que publicamos aquí tal e como nola entregaron o pasado venres 2 de xuño. Nela podedes atopar as motivacións dos cambios efectuados, tamén aparecen uns informes das actas das Mesas Xerais de Negociación (MXN) que non foron enviados aos sindicatos e que a CIG non vai a asumir, pois non se adecúan na totalidade do acontecido nin aparecen os documentos que a CIG presentou nas mesmas.

DOCUMENTACIÓN

XERAL

POR SERVIZOS

 

A Coruña 5 de xuño de 2017

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podedes consultar a RPT, as Normas de Xestión da RPT e o Informe que xustifica as modificacións.

Asemade tamén podedes consultar algunhas das alegacións (doc1 doc2) presentadas pola CIG nas Mesas Xerais de Negociación(MXN), a maiores desas alegacións recordamos outras solicitudes previas e fixemos achegas as novas Normas de Xestión, esto o poderes consultar nas actas das devanditas MXN no momento que se publiquen.

NOTA: DOCUMENTO APROBADO O 5 DE MAIO NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

LIGAZÓN PUBLICACIÓN BOP 9 DE MAIO 2017

 

Bo día achegámoste cuestións que poden ser do teu interese,

RPT

En contra do que propuxo a Xunta de Persoal por unanimidade, o goberno municipal optou por introducir na proposta de modificación orgánica, valoración de determinados postos de traballo, iso levou a que un traballo que podería terse feito nun curto espazo de tempo, levara máis dun ano e sen rematar nunha proposta de acordo clara.

E así o pasado 20 de abril presentáronnos a RPT para a súa aprobación definitiva.

A pesar de que se introducen cuestións nas que podemos estar da cordo, apertura de postos C2 16 en adiante a C1 (neste suposto negáronse a incluír aos Bombeiros) , recoñecemento do novo Grupo B, igualación de distintos complemento de destino nos postos de igual denominación e igual específico, corrección de algunhas desigualdades na aplicación de determinados complementos(AP no negociado de Policía) , nos atopamos que moitas das modificación que se producen non se aplican con carácter xenérico e nós sempre fomos contrarios (non aprobamos ningunha RPT dende o seu inicio por este motivo) a aplicación parcial de criterios que por norma deberían ser xenéricos.

Nesta reunión tamén tratamos as novas normas de xestión nas que entre outras cuestións eliminouse a parte que estaba publicada e que non constaba no documento que estaba en Galego. Fixemos propostas de modificacións e de aclaracións dalgúns apartados e esperemos que se reflictan no documento que publiquen. 

Persoal quedou en publicar tanto a nova RPT coma as Normas de Xestión e abrirase un prazo de 20 días para que quen se sinta prexudicado ou discrepe, presente alegacións. Tanto as achegas dos sindicatos como a  documentación de xustificacións ou valoracións de postos, estarán a disposición pública no departamento de persoal.

Na Rolda de intervencións solicitamos que se aclarasen as Áreas Funcionais de cara ao futuro concurso.

un saúdo

A sección sindical da CIG

Bo día,
 
Achegámosvos o noso resumo da última Mesa Xeral de Negociación (MXN) do pasado 14 de decembro con só un punto para tratar:
Previsión orzamentaria de gastos de persoal e cadro de persoal para o exercicio do 2017.
 
Na comunicación da convocatoria enviáronnos o cadro de persoal para o próximo ano no que pasamos de 1444 a 1437 traballadores, polo que nos explicaron e polo que puidemos comprobar comparando co do 2016, o colectivo máis afectado negativamente é o de auxiliar administrativo con 14 efectivos menos para o 2017 e ao mesmo tempo aumentan nos grupos superiores, coma neste correo vai o DOCUMENTO coas nosas notas, facede vos mesmos a valoración...
Nos informan que os salarios para o 2017 están orzamentados nas mesmas cantidades que para 2016, a única salvedade é o incremento da partida das axudas económicas nun 3,38%.
 
Volvemos a debater por enésima vez o agravio comparativo que existe nos descontos por baixa laboral entre a ED e a produtividade mensual, se ben foi algo resolto nunha pasada MXN fai anos, non se realizou por reparos do Interventor. Quedaron en darlle unha volta... Neste punto plantexáronnos cambiar os pagos da produtividade para que fora mensual debido aos problemas que tiñan administrativos, a isto contestamos que non temos inconveniente que se modifique.
 
Relacionado cos ORZAMENTOS, a CIG preguntou:
 • Sobre o incremento salarial para o 2017, recordando que o goberno do estado aprobou unha subida do 8 do salario mínimo interprofesional, a Concelleira de Persoal contestou que a falta dos orzamentos xerais do estado e do que se estaba falando era dun incremento do 1% para o 2017 no momento no estado publique os seus orzamentos e determinen o incremento retributivo nos empregados públicos,  non habería problema en dotar o orzamento co crédito necesario.
 • Sobre se habería achegas no plan de pensións municipal, contestaron que non, sen ningún tipo de argumento.
 • Sobre o acordado cos complementos salariais nos contratos de convenios con outras administracións, dixeron que tiñan unha partida para iso pero que aínda non estaban calculadas as cantidades por posto, solicitamos coñecelas e negocialas.
Sobre a Relación de Postos de Traballo(RPT), a CIG solicitou que se rematara dunha vez a negociación da RPT organizativa e abordar xa o anunciado concurso e de paso evitar a desorganización e descontento que están a xerar as comisións de servizo, novamente comezamos a debater coa Concelleira que se ben estabamos da cordo en que o procedemento para cubrir estas comisións de servizos eran adecuado,  non se poden convertir o que debería ser un sistema excepcional de provisión de postos, no sistema habitual.

 Sobre a RPT contestan que van a achegarnos a información en breve, coma esta promesa xa a escoitamos no pasado, para ir avanzando, solicitamos que deberíamos convocar unhas mesas técnicas para negociar as bases do Concurso de provisión de postos, algo que non pode levar moito tempo, pois partimos das bases do anterior que xa foron debatidas e aprobadas pola totalidade de sindicatos, ante esta petición da CIG, contestaron cunha convocatoria para o martes 20 de decembro.
 
Asemade desta información  vai o enlace da publicación da Oferta de Emprego Público 2016

Despois de incumprir o calendario das Mesas Xerais de Negociación(MXN) sobre a Relación de Postos de Traballo(RPT), o Goberno Municipal convocounos para entregarnos a Oferta Pública de Emprego(OPE) para 2016 e informarnos da inminente constitución de mesas técnicas para abordar o novo regulamento de axudas económicas que a Xunta de  Persoal propuso fai tempo. Sobre as mesas técnicas informaron de crear un regulamento de vacacións permisos e licencias, algo que tíñamos falado en anteriores MXN.

OPE 2016

Recordamos que na MXN do pasado 16 de xuño (preme aquí ) aceptaron un incremento de 9 a 10 efectivos na taxa de reposición, pero  agora informáronnos que facendo caso a un informe negativo da intervención, volven aos 9 iniciais.

    Quenda Libre

     Para o subgrupo A1:

•             2 Técnicos/as de administración xeral

•             2 Técnicos/as de administración especial un para Medio Ambiente(Residuos) e o outro para departamento en Normalización Lingüística (Imaxe)

•             1 Arquitecto/a superior (adm esp) para Rexeneración Urbana

•             1 Licenciado/a en Dereito (adm esp) para Xustiza Social

       Para o subgrupo A2:

•             2 Técnicos/as medios de administración especial para Emprego e  Mobilidade

•             1 Técnico/a de apoio social (adm esp) para Xustiza Social

En moitas MXN denunciamos os problemas para desenvolver o traballo administrativo e a escaseza de persoal en moitos postos base (Conserxes, Aux Administrativos, Enterradores, Bombeiros, Oficiais de Estación…) , pero  esta OPE 2016 no quenda libre, propoñen só postos superiores, polo que sigue cargando a maior parte do traballo na diminuída plantilla municipal, polo tanto a CIG está en total desacordo con esta proposta.

    Promoción Interna

Refunden as ofertas de anos anteriores.

2 Oficiais de transporte: para cando se aprobe a RPT, terase en conta na OPE 2017

11 Administrativos: refunden as de 2014 e 2015 e incrementan 3 a maiores.

4 Aux Administrativos  

1 Inspector de Policía Local

2 Oficiais de Policía Local

4 Cabos S.E.I.S º

1 Oficial de S.E.I.S

Infórmannos que para o 2017 teñen a intención de convocar un número importante de promocións internas, debido a previsión da apertura de postos C2 a C1 no posto de Administrativo e que continuaría nos seguintes anos para completar a totalidade de prazas, sobre isto falouse de negociar un sistema máis acaído á realidade e non do nivel mantido nas últimas promocións, dende a CIG queixamonos nesta reunión, que algún sindicalista xustificase  a nota de corte sobreleveada no exercicio teórico co argumento deque así o tribunal tivera menos exames que corrixir. Tamén haberá en Oficiais de mercados, Oficiais de transportes e favorecer algún tipo de promoción máis, dependendo da creación do Novo Grupo B (sobre isto a CIG fixo proposta en MXN o 19 de maio de 2016 preme aquí )

Despois de debater este punto, propoñen crear un grupo de traballo para ir redactando as futuras bases do CONCURSO e tamén as bases para AS PROMOCIÓNS.

Constitución das mesas técnicas do regulamento de axudas económicas e de Normas de xestión para vacacións permisos e licenzas.

Establecemos unhas datas para comezar coas mesas técnicas, sendo a primeira a do novo regulamento de axudas económicas que propuxemos dende a Xunta de Persoal (XP), reunímonos o pasado martes 29 de novembro, pero non avanzamos demasiado, pois a pesar que a proposta foi da totalidade de sindicatos con representación na XP e foi enviado masivamente aos empregados municipais para que nos achegarades melloras ou problemas, na reunión algún sindicato seguía debatendo todo o deliberado e aprobado pola totalidade da representación sindical nos anteriores meses. No caso de non aprobalo antes do remate deste ano, habería problemas para aplicalo nas seguintes axudas.

ROLDA DE INTERVENCIÓNS

A petición doutro sindicato,  debatemos durante media hora sobre cuestións relacionadas coa inadecuada xestión do persoal que existe no servizo da Policía Local (Formación,  Compensación de días, ILT...) que ten convocadas periódicamente mesas técnicas.

Quedounos pouco tempo para falar sobre temas que a CIG consideraba tamén importantes e que son os seguintes:

•             A valoración negativa sobre a tardanza na aprobación da RPT e as comisión de servizos que fan atrasar o CONCURSO DE TRASLADOS.

•             Malestar polas bases de Arquitecto funcionario/a interino/a con retribucións mensuais correspondente a nivel 24 cando existen postos na RPT con nivel 22.

•             Incumprimento da promesa modificar o convenio colectivo para eliminar as diferencias salariais entre traballadores que ocupen postos iguais.

•             Problemas de xestión na convocatoria de cursos en Servizos Sociais.

•             Falta de información sobre a Re-municipalización das Bibliotecas.

•             Rotación de ordenanzas nos Plenos e tempos obrigatorios de descanso entre xornadas.

•             E varias cuestións de Saúde Laboral, as que contestaron con unha inminente convocatoria do Comité de Saúde Laboral, pero sen concretar data.

CUESTIÓNS SOLICITADAS POLA CIG PARA O PRÓXIMO COMITÉ DE SAUDE LABORAL

              Cuestinario de Riscos Psicosocias.

              Sinalización e colocación de Extintores en distintas dependecias

              Condicións insalubres nas dependecias de Servizos Socias

              EPI en cimenterios

              Control das medicións de Gas Radón

              Instalacións eléctricas Castelo de San Antón

Por outra banda estamos a revisar as contas de correo electrónico para mellorar na entrega  da información e recordar que todos os correos que vos enviamos os colgamos na nosa páxina web http://cigconcelloacoruna.com/

ESPERAMOS QUE ESTA INFORMACIÓN FORA DO TEU INTERESE

O secretario da sección sindical da CIG

 

José María Calatayud Sánchez

Bo día,

o pasado xoves 29 de setembro recibimos por correo electrónico a listaxe de corbertura de postos na Relación de Postos de Traballo(RPT).

Logo de revisala e salvo erro ou omisión atopamos os seguintes datos a día da recepción desta información:

DOTACIÓN DA RPT: 2112 prazas das que 514 son vacantes puras = 1598 + 2 xefaturas provisionais =  fan un total de1600 traballadores.

Dos que non están adscritos definitivamente 354 deles nas seguines situacións:

-ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL: 109 traballadores
-COMISIÓNS DE SERVIZO: 149 traballadores
-INTERINOS : 96 traballadores

Se ben destos 354 empregados municipais, hai 36 que teñen posto orixe, nesta RPT hai un total de 319 sen posto definitivo, casi un 20% da plantilla municipal.

Esta listaxe é o resultado das políticas dos anteriores gobernos municipais, de non poñer solución, este goberno municipal será tan responsable coma os anteriores.
 
Ligazón dun esquema da provisión de postos na administración pública. http://cigconcelloacoruna.com/images/PDF/PMH/provision.pdf
 
Esperemos que esta información fora do voso interese.
 
O Secretario da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña
José María Calatayud Sánchez
 
 

Bo día,

Achegámosvos o noso resumo do acontecido na Mesa Xeral de Negociación do mércores 21 de setembro cun único punto na orde do día, a tramitación da RPT á nova estrutura municipal.

RPT

Trasládannos novos cambios organizativos en:

Contratación: á proposta xeral de  todos os sindicatos de que si é xefatura debería ter persoal dependente o Goberno local decide dotal dun asistente de adm nivel 18 e un aux administrativo nivel 16.

Xustiza Social: Cambian un posto de T.M.Prog y Eval A2 por outro de Aux Adm C2. A CIG solicitou que se motive a creación de distintos postos mesma titulación e que non se singularicen.

Igualdade: Volven a traer esta área por afectar a Xustiza Social, pois hai posto prodentes desta última.

Tesourería: modifican algunhas AP1 por AP2, nós recordamos que polo própio goberno municipal que as valoracións serían obxeto dunha negoaciacion posterior e polo tanto deberia facerse ao mesmo tempo cos que estén na mesma situación, o GM contesta tamén que vaise facer noutros sitios...

Intervención: crease un posto novo de T.M. de fiscalización e de plataformas electrónicas A2 22 AG FR9 con ESPECIAL DEDICACIÓN. Outra vez o argumento para dar este complemento volve a ser o de que outros postos similares en Subgrupo e complemento de destino e factor de responsabilidade o teñen, aínda que non todos. Manifestamos que non iamos a consentir a implantación de máis ED en postos novos sen non ían acompañados dunha total valoración do posto, cousa que non se está a facer na confección destes organigramas

Houbo un debate sobre a valoración específica de determinados cursos de formación complementaria para postos concretos, a nosas posición é que todos os curso sexan valorados da mesma maneira para evitar que o acceso aos mesmo poda determinar o resultado dos concursos de adscrición. En todo caso si se considera que esta formación específica é necesaria debería ser o obrigatoria para todos aqueles que ocupen estes postos, inda que se lles forme despois de acceder a eles.

En xeral recordamos que aparecen postos novos nas distintas áreas que precisan da obrigatoria valoración, a Concelleira contesta que xa o tiñan e informa que na fase da modificación da RPT en canto as valoracións entregaránnola  canto a teñan.

 

ROLDA DE INTERVENCIÓNS

Trasladamos a queixa sobre a falta do plus de transporte en postos que o precisan, algo que a CIG solicitara na anterior MXN do 16 de maio, a xefa de persoal contesta que o plus de locomoción está anticuado e que precisan revisar que postos realmente o necesitan pois actualmente algúns servizos dispoñen vehículos municipais. A CIG solicita en tanto non modifiquen o plus de transporte se lles dote ao persoal que se ten que trasladar, de tarxetas de transporte público.

Solicitamos que se trate as listas de agarda para cubrir postos por interinaxes, a Concelleira contestas que van están traballando nunhas normas de xestión das mesmas e que haberá unha comisión de seguimento na que estaremos os sindicatos.

Recordamos que fixemos unhas alegacións as bases das oposicións de Policías por non adecuarse á titulación necesaria para este posto, a xefa de Persoal contestou que as contestarían e que se ben se fixeron baseadas na normativa que decidiron procedente, están en principio dacordo na nosa petición. Cando contesten informarémosvos do resultado.

Recordamos que en febreiro deste ano solicitamos por rexistro a listaxe de adscritos non definitivamente, a xefa de Persoal contestou que xa a teñen actualizada e nola enviaría por correo electrónico en breve. Por fin e despois de moitos anos esperando parece que recibiremos  unha información blindada aos representantes sindicais. Sobre isto farémosvos chegar a nosa valoración.

Sobre a remunicipalización das bibliotecas, reprochamos a exclusión dos sindicatos na participación na  Comisión técnica, sobre esta cuestión iremos informándovos do que aconteza.

CCOO fala dos conserxes de colexio, para dicir que queren unha resposta sobre a súa proposta na organización deste colectivo. Temos que recordar que hai unhas semanas a CIG convocou unha asemblea deste colectivo coa participación de 2/3partes no que se acordou sen ningún voto encontra, a proposta aceptada por todos os sindicatos  agás CCOO

Sobre a aplicación da partición dos asuntos propios, a CISF comunica que no colectivo da Policía Local non se está aplicando. Dende persoal contestan que non teñen coñecemento e que esos temas non os levan eles, pero que preguntarán.

O GM pregunta polo regulamento de axudas económicas, comunicámoslle que no pleno da XP do próximo martes será tratada a aprobación definitiva do novo regulamento. E preguntados polas resolucións sobre as axudas por enfermidade, contestamos que estamos a espera de documentación por parte de persoal.

 
Esperamos que esta información fora do teu interese.
O secretario da Sección Sindical da CIG do Concello da Coruña
José María Calatayud Sánchez
Bo día a todos/as,
Por mor das vacacións que gozamos na sección sindical retrasamos a achega da información relativa á MXN que tivemos no pasado 5 de agosto coa seguinte orde do día:
 1. Tramitación da modificación da Relación de postos de traballo, para a súa adaptación á nova estrutura política.
 2. Rogos e preguntas.

1)Estas son as propostas de RPT tratadas nesta ocasión e a valoración que fixemos delas:
 • Secretaría Xeral: as secretarías de dirección pasan a Alcaldía, ao ser un tema organizativo nada que dicir.
 • Asesoría Xurídica: igual que na anterior, as secretarías de dirección pasan a Alcaldía.
 • Contratación: proposta de creación dun posto de xefatura de sección aberto ao grupo A1/A2 con nivel de destino 24, para administración xeral con factor de responsabilidade 11 e con especial dedicación. Este posto aparece coma xefatura sen ningún posto dependente xerarquicamente e as súas función serán as do  as distintas concesións que hai en distintas áreas e revisar a parte xurídica destas . A tenor das explicacións que nos deron propuxemos a posibilidade de que este posto tivera apoio administrativo. Tamén propuxemos algo que solicitamos noutras reunións, que publicaran os organigramas de todos as áreas e así evitar dúbidas que a nivel xerárquico existen nalgúns servizos. Abriuse un debate sobre a conveniencia de que tivera ou non xente a seu cargo e no caso de non que se mantivera o nome de xefatura e non de técnico, por parte dalgún sindicato comentouse que no caso de ser técnico non estaba xustificada a ED pero no caso de ser xefe si... O debate xurdido nesta ocasión afonda no problema da xestión que se fai das ED, A  CIG seguiu mantendo a mesma postura que no pasado sobre este complemento.
 • Oficina orzamentaria: polo problema xurdido para cubrir as baixas dos xestores económicos dependerán directamente desta oficina.Tamén informaron que pasarán a ser adscritos definitivamente. No seu momento cando accederon ao posto, a anterior concelleira de Persoal(PP) os adscribiu provisionalmente...
 • Facenda: dentro desta concellaría crean unha oficina de Calidade e Control xestión con traslado de 2 postos de planificación IS1000 xefe de sección e IS1000T MCtrl.Gest e 3 postos novos xefatura de servizo, xefatura de dep e aux adm.
 • Cultura: aumento dun posto de ordenanza e créase a dirección do Centro Ágora que ata agora xestiona o IMCE, no Forum e no Coliseum ocorre o mesmo. Solicitamos que se faga unha organización coherente e que todas sexan xestionadas polo mesmo ente ou administración. Preguntamos porqué non está contemplado o incremento de postos ou efectivos relacionados coa anunciada remunipacipalización das bibliotecas municipais que teñen xestión privada.
 • Normalización: pasa a depender de Alcaldía.
A Concelleira dinos que debido á nova  lei que regula o rexistro telemático, haberá que redefinir os postos desta área, estamos dacordo en que sexa así.
Tamén se lle dixo á concelleira que non está resolto a cuestión dos postos abertos a Habilitados Nacionais, ao que contesta que será resolto na última reunión da MXN.
 
2) Solicitamos que se volvan a publicar á información que aparecía nas carpetas públicas e que por mor do cambio de ferramenta(ALFRESCO) informática, desapareceron publicacións en materia de persoal.
 
Preguntouse tamén sobre a relación de postos que saíran na próxima OPE e contestan que están pendente dos orzamentos, nese momento a CIG recorda que a partir de agora deberemos negociar os orzamentos e a OPE conxuntamente, pois estas prazas teñen que ir necesariamente naplantillamunicipal.
 
Ao remate das nosas intervencións a Concelleira achegounos un informe  sobre a remunicipalización dos servizos públicos locais. Infórmanos sobre coma vai a ser o proceso nas bibliotecas municipais e no que se nos vai a excluír no inicio, algo que non compartimos pois  chegaremos a parte de negociación sen saber dos razoamentos do que se parte. Tamén dixo que vai a trasladar nas MXN o que aconteza nestas reunións, a CIG volve a insistir que vaise perder unha oportunidade de facer achegas que poden ser importantes e que é un erro difícilmente explicable.
 
 
Esperamos que esta información fora do teu interese.
O secretario da Sección Sindical da CIG do Concello da Coruña
José María Calatayud Sánchez

Achegámosvos o noso resumo da MXN do 16 de xuño coa seguinte orde do día

 

1.    Tramitación da Relación de Postos de Traballo.

2.    Oferta de emprego de público para o ano 2016.

3.    Asuntos Pendentes.(CIG)

4.    Rogos e preguntas.

 

Antes do comezo da Mesa, reprochamos ao Goberno Municipal que nos tivemos que enterar da intención da Remunicipalización do servizo de Bibliotecas pola prensa.

 

Comezamos polo punto 3 na que a CIG presentou anteriormente os seguintes puntos:

 

 

1. criterios aplicables as sentenzas de despido improcedente. A Concelleira explicou que readmitían aos que consideraban que ocupaban postos estruturais e non readmitían aos que formaban parte de programas concretos.

2. criterios para a concesión das Comisión de Servizos na Policía. Informaron de o criterio actual é de tramitar todas as que teñan informe favorable, que si isto crea algún tipo de problema daríanlle unha volta.

3.    Aclaracións sobre permisos retribuídos en caso de enfermidades e xustificación de acompañamento médica e a obrigatoriedade de fichar.Acordouse  determinar cal vai ser o medio para poñer en coñecemento do persoal as directrices e resto de normas de carácter interno co fin de garantir que a información chegue á totalidade do persoal municipal. Ao respecto da obrigatoriedade de fichar nos supostos de acompañamento dun familiar a consultas médicas acordouse eximir desa obriga ao persoal cando a hora da cita ou a hora de remate desta se encontre dentro dun período de 90 minutos entre a hora de entrada ou saída do traballo.

4.    Listaxe de non adscritos definitivamente e de vacantes. A Concelleira dixo que están preparando a listaxe e que nola facilitarán actualizada cada 3 meses, despois de moitos anos solicitando esta información parece ser que agora vai, esperemos que non se demore.

5.    A publicación da instrución pola que se chama da listaxe de interinos.Sobre este tema quedou claro que non existen directrices nin normas escritas, que o sistema se fundamenta en acordos de mesa, quedouse en que se  redactará  unha proposta e se fará pública xunto coas listas e a súa evolución.

6.    Aclaracións sobre as responsabilidades dos Conserxes de Colexios  ao respecto do alumnado.Sobre isto dixéronnos que convocarán una Mesa Técnica de Conserxes de Colexios para aclarar este punto e os que quedaron adiados na anterior Mesa Técnica(xornada, uniformidade e funcións). Recordámoslle á concelleira que isto é unha cuestión entre O Concello e os directores do Colexio que son os máximos responsables respecto ao alumnado.

7.    Publicación da instrución para partición de 3 asuntos particulares e que foi aprobada en MXN. Informáronnos de que a publicarian en breve (está en ALFRESCO)

 8.    Transporte de persoal de se ten que desprazar entre centros. Advertimos de que algún posto non se estaba a compensar nin con tarxeta de Bus nin co pago de compensación por utilización de vehículo propio, ao que contestaron que a xustificación destas compensación era responsabilidade das xefaturas de cada servizo.

Punto 1 RPT:Ao respecto desto, coma sempre informámosvos das modificacións que presentan por servizos, son Documentos que non publicamos pois aínda se están a negociar e non modifican á valoración dos postos de traballo, en todo caso algún posto que cambia xerarquicamente e algunha supresión ou creación dun posto(neste caso cando se aprobe definitivamente esixiremos a súa valoración)

   PROPOSTAS RPT DE:

     Persoal, Xestión Prioritaria: en ambos, cambio organizativo dos Xestores Económicos que pasan a Oficina Orzamentaria.

     Museos Científicos:  aumento dun posto de Aux Proxección(5) Supresión do posto de Recepcionista.Traslados dun Coord e TM Desa dende  Desarrollo e Activ.Creación dun posto de Veterinario por sentenza xudicial.

     S.E.I.S.:Un Sgto de Prev e Ext pasa a Sgto do SEIS para un total de 7.Traslado de Protecc Civil de dous postos de técnicos, un con titulación Arq Tec e outro de Maestro. Neste punto advertimos que cando abordemos a parte da valoración, deberíamos ter en conta que os Bombeiros e Cabos están encadrados nun subgrupo inferior aos Monitores de Protección Civil, algo ilóxico. A CIG tamén dixo que neste servizo poderíase crear a Escala Facultativa.

     Mobilidade: Presentaron novamente a organización deste servizo cun cambio organizativo no que o Xefe de Unidade que inicialmente estaba na Oficina Técnica agora estará en Circulación e Transporte.

     Seguridade Cidadán: Un posto de Aux Adm e outro de Adm que pasan a Of Tec de Seg Cid. E con respecto a este servizo temos que destacar e congratularnos (A pesar de que un sindicato non estaba conforme) coa supresión dun posto de Of de Prev Mun que pasa a Inspector e un posto de Policía de Prev que pasa a Policía Local, cando o anterior Goberno Municipal os creou xa denunciamos que non podían nomear postos de Policía por Libre Designación, polo que nesta ocasión alegrámonos da súa supresión.

Punto 2: aceptaron a proposta da CIG do incremento da taxa de reposición e que pasa de 9 efectivos a 10.

 
 
 

 

Esperamos que esta información fora do teu interese.

O secretario da Sección Sindical da CIG do Concello da Coruña

José María Calatayud Sánchez

Achegámosvos o resumo da Mesa Xeral de Negociación do pasado 7 de xuño coa seguinte orde do día:

1.    Oferta de emprego de público para o ano 2016.

2.    Tramitación da Relación de Postos de Traballo para a súa adaptación a nova estrutura política.

3.    Rogos e Preguntas.

 

Antes do inicio da MXN, reprochamos ao Goberno Municipal (GM) a tardanza sobre a data establecida e que non se abordasen os temas que quedaron pendentes na anterior mesa, a isto contestaron que estaban convocándonos coma mínimo unha vez ao mes e para eles agora a RPT era prioritaria, tamén manifestaron que o resto de cuestións serían abordadas coma tarde na próxima reunión do 15 de xuño.

 

 1. Neste punto o GM sumou na tasa de reposición un  total de 9 funcionarios/as e que prioritariamente ocuparían postos nas novas Áreas de Participación, Igualdade e unha nova unidade en Xustiza Social. A  CIG propuso unha subida de 2 funcionarios máis (11total) argumentando que 3 baixas do 2015 correspondían a sectores na que a tasa podería chegar ao 100%, Policía, Bombeiros e Tesourería. Finalmente e despois  dun debate sobre a cantidade que legalmente poderíase convocar para a OPE deste ano, aprobouse estudar a posibilidade de incremento dun efectivo máis(10total) e ademais coa proposta da CIG de que se estudase a posibilidade de que nestas novas áreas incorporansen co argumento de formar parte dun novo proxecto polo que non computarían dentro da OPE 2016, isto é algo que quedaron en mirar.Tamén falamos da promoción interna da totalidade do subgrupo C2 ao C1 e a incidencia que tería na RPT, a CIG propuso estudar FORMA e CANTIDADES  para facer esta promoción a longo prazo.
 2. Achegáronnos os borradores de RPT de Deportes, Educación e Mobilidade. Ao marxe dos cambios organizativos(aos que legalmente non temos nada que dicir) en Deportes destacar a promoción que se fai aos  4 socorristas de AP a C2 por estar estos  obrigados actualmente a ter un título habilitante, algo que non ocurreu no momento do acceso ao posto.  En  Educación salientar o aumento de efectivos no posto de Conserxe de Colexio que pasa de 33 a 35. En Mobilidade destacar que ante un cambio meramente organizativo, un sindicato expresou a seu malestar ao ser este unha modificación que causaría problemas, co argumento de problemas entre personas, algúns dos alí presentes manifestamos que a organización dunha administración non pode ser deseñada soamente ao gusto ou desgusto das persoas que a conformamos e no caso de problemas persoales ou laborais, existen cauces legais para resolvelos. Ao respecto das secretarías de Dirección, comunicáronnos que a partir de agora non colgarían das Áreas correspondentes e si directamente de Alcaldía pero sen dar máis explicacións ao respecto.
 3. Neste punto dende a CIG solicitamos que se nos contestara as denuncias relacionadas cos Riscos Laborais nas das que o Departamento de Seguridade e Prevención só da resposta as veces, non sabendo se se está levando a cabo algunha xestión e no caso de facerse non levar un seguimento coma ocurreu recentemente cunha denuncia, advertindo a Concelleira que a partir de agora de non recibir unha resposta satisfactoria as nosas demandas en materia de Prevención de Riscos Laborais, acudiríamos á Inspección de Traballo, algo que xa fixemos con anteriores Gobernos Municipais.

Por parte de CCOO, pediuse que se retomaran as Mesas Técnicas pendentes, algo ao que nos sumamos.  O CSIF solicitou unha reunión para falar dunha baixa dun Policía que sufriu un accidente de traballo e para o que pediu máis atención neste caso.

 

Esperamos que esta información fora do teu interese.

O secretario da Sección Sindical da CIG do Concello da Coruña

José María Calatayud Sánchez