En cumprimento de acordo adoptado polo Pleno da Xunta de Persoal, en data 23 de Febreiro, achegámosvos a relación dos escritos enviados a persoal e do seu estado:

 

DATA

OBXECTO

ESTADO

03/07/2015

Proposta de Cronograma das MXN

No contestado

03/07/2015

Cumprimento de Acordo de Descontos

No contestado

03/07/2015

Proposta de Cobertura do Director da Banda

No contestado

03/07/2015

Petición de Cadeiras e Equipo Multifunción pa Xunta de Persoal

No contestado

03/07/2015

Queixas no Servizo da Estación de Autobuses

No contestado

03/07/2015

Información dos Procesos de Recuperación dos Servizos Externalizados

No contestado

13/8/2015

Respetar os xustificantes Médicos

No contestado

13/8/2015

Nova listaxe de Bodas

No contestado

13/8/2015

Mes natural de Vacacións

No contestado

13/8/2015

Dependencia Xerarquica do Sevizo de Sinalización Vial

No contestado

02/10/15

Aplicación do Decreto Lei 10/2015

Convocaron MXN

07/10/2015

Notificacións dos cambios de centro de Traballo os Delegados de Prevención

No contestado

06/10/2015

Plan de Pensións

No contestado

06/10/2015

Nomeamento dos Delegados de Prevención

No contestado

06/10/2015

Información de Permutas

No contestado

07/10/2015

Cumprimento de Acordos

No contestado

09/10/2015

Relación de Escritos Presentados

No contestado

13/11/2015

Presuposto 2016

No contestado

13/11/2015

Cobertura das Prazas Vacantes

No contestado

13/11/2015

Acordo Reclasificación Policía Local

No contestado

09/12/2015

Escrito de apoio a Banda Municipal

No contestado

11/12/2015

Seguridade nos Centro Sociais - Cívicos

No contestado

11/12/2015

Contratación de persoal - Banda

No contestado

11/12/2015

Solicitude de MXN para tratar a “ED”

No contestado

01/02/2016

Asesoramento Xurídico pos traballadores

No contestado

01/02/2016

Información da Cobertura do Seguro

No contestado

01/02/2016

Negociar as Coberturas do Seguro antes da súa renovación

No contestado

05/02/2016

Alegacións as Bases dos Concursos

No contestado

05/02/2016

Acordo Sistema de desempate dos Procesos Selectivos

No contestado

Todos estes escritos están colgados na Intranet Municipal, nas carpetas publicas (Xunta de Persoal - Actas)

A Coruña, 25 de Febreiro de 2016

 

 

Asdo.: José Ángel Varela Moure                  Asdo.:   Roberto Tizón Miguéns

 

Secretario                                                       Presidente

Bo día,

achegamosvos o contido da solicitude rexistrada hoxe (19 febreiro 2016), é algo que solicitamos fai moito tempo, esperemos ter contestación desta vez

 

"SOLICITO

 

Que se nos facilite a listaxe dos empregados e empregadas municipais que non ocupen posto en adscripción definitiva e a de aqueles que a pesar de ter un posto en adscripción definitiva ocupan outro posto en comisión de servizos facendo mención en ambos casos do nome do empregado e empregada, do posto de orixe, do posto ocupado en adscripción provisional ou comisión de servizo e a data da resolución que deu orixen á mesma."

 

http://cigconcelloacoruna.com/images/PDF/PMH/ingreso.jpg

 

o secretario da sección sindical da CIG

 

José María Calatayud

De: CIG
Enviado el: viernes, 05 de febrero de 2016 10:12
Asunto: SUBIDA DO 1%
 
Bo día a todos/as,
en resposta a numerosas consultas recibidas informámosvos que:
 
Os orzamentos xerais do estado para o 2016 inclúen unha subida do 1% dos nosos salarios, este incremento foi aplicado nas nóminas do pasado mes de xaneiro, agás no concepto da produtividade mensual, se ben a cobrada nesta nómina correspondería ao ano 2015 e non sería aplicable, en persoal informáronnos de que non haberá subida do 1% no complemento de produtividade ata que o aprobe o Pleno Municipal nos orzamentos municipais de 2016.
 
un saúdo
O Secretario da Sección Sindical da CIG
José María Calatayud
Bo día a todos/as,
 
achegámosvos o contido da solicitude rexistrada no día de hoxe:
 

 

Que no pasado 13 de novembro solicitamos unha Mesa Xeral de Negociación urxente para tratar a aplicación dunha sentenza que afecta as actuais normas de xestión da RPT, en concreto ao concepto da Especial Dedicación.

 

Que no pasado 30 de decembro nunha reunión mantida ante a Xefatura de Personal e de Seguridade Cidadana, recoñeceuse que habendo postos de traballo que cobran o concepto de ED, non cumpren nin as 40 horas minimas que marca as normas de xestión para estos postos.

 

Que dende a CIG, levamos anos denunciando que o concepto da Especial Dedicación, na maioria dos casos é unha retribución que non obedece a ningún criterio coñecido e é totalmente despropocionada respecto aos salarios dos que non teñen este concepto e que en moitos casos fan o mesmo traballo.

 

Que a cantidade de postos con ED foi criticado polo anterior Goberno Municipal do Partido Popular, se ben non fixo nada por correxilo e nas últimas modificacións incluso creou postos novos con este concepto.

 

Que nas primeira reunións co actual Goberno Municipal tamén causoulle extraneza á Concelleira de Persoal, a cantidade de postos con ED neste Concello.

 

Que a día de hoxe non houbo máis que silencio sobre este tema.

 

Polo anteriormente exposto

 

REITERO:

 

A solicitude do pasado 13 de novembro e se convoque a Mesa Xeral de Negociación para coñecer dunha vez os criterios polos que se deron as ED e no caso de non habelos, revisar a RPT posto a posto.

 

 

A Coruña 14 de xaneiro de 2016

 

esperamos que fora do voso interese.

un saúdo
 
O Secretario da Sección Sindical da CIG
José María Calatayud Sánchez
 
  • Como único punto da orde do día aprobouse modificar a OEP do ano 2015 incluíndo 3 novas prazas de sarxento do SEIS. Como recoñeceu a propia concelleira de persoal tratábase de executar o acordo acadado co anterior Goberno Municipal, son vacantes producidas polo proceso de promoción interna  de sarxento a suboficial. Ao ser un tema xa negociado aprobouse por unanimidade e sen discusión.
  • Rolda de intervencións e por orde de petición

CSIF: “Actos en honor del personal en activo y jubilados”

CIG: Pola nosa parte sen comentarios..........

CSIF:Especial dedicación: “Tras la sentencia del TSXG que reconoció a una afiliada de CSIF su derecho al descanso, CSIF pedimos que se extiendan los efectos de esta sentencia a todo el personal municipal afectado, y se consensuen los límites y efectos de la actual ED.”

CIG. Recordámoslle á concelleira que a CIG e a xunta de persoal xa fixemos solicitude de convocatoria de mesa de negociación con este asunto como orde do día e con propostas concretas para negociar.

CSIF:Delegados Comité de Seguridad y Salud. Propusimos tomar acuerdo para posibilitar la designación de Delegados Sindicales, al objeto de poder constituír dicho órgano a la mayor brevedad.

CIG: Recordámoslle á mesa que un acordo deste tipo so o poden adoptar os órganos de representación, que a Xunta de Persoal xa ten nomeados os seus delegados  e que para facelo habería que modificar o convenio colectivo do persoal laboral.

CSIFMejora de la cobertura para conductores de vehículos municipales: a través de ampliar las pólizas de seguro, para que los conductores de todos los servicios municipales puedan percibir indemnizaciones por secuelas en caso de que involuntariamente ocasionen un accidente

CIG: Consideramos que un accidente de tráfico é un accidente laboral e a cobertura das secuelas dos accidentes laborais deben ser igual para todos e constar incluídas na póliza xeral. Persoal quedou en revisala para mirar se non é así.

 CSIF:Que el ayuntamiento asuma la indemnización a los trabajadores municipales, en casos de insolvencia de terceros condenados por agresiones a personal municipal

A xefa de persoal mencionou que esa situación pódese dar noutros supostos e con cantidades mais importantes, o  Goberno Municipal non se posicionou  neste asunto, nos dubidamos da posibilidade legal de aplicar esta proposta.

Na quenda da CIG

Criticamos con firmeza que non se efectúe o pagamento do 26.23% da extra do 2012 neste ano 2015, cuestionamos a legalidade de adialo a xaneiro do 2016 e  mostramos a nosa perplexidade por como se tratou todo este asunto dende o momento de publicación do RD 10/2015. Solicitámoslle  a concelleira que no suposto que a lexislación do estado volva a conter normas que recorten dereitos as apliquen coa mesma rotundidade.

A Concelleira manifesta que a cuestión da legalidade é interpretable e que pagarán en xaneiro o total do  que falta da paga si dan aprobados os orzamentos do 2016.

Criticamos a falta de axilidade na resposta da asesoría xurídica a dous asuntos urxentes, un sobre un caso de suposto acoso ( solicitude de aplicación do protocolo) e outro sobre un asunto de responsabilidade penal en urbanismo. Non obtivemos resposta.

 

UGT:Que se recupere á aportación do concello ao plan de pensións e a devolución da semana de antiguidade .

Todos nos sumamos a esta petición. O Goberno Municipal non dixo nin pío

UGT:Que se graven as incidencias de nomina no momento que se produzan e non a mes vencido

Dende persoal manifestan que é responsabilidade de cada departamento pero que non ten incidencia nas nóminas.

CCOO:Falan das substitucións no rexistro, que se lles informe do cese de interinos e solicitan que se priorice a xestión de persoal. Manifestan que é  unha boa noticia o da paga e falan tamén dos problemas do cuadrante da estación .

Non houbo resposta concreta do Goberno Municipal

 

CONCLUSIÓNS DENDE A SECCIÓN SINDICAL DA CIG

O goberno municipal só convoca aos representantes dos traballadores para tratar asuntos que lle interesan e de obrigatoria negociación, pero non ofrecen ningún tipo de resposta ante demandas que teñen incluso maior urxencia e importancia.

 

Esperemos que esta información fora do voso interese.

un saúdo

O secretario da Sección Sindical da CIG

José María Calatayud Sánchez

RPT e Normas de Xestión

Na nosa Relación de Postos de Traballo(RPT) hai dous grupos de postos diferenciados, os que teñen Especial Dedicación(ED) e os que non.

Segundo as Normas de Xestión da RPT os postos con “ED .- Natureza: Retribue a dispoñibilidade e maior dedicación temporal no desempeño do posto. Os postos retribuidos con EDterán unha xornadamínima de 40 horas semanais, sen prexuízo do maior horario que ocasionalmente requira o servizo. Durante o horario de verán terán a mesma redución que o resto do persoal.”

A aplicación desta norma produce agravios comparativos, entre os postos que teñen ED e os que non, os primeiro non sofren rebaixa nese complemento ao estar de baixa como sucede coa Produtividade, ademais disto  as ED perciben ao ano 14 pagas de ED contra as 12 da Produtividade.

As ED que figuran na RPT do Concello,asignáronse sen xustificación algunha , pois utilizouse de inicio como complemento para os postos de xefatura, co argumento dunha valoración baixa dos mesmos, algo que despois foi utilizado sen criterio.

 

SENTENZA

Unha recente sentenza do TSXG limita a ED a 40 horas máximo, o resultado desto é que o valor da hora de ED é totalmente desproporcionada coa táboas de gratificación das horas extraordinarias aplicadas aos postos sen ED.

PRECIO HORAS EXTRAORDINARIAS

ANTIGUO GRUPO

PRECIO

A

23,54 €

B

19,52 €

C

16,35 €

D

13,80 €

E

12,32 €

 

POSTURA DA CIG

Nas nosas propostas electorais incluíamos a revisión e adecuación da  RPT ás necesidades reais do concello, con especial consideración á definición e aplicación do concepto de ED

 

A postura que a CIG sempre mantivo sobre a ED nas Mesas Xerais de Negociación(MXN) é a de aclarar os criterios polos que se aplicou este complemento e no caso de que non existan créalos e determinar de novo a que postos deberían adxudicarse

A CIG  non  avalou ningunha modificación da RPT que non se fixera en base a criterios aplicables ao conxunto dos postos de traballo e así seguirá sendo no futuro.

 

A recente sentenza sobre este asunto desnaturiza o concepto de ED e converte en absolutamente desproporcionada a súa retribución polo que solicitaremos que se convoque, con carácter de urxencia, a MXN para tratar este tema.

José María Calatayud Sánchez con DI XXXX e enderezo para os efectos de notificación nos locais da Xunta de Persoal sitos no terceiro andar do Pazo Municipal, na miña condición de Secretario da sección sindical da CIG do concello da Coruña

EXPOÑO:

  1. Que o pasado 26 de outubro do presente ano publicouse a aprobación inicial do expediente M1C/2015 modificativo do orzamento 2015  aprobado en sesión extraordinaria e urxente do Pleno Municipal o día 20 de outubro.
  2.   Que no citado modificativo de crédito se transfiren sobre 467.000 € da partida de gastos de persoal a outras partidas.
  3. Que o RDL 10/2015 de 11 de setembro Recolle no seu artigo 1.1 o seguinte:” 1. As distintas administracións públicas, así como os seus entes dependentes e vinculados, aboarán, dentro do exercicio 2015, e por unha soa vez, unha retribución de carácter extraordinario cuxo importe será o equivalente a 48 días ou ao 26,23 por cento dos importes deixados de percibir como consecuencia da supresión da paga extraordinaria, así como da paga adicional de complemento específico ou pagas adicionais equivalentes, correspondentes ao mes de decembro de 2012, por aplicación do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, co alcance e límites establecidos no presente artigo.”
  4. No apartado 3. Do RDL citado contemplase a posibilidade de non realizar o pagamento mencionado no apartado anterior a que a situación económica-financeira non o permita.
  5. A retirada dunha partida tan cuantiosa do capitulo de gastos de persoal incide negativamente na posibilidade de executar o pagamento das retribucións citadas, o que podería impedir ao concello cumprir coa súa obriga de efectuar o pagamento do 26.23 % da paga retirada no 2012 dentro do ano 2015.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se teñan por presentadas estas ALEGACIÓNS e non se aprobe definitivamente o expediente M1C/2015 por impedir o cumprimento da obriga legal de efectuar o abono do 26.23% da paga extra de decembro do 2012 aos empregados do concello da Coruña

 

A Coruña 12 de novembro do 2015.

Bo día á afliación CIG,
 
No día de hoxe (29/out/2015) fomos convocados a unha MXN cun único punto da orde do día: RDL 10/2015
 
Non hai novidades co respeto ao que vos contamos no último correo salvo que non aceptaron a petición de todos os sindicatos de acortar os prazos para acadar os 4 días de máximo de vacacións por antigüidade, alegando a trasposición que fai a Xunta. A CIG  recordoulle á concelleira que non  tiveron o mesmo criterio cando se solicitou que se aplicara o mes natural que posibilitaba a lei de emprego público de Galiza.
 
Preguntados pola extra, reiteraron que a súa intención era pagar o 26% o antes posible e como moi tarde a principios de 2016, algo que terían que facer cos orzamentos de 2016.... Non entramos a discutir esta cuestión pois no momento que se publique o modificativo aprobado no pasado pleno actuaremos como en dereito proceda.
 
Na rolda de intervencións dixéronos que en breve seríamos convocados a máis reunións para tratar cuestións plantexadas fai meses polos sindicatos.
 
 
un saúdo

 

Cala
 
 
MXN para tratar entre outros temas:
  • Aplicación do RDL 10/2015 .
  • Bases para cobertura de comisión de servizo.
  • RPT.
RDL 10/2015
Sobre o primeiro punto a concelleira trasladounos a vontade de facer os pagos da parte da Extra do 2012, o 26.23% , non se poderá realizar este mes por falta de liquidez, comprométense a facelo  este ano e de non ser posible no 2016. A CIG pediu que en caso de non facelo este ano se nos trasladen os informes económicos que sustifiquen a imposibilidade.
 
Informamos ao Goberno Municipal de nos opondríamos a calqueira transferencia de crédito do Capítulo 1
 
Tamén aprobou a aplicación dos  días de asuntos propios por antigüidade.
 
sobre os días de vacacións por antigüidade, pendiente de que valoren a a solicitude que fixemos de acortar os prazos para acadar o 4 días de máximo.
 
COMISIÓN DE SERVIZOS e RPT
 
É  primeira vez que se nos propoñen achegas para unhas bases de provisión de postos en comisión de servizos, pretenden crear unas INTRUCCIÓNS XERAIS, similares ás dos Concursos de Provisión de Postos.
 
Comunicounos que agora van a aprobar unha modificación da RPT co único fin de adaptar o seu Organigrama, pero que a súa intención  era abordar nun futuro unha profunda modifiación.
Propuxemos, que tan pronto se faga a adapactación da RPT ao novo Organigrama se convoque o Concurso de Traslado.
 
ROGOS E PREGUNTAS
 
Durante os temas tratados anteriormente, mencionou que tiña intención que se recuperara dereitos perdidos pero serían motivo doutras reunión así coma unha modificación da RPT con criterios de carácter técnico.
 
Nós mencionamos 3 cuestión, abundando na falta de personal en moitas áreas como na Estación de Autobuses e Rexistro, mencionamos os problemas  da Banda de Música cara aos próximos concertos.
 
Outro tema foi a falta de comunicación de traslados de persoal a novas dependencias, algo do que se disculpou.
 

 

E por último recordamos o programa electoral da actual corporación na que recollía a RECUPERACIÓN dos servizos privatizados, en concreto recordamos a xestión do cobro de multas que actualmente realiza EMVSA.
CORREO DÍA 16 DE XUÑO DA  XUNTA DE PERSOAL DO CONCELLO DA CORUÑA 

Informamosvos que hoxe a nova Concelleira de Persoal convocou a todos os sindicatos a unha reunión para facer un primeiro contacto e solicitarnos unha proposta para o horario de verano.

Achegámosvos a solicitude entregada hoxe en cumprimiento do acordo da Xunta de Persoal do Pleno do 12 de xuño, nela figura no primeiro lugar o horario de verano, e por parte da parte do Presidente da Xunta de Persoal se lle dou conta coma se estivo xestionando a xornada de verano antes da chegada do Goberno do PP, a isto a Concelleira dixo que o estudiaría e daría resposta.

Esperamos que esta información sexa do voso interese.

A/A DA CONCELLEIRA DELEGADA DE PERSONAL

COMUNICA

Que no pasado Pleno da Xunta de Personal celebrado o 12 de xuño de 2015, aprobouse por unanimidade presentar  unha serie de medidas de carácter urxente, de fácil aplicación que non supoñen custe económico e que non precisan estudio nin negociación previa, solicitando a súa execución.

1)    Aplicación da xornada de verán.

2)    Recuperación do día de Sta. Rita e a semana de antigüidade.

3)    Paralización dos procesos de externalización e recuperación dos que vaian rematando.

4)    Dar acceso á Xunta de Persoal e as organización sindicais de toda a documentación solicitada no pasado e no futuro ao goberno municipal.

5)    Aplicación do Acordo Regulador  e a nova lei de emprego público de Galiza 2/2015,  en canto as vacacións.

6)    Solucionar a falta de Director na Banda de Música a partir do 1 de agosto, e a falta do Aux. Administrativo.

7)    O cumprimento da xornada e horarios na Estación de Autobuses

8)    Policia nos Centros Cìvicos.

9)  Xornada de verán en Bibliotecas.

     10) Problemas co persoal adscrito ao Rexistro de María Pita.

A Coruña a 16 de xuño de 2015-06-16

 O Presidente da Xunta de Persoal

  Roberto Tizón Miguens

O pasado 13 de febreiro tivemos Mesa Xeral de Negociación co Goberno Municipal, nela a Concelleira, pon como excusa para non ter convocado antes a mesa por no estar rematada a negociación do Grupo de Rescate Acuático(GRA).

 

Apróbase a acta do 7 de novembro de 2014.

 

A mesa de negociación da por aprobado o texto presentado pola mesa técnica de Bombeiros e inícianse os trámites oportunos para a entrada en vigor do GRA.

 

Volvemos a denunciar o problema que persite no tempo coa falta de Bombeiros nas quendas,  reiteramos que o mínimo que se está cubrindo actualmente non garantiza dúas  saídas simultaneas. Facemos a proposta de ter un mínimo de 13 Bombeiros de quenda en maio de 2014 e 15 en maio de 2015. Queda pendente unha reunión coa xefatura de servizo para intentar alcanzar un acordo.

 

Recordamos que en novembro faláramos da discordancia que existe no complemento de Perigrosidade entre os Policías, Bombeiros e os seus repectivos mandos, tamén solicitamos a adecuación á nova clasificación de grupos do  EBEP  (o novo Grupo B), a revisión do específico por atención ao público e o pase ao C1 dos Bombeiros coma ocurre noutras administracións. A poucos meses das ELECCIÓNS MUNICIPAIS dinnos que non están dispostos a facer modificacións puntuais na RPT, agora que xa non hai tempo, din que son partidarios de facer unha RPT nova. Tiveron 4 anos para facela e o que fixeron foron modificacións puntuais,  nas que eliminaron postos de promoción, crearon postos novos, algúns deles con Especial Dedicación e ademáis encheron os postos de Xefatura de Servizo con persoal doutras administracións.

 

Unha das antiguas reivindicaciones nosas é a Promoción Horizontal, isto en certa medida desenvolvería a carreira profesional da mayoría dos postos bases do Concello e tamén unha parte do acordo de reclasificación da Policía Local. Contestáronnos que mirarían o regulamento que se está a negociar na Xunta de Galiza e o falaríamos.

 

Sobre o Regulamento de Axudas Económicas, reprochamos que non se tivera máis axilidade contestando á Xunta de Persoal, na súa petición de aforrar no gasto que supón solicitar documentación no Rexistro da Propiedade.     

 

A Estación de Autobuses segue tendo problemas na xestión de persoal, pois hai persoal ocupando postos distintos polos que cobra e quedan desatendidos as tarefas dos que  deberían exercer, isto está ocasionando que as quendas non estén ben cubertas.

 

Contestan negativamente a solicitude de tarxetas de transporte público para todos os empregados municipais.

 

 

Oferta Pública de Emprego 2015:

 

Aínda quedan 29 vacantes de 2014…. 

 

Promoción interna:

 

*      4 Subalternos a C2 .

*      5 Auxiliares Administrativos a C1.

*      No SEIS, 1 oficial, 3 suboficiales,4 sarxentos,4 cabos.

*      Na Policía 1 inspector principal.

 

Apróbase por unanimidade sustituir nas bases das promocións internas, que o tribunal poida poñer a nota de corte, quedando a partir de agora no 50%, incluíndo o proceso de promoción a administrativos que está en marcha.

 

 

Postos novos:

 

*      10 Bombeiros

*      2 Oficiais de Policíaç

*      2 Técnicos medios

 

 

A Concelleira presenta un informe do ministerio no que se lava máis o menos as máns sobre o acordo da reclasificación da PL, a Concelleira conclúe que non cabe aplicación do acordo de Policía.

 

Logo de falar sobre a productividade mensual, se propón trasladar o mesmo criterio que aos descontos que por Incapacidad Transitoria.

 

 

 

Aclárase a forma e prazos para presentar os xustificantes médicos en caso de ausencia