Corpo do correo enviado o pasado 6 de xullo

Dende a Sección Sindical da CIG no concello da Coruña queremos poñer no voso coñecemento a actitude rancorosa e vingativa, fascistoide, coa que o sr Lage Tuñas xestiona ao persoal ao servizo deste concello.

Xa con anterioridade fomos testemuñas,  en mesa de negociación, da falta de respecto coa que o sr concelleiro se dirixiu, en varias ocasións, a algunha delegada doutra organización sindical pero a inquiña que dende o principio do exercicio do seu cargo manifestou cara a delegada da CIG, Cristina Díaz, xa roza o patolóxico.

Dende o momento inicial da súa chegada ao goberno municipal vinculou, na súa cabeza, á nosa delegada como responsable de comentarios negativos nas redes sobre a súa persoa, algo que é rigorosamente falso. Dende ese primeiro momento chegou a cuestionarnos que estando a delegada de baixa por IT puidera achegarse ao concello, impedíuselle formar parte de tribunais en procesos selectivos doutros concellos a pesar de ter sido solicitada a súa participación polo propio concello solicitante e o colexio de traballadoras sociais, no seu servizo cuestionáronse e dificultáronse a utilización das horas sindicais e , como a outras delegadas da CIG, impedíuselle acceder a ocupar postos mellor retribuídos nos procesos de cobertura das comisións de servizo alegando a súa falla de idoneidade e mesmo a súa acción sindical.

O recurso e a sentenza a favor da nosa delegada contra a resolución dun destes  procesos, xunto coa loita da CIG contra AS COMISIÓNS DE SERVIZOS ILEGAIS, fixo que o sr Lage, coa colaboración necesaria  dos estómagos agradecidos dos que se rodea, a practica totalidade en COMISIÓN DE SERVIZOS ILEGAL, incluído o instrutor do expediente, iniciara un procedemento sancionador por incumplir o deber de sixilo coa escusa de que a delegada puxo en copia do correo da Sección Sindical da CIG, que ela mesma xestionaba, un correo enviado á xefatura do seu servizo no que figuraban datos de algunha persoa usuaria dos Servizos Sociais, precisamente para tratar de defenderse do acoso que estaba a sofrer. Atopámonos ante uns feitos que o persoal deste concello en xeral,  realizamos de maneira máis ou menos habitual, e no caso da concellería de benestar social, co coñecemento das persoas responsables, pero que só a esta compañeira se lle sanciona, sen apercibimento previo e con ensañamento.

A tramitación deste expediente durou mais de ano e medio e , a pesar de que se recoñece que non se produciron danos a ninguén, se resolve despois do proceso de eleccións municipais coa renovación do goberno do PSOE coa sanción de 15 dias de emprego e soldo por comisión dunha falta grave, nun claro intento de frear a nosa acción sindical en defensa dos intereses de todas e todos vos.

A absoluta falta de respecto dos principios democráticos que están a asomarse na nosa sociedade non é so patrimonio de grupos como VOX. A forma de actuar de individuos coma o Señor Lage Tuñas, prodúcese en calquera tipo de organización na que se integren, aínda que leven nas súas siglas os termos Socialista e Obreiro.

É por este motivo que a CIG, co apoio da Xunta de Persoal, vese na obriga de iniciar unha campaña de mobilizacións e denuncia ante a gravidade destes feitos, e que iniciaremos cunha concentración este venres, ás 11:30, na praza de María Pita e pola que facemos este chamamento para que asistamos a esta importante concentración, en sinal de apoio á nosa compañeira e representante elixida por todas e todos vos, e  demostrándolle ao Señor Lage Tuñas que a vía represiva terá sempre a súa contestación.

ANTE O ODIO E A AMEAZA DAS LIBERDADES, MÁIS SINDICALISMO QUE NUNCA!

 

A CIG denuncia a persecución e a represión a unha delegada da central no Concello da Coruña 6 de xullo

https://www.cig.gal/nova/a-cig-denuncia-a-persecucion-e-a-represion-a-unha-delegada-da-central-no-concello-da-coruna.html

Concentración en María Pita contra a represión sindical a unha delegada da CIG no Concello da Coruña 7 de xullo

https://www.cig.gal/nova/concentracion-en-maria-pita-contra-a-represion-sindical-a-unha-delegada-da-cig-no-concello-da-coruna.html

 

A sección sindical da CIG presenta denuncia na Fiscalía polas fraudes de lei na provisión de postos do Concello da Coruña

A Coruña, a 22 de maio de 2023

A sección sindical da CIG no Concello da Coruña vén de rexistrar unha denuncia diante da Fiscalía para que investigue toda unha serie de actuacións feitas polo Goberno municipal na provisión de postos que a central nacionalista considera claros fraudes de lei. A representación da CIG entregou ao Fiscal Xefe da Coruña un dossier no que se describen toda unha serie de situacións irregulares nos nomeamentos e motivacións das comisións de servizo que entende poderían ser constitutivos de delito.

A decisión de acudir á Fiscalía adóptase tras anos de presentar (e gañar) denuncias no Contencioso-Administrativo e reclamar de maneira infrutuosa o cumprimento da legalidade en materia de cobertura de postos. A este respecto, a sección sindical subliña que está cansa da forma na que o concelleiro responsábel de Persoal, José Manuel Lage Tuñas, executa as sentenzas do contencioso, "de como mangonea todo en canto ás provisións de postos e de como castiga a quen se lle pon por diante".

 EN PRIMEIRO LUGAR, QUEN É O SEÑOR LAGE TUÑAS?

O nome do señor Lage Tuñas sae en numerosos artigos sinalado de estar detrás de, por exemplo, ataques ao seu propio partido político nas últimas eleccións autonómicas, a vítima neste caso foi Gonzalo Caballero:

A CUESTIÓN DOS TEMPOS, DAS URXENCIAS E DA FALTA DE TRANSPARENCIA

Este goberno chegou a María Pita no 2019 cunha sentenza sobre 150 CS pendente de executar (cese das mesmas). No lugar de executala, o señor Lage dedicouse a enmarañar a provisión de postos sobre unha situación xa complicada de por si.

Para darlle unha aparencia de legalidade, enterámonos en marzo de 2021 de que  existía unha instrución interna (3/2020) que deixaba aberto calquera nomeamento ao criterio do xefe de turno. Foi a coartada perfecta para darlle un impulso as novas CS.

O CASTELO DE NAIPES VAI CAENDO NOS XULGADOS

 • En abril de 2022 a sentenza do contencioso administrativo nº 4 (0218/2021) declara non conforme tres nomeamentos en CS, porque non houbo transparencia (logo presumen da mesma)
 • En maio de 2022 o TSXG (sentenza nº: 246/2021) anula unha CS ante a falta de motivación en canto á URXENCIA
 • En outubro de 2022 denunciamos en vía administrativa dous asuntos que non foron contestados polo Goberno Municipal:

         1)A paralización dos CONCURSOS ESPECÍFICOS dende abril de 2019 dos postos da máxima responsabilidade para funcionarios (casi 20 xefaturas de servizo). Estes procesos xa tiñan pechado o prazo de presentación de instancias e a non execución provocou situacións tales como que algunha das persoas non puideran ver resolto o proceso por recente xubilación ou mesmo que moitos postos rematasen sendo ocupados en comisións de servizo por persoal que non fixo a solicitude para participar no momento da súa convocatoria (hai catro anos).

          2)A existencia de CS que superan o tempo máximo legalmente establecido (dous anos) e sin CONCURSO á vista.

Ante o silencio do GM tramitamos ambas denuncias no CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en abril de 2023.

OS CÓMPLICES

O señor Lage Tuñas non pode asinar resolucións sen a necesaria colaboración de distintos responsables (o 99% na situación de COMISIÓN DE SERVIZO renovada cando se considera... ou non, porque tamén houbo castigos...). Estes colaboradores necesarios son os que avalaron todos os procesos opacos (o afirma  a sentenza 00058/2022 do Xulgado do Contencioso nº 4) e que deron lugar a un dos maiores empobrecementos en materia de provisión de postos dende que existe a RPT no Concello da Coruña (2008), con máis de 200 CS no seu haber, con procesos paralizados sine die e outros sen data programada.

Aquí deixámosvos unha gráfica da evolución das COMISIÓNS DE SERVIZO e das nosas denuncias que deixa unha herdanza de difícil xestión.

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA

 

 

 

A Sección Sindical da CIG do Concello da Coruña ven de ter coñecemento a través dunha resolución notificada pola Inspección de Traballo da Coruña do inicio dun expediente sancionador pola comisión dunha infracción laboral grave ao Concello da Coruña por mor do Plan de Igualdade.

 

A CIG, o pasado 29 de xaneiro, puxo en coñecemento da Inspección de Traballo a carencia de Plan de Igualdade no Concello da Coruña, así como a ausencia de acciones orientadas á consecución de medidas definidas polo plan de igualdade anterior.

 

Ao respecto do Plan de Igualdade, para a Sección Sindical da CIG do Concello da Coruña foi unha  prioridade a elaboración do mesmo, e así foi trasladado ao actual goberno dende prácticamente o comezo do seu mandato. Durante todo este tempo, non se apreciou ninguna vontade por parte do actual goberno de iniciar medidas de negociación e elaboración dun novo plan de igualdade, polo que ante a inacción do goberno, a CIG viuse na obriga de acudir á autoridade laboral competente e poñer en coñecemento a gravidade destes feitos.

 

Para a Sección Sindical da CIG do Concello da Coruña, esta medida sancionadora ven a constatar o que xa viñamos percibindo, que é  que para o actual goberno da Concello da Coruña non ten como prioridade a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes.

 

Instamos á Alcaldesa da Coruña, Inés Rey, a que amose non xa unha conciencia feminista, que promulgou no seu discurso de investidura, senón un compromiso claro e firme no cumprimento da legalidade vixente en materia de igualdade e en materia laboral.

Que o pasado 11 de maio de 2021 enviamos aos medios de comunicación unha nota de prensa con rogo de publicación na que entre outras cousas facíamos a seguinte AFIRMACIÓN:

“Ao Sr. Concelleiro Delegado de Persoal non lle chega con “matizar” os tribunais deste concello senón que se permite intervir nos procesos doutros concellos propoñendo vocais distintos dos que lle tiñan solicitado. Explicámonos, hai  uns dias o concello de Sada solicitou ao colexio de traballadoras sociais dúas vogais para un proceso selectivo, o colexio utilizando unha lista de persoal cualificado que ten para estes casos propón a dúas traballadoras sociais do concello de Coruña, co argumento de que estas traballadoras tiñan moita carga de traballo propón a outras dúas no seu lugar. CASUALIDADES DA VIDA, ESTAS DUAS ULTIMAS ACABABAN DE ACCEDER A POSTOS DE XEFATURA EN COMISION DE SERVIZO NOMEADAS A DEDO. Que cousas que os subalternos sexan imprescindibles e os xefes non. Tanto o concello de Sada como as aspirantes ao posto convocado deberían estar ollo atento co desenvolvemento deste proceso”

Dicir que cometimos un erro, xa que só unha das persoas nomeadas para este tribunal ocupa unha praza en COMISIÓN DE SERVIZO.

Solicitamos desculpas polos prexuízos que lle puideramos causar a esta persoa.

Transcorrida a metade do mandato do goberno do PSOE na cidade da Coruña dende a sección sindical da CIG neste concello  queremos facer publica nosa frustración `pola falta de cumprimento dos obxectivos que asumiu este Goberno en materia de persoal e pola falta de execución dos acordos acadados co anterior goberno da Marea Atlántica que este goberno debería desenvolver.

Tras dous anos de goberno aínda esta sen resolver o pase dos bombeiros ao subgrupo C1, a promoción interna dos auxiliares administrativos, non se deu ningún paso cara a realización dunha nova RPT nin da carreira profesional.

Mención aparte merece o sistema de provisión de postos de traballo, dous anos despois segue sen completarse o  concurso de traslados , non se resolven concursos de libre designación convocados xa hai mais de dous anos e pola contra utilízanse as comisións de servizo para colocar aos seus afines, xa sexan desta ou doutras administracións públicas en postos de xefatura deste concello.

As comisións de servizo son a gran mentira deste goberno, baixo a aparencia dun concurso, no que non se valoran méritos de ningunha clase, nomean a dedo as persoas que lles interesa, sen publicidade de ningún tipo sobre o desenvolvemento do proceso. Estas afirmacións podemos facelas porque tivemos acceso á documentación dun expediente deste tipo que tivemos que pedir nun xulgado.

Este goberno do PSOE leva creadas o dobre de  novas comisións de servizo en dous anos que o goberno da Marea ou do PP na totalidade das súas respectivas lexislaturas LIGAZÓN

A transparencia dos poucos procesos selectivos que se realizan confronta co feito de que, por vez primeira en mais de vinte anos, non se deixa que Xunta de Persoal propoña un vocal nos procesos de selección , acudindo a persoal doutras administracións publicas para conformar estes tribunais. Descoñecemos que méritos poden ter que non teña o persoal ao servizo deste concello, pero podemos supoñelo.

Ao Sr. Concelleiro Delegado de Persoal non lle chega con “matizar” os tribunais deste concello senón que se permite intervir nos procesos doutros concellos propoñendo vocais distintos dos que lle tiñan solicitado. Explicámonos, hai  uns dias o concello de Sada solicitou ao colexio de traballadoras sociais dúas vogais para un proceso selectivo, o colexio utilizando unha lista de persoal cualificado que ten para estes casos propón a dúas traballadoras sociais do concello de Coruña, co argumento de que estas traballadoras tiñan moita carga de traballo propón a outras dúas no seu lugar. CASUALIDADES DA VIDA, ESTAS DUAS ULTIMAS ACABABAN DE ACCEDER A POSTOS DE XEFATURA EN COMISION DE SERVIZO NOMEADAS A DEDO. Que cousas que os subalternos sexan imprescindibles e os xefes non. Tanto o concello de Sada como as aspirantes ao posto convocado deberían estar ollo atento co desenvolvemento deste proceso

Xa para rematar dicir que un destacado integrante do goberno anterior criticou nas redes sociais que non acudamos á fiscalía polos actos do PSOE como fixemos con eles, creemos que no canto de culpabilizarnos a nos debería pensar en que o Goberno do PSOE non ten maioría absoluto e que goberna grazas ao apoio do seu propio grupo.

 

A Coruña 11 de maio do 2021

 
CORREO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

Buenos días, en relación con nota de prensa remitida en el día de ayer desde esa sección sindical del Ayuntamiento de A Coruña, se remite comunicado, con solicitud de publicación por los mismos medios que la nota original, en nombre propio como Presidente del Tribunal calificador cuya acción se cuestiona en el comunicado y en representación de los demás miembros del tribunal.

Sin otro particular, un cordial saludo.

José M. Rico Rodríguez
Inspector Principal Policía Local A Coruña.
Jefe Unidad de Tráfico.
 
COMUNICADO TRIBUNAL 

Comunicado en relación con nota de prensa publicada el día 09-07-2020 por parte de la Sección Sindical CIG del Ayuntamiento de A Coruña.-

José Manuel Rico Rodríguez, funcionario de este Ayuntamiento y en calidad de Presidente del Tribunal calificador del proceso selectivo de Policía Local convocado bajo Convocatoria CE 5/2018, en nombre propio y de los demás miembros del citado tribunal quiere comunicar, solicitando que se remita copia del presente escrito por los mismos medios que fue publicada  y comunicada la nota de prensa antes referida, lo siguiente: 

En el día de ayer fue remitida y publicada nota de prensa por parte de la Sección Sindical CIG del Ayuntamiento de A Coruña bajo el titular “A CIG no Concello da Coruña critica "a neglixencia" na cobertura das prazas de Policía Local polo sistema de mobilidade”. En el desarrollo del citado comunicado se recoge literalmente las siguientes afirmaciones:

“A derradeira resolución sobre este asunto é de febreiro de 2020, coa publicación da listaxe definitiva de aspirantes e a composición do tribunal cualificador. Este tribunal, apuntan, está composto por altos mandos do propio corpo. "A sección sindical da CIG non entende que un tribunal que coñece a necesidade e urxencia de efectivos no corpo da Policía Local da Coruña demore, ao noso entender de maneira neglixente, a cobertura destas prazas".

A día de hoxe, a vista de que os policías da quenda libre xa están incorporados, "seguimos pensando que ou ben existe algún tipo de interese en paralizar sine die este proceso ou o concelleiro de Persoal debería esmerarse máis na elección dos membros dos tribunais cualificadores atendendo, fundamentalmente, á súa competencia e capacidade de traballo".”

En relación al desarrollo del proceso y por sí fuese desconocido por parte de autor/es del escrito reseñar:

 1. El pasado día 10 de febrero de 2020, mediante resolución recogida en documento con referencia 10814IOOW9, incorporada a expediente 108/2019/1105 y firmado digitalmente en fecha 12/02/2020 y subido al portal web municipal en fecha 18-02- 2020, fue elevada a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo convocado para la provisión en propiedad de 10 plazas de Policía en el Cuerpo de la Policía Local de A Coruña (CE 5/18). En el mismo documento se da traslado del nombramiento y composición del tribunal calificador del citado
 2. Simultáneamente se lleva a cabo el mismo procedimiento en relación a los procesos selectivos de Oficial de la Policía Local (CE 9/2015) e Inspector de la Policía Local (CE 7/2018. En los tribunales de estos dos últimos procesos han sido nombrados miembros que participan también en el tribunal de selección del proceso selectivo CE 5/2018).

A día de la fecha ya ha sido finalizado el proceso selectivo de Oficiales CE 9/2015 y ha finalizado el proceso de Inspector CE 7/2018 en el apartado de cobertura de una plaza por procedimiento de movilidad.

 1. El día 20-02-2020 se lleva a cabo la constitución del tribunal calificador del proceso selectivo de movilidad para cobertura de 10 plazas de Policía Local de A Coruña y se da inicio a las sesiones de valoración y análisis de los expedientes de los/as aspirantes recogidos en el listado mencionado en el punto 1 del presente

En total han sido admitidos un total de 37 aspirantes.

 1. Debido a las circunstancias recogidas en el punto 2 de simultaneidad de procesos, así como a la disponibilidad de medios y espacios para poder llevar a cabo las sesiones y reuniones del tribunal calificador, se celebran nuevas sesiones en los días 9 y 13 de marzo de
 2. En fecha 13-03-2020 se produce la declaración por parte de la Xunta de Galicia de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia y se activa el Plan territorial de emergencias de Galicia (Platerga) en su nivel IG (emergencia de interés gallego), como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19.
 3. En fecha 14-03-2020 a través de la publicación el BOE del Real Decreto 463/2020, se declara por parte del gobierno de España el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
 4. En fecha 15-03-2020 mediante la publicación del “Nuevo Protocolo /Instrucción de medidas para la actuación del personal empleado público del Ayuntamiento de A Coruña ante la pandemia del coronavirus (Covid-19)”, se recoge en sus punto duodécimo y décimotercero:

 “Pruebas selectivas. Queda suspendida la celebración de todos los procesos selectivos en curso hasta nueva comunicación”.

 “Reuniones. Quedan suspendidas todas las reuniones excepto las que sean expresamente autorizadas, por razones de urgencia o interés general, por la Alcaldía-Presidencia o Concejalía de Régimen Interior”

 1. De este modo y en virtud de lo anteriormente reflejado, hasta el día 1 de junio no se puede reanudar la actividad de los procesos selectivos, momento desde el cual y hasta la fecha el tribunal calificador del proceso selectivo convocado para la provisión en propiedad de 10 plazas de Policía en el Cuerpo de la Policía Local de A Coruña (CE 5/18) ha llevado a cabo las siguientes sesiones, fijándose el calendario atendiendo igualmente a las obligaciones profesionales y personales que tienen sus miembros:
  • a) 03/06/2020
  • b) 08/06/2020
  • c) 12/06/2020
  • d) 17/06/2020
  • e) 25/06/2020
  • f) 26/06/2020
  • g) 30/06/2020
 2. Tras finalizar la sesión del tribunal celebrada el día 30 de junio, y habiendo realizado la valoración de todos los aspirantes, se da traslado al Departamento de Personal de circunstancias detectadas en los expedientes aportados por dos de los aspirantes a las plazas convocadas, toda vez que existen fundadas dudas acerca de la posible validez de la documentación aportada referida a algunos de los méritos y Teniendo en cuenta que la validez o no de la citada documentación y acreditación deestas circunstancias afectaría de manera decisiva al resultado final del proceso y porextensión a la propuesta de candidatos aprobados, es por lo que es necesario esperara recibir comunicación y confirmación sobre este particular. 

  Teniendo en cuenta que la validez o no de la citada documentación y acreditación de estas circunstancias afectaría de manera decisiva al resultado final del proceso y por extensión a la propuesta de candidatos aprobados, es por lo que es necesario esperar a recibir comunicación y confirmación sobre este particular.

 3. En fecha 09-07-2020 se recibe comunicación, remitida por el órgano al cual se ha dado traslado de la petición, de los datos solicitados en relación al expediente de uno de los aspirantes. En el día de hoy, 10-07-2020, se ha recibido la comunicación sobre la información y datos solicitados sobre el otro aspirante. Por ello se convoca a los integrantes del Tribunal para una nueva reunión a desarrollar la próxima semana y dar por cerrado el procedimiento de evaluación y valoración de méritos.

 4. A lo largo de las sesiones celebradas en las fechas anteriormente detalladas se han analizado, examinado, evaluado y leído los expedientes y documentación aportados por los treinta y siete (37) aspirantes admitidos y que figuran en la lista definitiva remitida por el órgano convocante y entregada al Tribunal. Tal y como se puede comprobar en los archivos del Servicio de Personal, los citados 37 expedientes constan de un total de 7814 páginas, que han sido revisadas una a una por parte de los integrantes del tribunal, para realizar al mismo tiempo la valoración de los méritos conforme a la documentación aportada y de acuerdo al baremo de méritos establecido y recogido en las bases reguladoras del proceso.

Como conclusión, y a la vista de los datos e informaciones recogidas en el desarrollo del presente escrito, parece claro que el Tribunal, y por extensión sus integrantes y de manera

especial los que somos mandos del Cuerpo de la Policía Local de A Coruña y que somos perfectamente conocedores de la actual situación de la plantilla a nivel de personal y recursos humanos, no hemos actuado en ningún momento de manera negligente. Antes de emitir calificativos de este tipo, así como poner en cuestión la competencia y capacidad de trabajo de sus integrantes, entendemos que debería realizarse por parte de quien los emite una recopilación de información y contraste de datos, así como haberse informado de manera correcta del desarrollo del procedimiento que se cuestiona, o incluso en su calidad de representantes sindicales de los trabajadores haber preguntado directamente sobre el desarrollo y evolución del proceso selectivo. Igualmente por parte de los integrantes del Tribunal, Presidente y Vocales, no existe ningún tipo de interés en paralizar o demorar el proceso selectivo, sino todo lo contrario; eso sí, actuando en todo momento con rigor, honestidad y responsabilidad, conforme a los principios y procedimientos recogidos en la normativa vigente.

A Coruña, 10 de julio de 2020.

Fdo. José M. Rico Rodríguez

 

 

 

A sección sindical da CIG leva denunciando dende hai máis dun ano "a neglixencia coa que está a actuar o Concello da Coruña en canto á cobertura definitiva de 10 prazas de Policía Local polo sistema de mobilidade".

Nunha primeira instancia foi o servizo de persoal quen paralizou este proceso, mentres tramitaba á Academia Galega de  Seguridade Pública (AGASP) as prazas de quenda libre, "que son as máis dificultosas de tramitar posto que ademais de superar os exames tamén teñen un período de formación e práctica". Porén, lembran, as prazas convocadas por mobilidade non foron obxecto de trámite administrativo ningún até que a CIG,  o 2 de xullo 2019, enviou unha nota de prensa denunciando estas situación. A raíz disto iniciouse a convocatoria das prazas.

"Lamentabelmente en novembro de 2019 vímonos na obriga de enviar outro comunicado público porque, a pesar de que en setembro se publicou a listaxe de persoas admitidas, ás portas do Nadal non había nada resolto", critica a sección sindical.

A derradeira resolución sobre este asunto é de febreiro de 2020, coa publicación da listaxe definitiva de aspirantes e a composición do tribunal cualificador. Este tribunal, apuntan, está composto por altos mandos do propio corpo. "A sección sindical da CIG non entende que un tribunal que coñece a necesidade e urxencia de efectivos no corpo da Policía Local da Coruña demore, ao noso entender de maneira neglixente, a cobertura destas prazas".

A día de hoxe, a vista de que os policías da quenda libre xa están incorporados, "seguimos pensando que ou ben existe algún tipo de interese en paralizar sine die este proceso ou o concelleiro de Persoal debería esmerarse máis na elección dos membros dos tribunais cualificadores atendendo, fundamentalmente, á súa competencia e capacidade de traballo".

 1º DE MAIO. PROTEXAMOS A CLASE TRABALLADORA, NON O CAPITAL!
Por unha Galiza soberana e con futuro!

  Continuamos coa campaña do 1º de Maio, Día Internacional da Clase
Traballadora. Onte, martes 28 de abril, cando se conmemoraba o Día
Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo, desde A CIG REALIZAMOS
VARIAS PROTESTAS SIMBÓLICAS DIANTE DE DIVERSOS CENTROS DE TRABALLO EN
TODO O PAÍS, para esixir dos gobernos español e galego e das empresas
o cumprimento estrito das medidas de seguridade laboral para quen está
traballando, o cobro do paro e dos salarios, e medidas de protección
social para todas as persoas, sen exclusións nin discriminacións.

  Tes máis información sobre estas protestas simbólicas nesta nova:
https://i.gal/diamundialsaude

  E aquí un vídeo resumo das accións: HTTPS://YOUTU.BE/ALOMKDC7HWI [1]


  O PRIMEIRO DE MAIO REIVINDICA COA CIG, desde a túa xanela ou balcón.

  AXITA AS TÚAS BANDEIRAS E CANTA A INTERNACIONAL ÁS 12H.

  ·  Para o propio día do 1º DE MAIO, ÁS 12H, imos levar a cabo unha
_MANI__FIESTRA__CCIÓN:_ manifestarémonos desde as nosas fiestras
cantando a Internacional. Para iso, deixámosche aquí unha ligazón ao
vídeo coa Internacional e a súa letra, para que poidas emitilo desde a
túa fiestra, e cantalo xunto con toda a clase traballadora: Versión en
galego da Internacional Socialista

  ·  Desde o mércores 29 de abril coloca na xanela, balcón ou varanda
a BANDEIRA DA PATRIA GALEGA (podes pintala nun folio) e unha BANDEIRA
VERMELLA (podes usar un pano vermello que teñas por casa) para
visualizar a data e participar da reivindicación. No propio 1 de Maio,
axita as bandeiras, que se vexan!

A sección sindical da CIG critica o escaso interese do Goberno da Coruña para avanzar na reposición das prazas da Policía Local

A cobertura de persoal polo sistema de mobilidade leva un ano paralizada

A sección sindical da CIG no Concello da Coruña quere alertar do escaso interese mostrado polo Goberno Municipal no relativo á reposición do cadro de persoal no servizo de Policía Local. Critican que dende o servizo de Persoal "fíxosenos crer en 2018 que existía unha planificación para abordar a reposición de policías locais no Concello da Coruña", xa que tras da implantación do Real Decreto 1449/2018, existía a posibilidade de que 40 axentes solicitaran un adianto na idade de xubilación, "tal e como aconteceu finalmente".

Os sistemas de selección deste corpo fíxaos a lei 4/2007 de coordinación da policías locais de Galiza, nomeadamente de quenda libre e mobilidade. A planificación do servizo de persoal sustentábase nas OPE 2017 e 2018 que incluían, entre outras, as prazas de 39 policías:

-2017: 3 en quenda libre e 2 polo sistema de mobilidade.

-2018: 26 en quenda libre e 8 polo sistema de mobilidade.

Lembran que a sección sindical da CIG leva solicitando dende inicios de ano a convocatoria e resolución da cobertura de vacantes polo sistema de mobilidade. A primeira, en abril de 2019, tendo como resposta a publicación de bases no BOP o 10 de xuño, e a segunda, no mes de xullo, tivo como consecuencia a publicación das bases no BOE o 2 de agosto, que incluían as 10 prazas de policía local pola quenda de mobilidade.

O sistema máis rápido, paralizado

Neste senso, sinalan que o sistema por mobilidade resulta "o máis rápido e económico ao ser o que selecciona a policías xa formados/as". Ademais, o trámite administrativo aforra a avaliación de probas selectivas, quedando só a de valoración de méritos en fase de concurso. "Porén, a día de hoxe esta convocatoria atópase paralizada e a que resulta máis custosa e lenta (quenda libre), que está tramitando a Academia Galega de Seguridade, está a piques de rematar. Mentres, a que tramita directamente o Concello, en teoría a máis rápida, leva un ano paraliza".

A consecuencia de non resolver este proceso, engade José María Calatayud, secretario da sección sindical, "é que incide na organización interna do servizo da Policía Local pola falta de persoal. Temos constancia da negación de días de asuntos propios en máis dunha ocasión co argumento de falta de efectivos nas distintas quendas, algo que pode agravarse no período de nadal. Tamén temos que recordar que o servizo de policía é un servizo deficitario en número de efectivos, o que obriga a realizar numerosos servizos con horas extraordinarias, o que supón un malgasto dos recursos públicos".

O Servizo de Persoal do Concello da Coruña dificulta a cobertura de 10 vacantes de Policía Local polo sistema de CONCURSO por mobilidade.

ANO 2018

O Concello ante a inminente xubilación de máis de 40 efectivos, o 26 de decembro de 2018 aprobou de urxencia 34 novas prazas de Policía Local, das que 26 son de QUENDA LIBRE e 10 serán cubertas polo sistema de CONCURSO procedentes doutros Corpos de Policía da Comunidade Autónoma Galega atendendo aos requisitos de mobilidade da Lei coordinación de policías locais de Galicia.

Na comisión de Facenda e Administración do Concello da Coruña do 3 de abril de 2018 o Concello da Coruña decidiu delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galiza a competencia para as convocatorias de selección para a categoría de policía, debendo comunicar á Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) para que esta desenrolase os procesos.

A pesar de que tanto as prazas de QUENDA LIBRE como os de CONCURSO deberían de pasar pola AGASP, pensamos que dende o servizo de persoal municipal decidiuse unilateralmente só comunicar as da quenda libre, descoñecemos que intereses pode haber para reservar as 10 prazas do sistema de CONCURSO e querer xestionalas dende o propio servizo de persoal, sobre todo pola queixas continuadas sobre a carga de traballo que nel recae.

ANO 2019

O Concello da Coruña tiña a primeiros de ano a previsión da cantidade de xubilacións que se producirían no 2019,  porén ou non quixo ou non foi capaz de tramitar 10 vacantes de Policía Local polo sistema de CONCURSO por mobilidade que aportaría Policías xa formados e operativos dende o minuto 1. 

Ante a urxencia de efectivos na Policía Local e a pasividade demostrada polo Concello da Coruña,  o pasado 16 de abril de 2019 dende a CIG vímonos na obriga de solicitar que se nos informara dos motivos que levaron a non tramitar (ligazón) a cobertura das 10 vacantes de Policía Local reservadas ao sistema de CONCURSO por mobilidade. Tivemos constancia que a nosa solicitude provocou nese momento unha reunión de urxencia entre responsables do servizos de persoal e de asesoría xurídica para abordar este asunto, o resultado final foi a aprobación o 15 de maio dunhas bases de acceso á categoría de policía no Corpo da Policía Local  reservadas para o sistema de CONCURSO por mobilidade, estas foron publicadas no BOP o 10 de xuño, publicación que adoece de erros que impide a súa concreción inmediata. (dende o ano 2016 os requisitos para participar deben ser 3 anos de antigüidade e non de 5 como figura nas bases publicadas)

Agora a primeiros de xullo, atopámonos no medio do período vacacional, coas consecuencias que isto con leva: escaso número de efectivos tanto para a organización interna do servizo coma para as resolucións de calquera tipo de permisos para os/as Policías Locais. 

Dende a CIG queremos MANIFESTAR a nosa indignación pola  xestión realizada polo servizo de Persoal, que fixo que este asunto se demorase moito máis tempo do debido sen estar claro a día de hoxe cando se poderá levar a cabo, quizás deberíamos preguntarnos se existe algún tipo de interese dificultara cobertura das vacantes producidas no servizo da Policía Local do Concello da Coruña.

INFORMACIÓN DA CIG ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Denuncia que CCOO, UGT e CSIF negocian á marxe da Mesa Xeral de Administracións Públicas

A CIG-Área Pública (CIG-Administración, CIG-Ensino e CIG-Saúde) denuncia as negociacións que están desenvolvendo os sindicatos estatais CCOO, UGT e CSIF -a marxe da Mesa Xeral de Administracións Públicas- co Ministerio de Facenda e rexeita a proposta que se vén de facer pública de vincular os incrementos salariais ao PIB.

A CIG-Área Pública denuncia, máis unha vez, a actitude das organizacións sindicais estatais CCOO, UGT e CSIF “por prestarse a negociar a marxe da Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas excluíndo e suplantando de xeito indigno a organizacións sindicais, como a CIG, que contan con representación tanto nesa mesa como nas distintas mesas sectoriais”.

Neste sentido, a portavoz da Área Pública, denuncia que é “escandaloso” tanto o seu “colaboracionismo co goberno do PP, como que acepten unha fórmula de negociación que favorece a pretensión que este ten de baleirar de contido unhas mesas que foron concibidas para que no seu seo se negocien todas as cuestións relativas a condicións laborais, salariais e sociais das empregadas e empregados do sector público e non como simples expositores dos acordos aos que entre eles chegaran previamente”.

De feito, a portavoz da Área Pública considera que CCOO, UGT e CSIF actúan deste xeito coa pretensión de acaparar a representatividade porque saben que en Galiza perden cada día máis terreo fronte organizacións sindicais como a CIG. Así lembra que en Sanidade a CIG conta con 57 delegados/as e que por detrás a que máis se lle aproxima desas tres é CCOO con 20 delegados/as menos; que a CIG é a central sindical maioritaria no ensino público non universitario, onde ten o 46% de representación, case a maioría absoluta, e que na administración a CIG, cunha representatividade do 54,05%, supera a todos os demais sindicatos xuntos.

Esta condición de forza sindical maioritaria no ámbito da función pública que a CIG ten no noso país “nunca foi empregada do mesmo xeito que estas organizacións fan a nivel do Estado, respectando en todo momento o papel e a representatividade de cadaquén no único foro válido, o das mesas de negociación”, subliña.

Recuperación salarial

A Área Pública da CIG denuncia ademais a “falta de comunicación, transparencia e información” respecto das negociacións que se están desenvolvendo, relativas tanto a incrementos salariais como a condicións laborais e sociais e rexeita que se vinculen ao PIB os incrementos salariais futuros. Entende que iso non permitirá recuperar os dereitos laborais suprimidos nin as condicións salariais recortadas. Recortes iniciados polo goberno de Zapatero en 2010, cunha rebaixa do 5% da masa salarial, e que seguiron tanto co goberno de Mariano Rajoy como co de Feijoo, co agravante de que os recortes aplicados pola Xunta de Galiza foron superiores aos do resto do Estado.

A CIG reclama ademais que en calquera negociación que se aborde respecto da situación laboral e salarial do persoal que traballa nas Administracións Públicas  se teñan en conta cuestións como a recuperación dos fondos de acción social, a volta á xornada laboral anterior ou a recuperación do complemento do 100% nos casos de IT, entre outros.

TÁBOA DE EVOLUCIÓN DO IPC E SUBA SALARIAL NOS ÚLTIMOS 7 ANOS (1-1-09 a 31-10-16)

 

ANO

IPC GALIZA

IPC ESTADO

SUBA SALARIAL

DIF GZ

ESTADO

2009

    2,6%

     2,1%

          2%

   -0,6%

   -0,1%

2010

    4,5%

     4,0%

         -5%

   -9,5%

   -9,0%

2011

    3,6%

     3,1%

          0%

   -3,6%

   -3,1%

2012

    4%

     4%

         -7%

   -11%

   -11%

2013

    2%

     1,6%

-4% (Autonómica)

   -6%

   -1,6%

2014

    0,5%

     0,3%

          0%

   -0,5%

   -0,3%

2015

    0,1%

     0,1%

          0%

   -0,1%

   -0,1%

2016

 

    3,9%

     3,5%

          1%

   -2,9%

   -2,5%

TOTAL

    21,2

     18,7

         -13%

   -38,7% 

  -27,1%

           

Fonte: INE e Orzamentos Xerais do Estado e da Xunta de Galiza dos anos correspondentes.