Dende a sección sindical da CIG do Concello da Coruña queremos rexeitar as afirmacións

vertidas pola representante da asociación VE-LA LUZ no pasado pleno do día 9 de xaneiro de

2017 por ser manifestamente tendenciosas cando non simplemente falsas.

 

Sen cuestionar que o modelo da casa de acollida sexa a mellor fórmula ou non para axudar as

mulleres en situación de risco, o que queremos salientar é a entrega e dedicación de todo o

persoal municipal que nela presa servizo, non podemos esquecer que é un recuso que

comparten distintas familias e nas que poden haber diferenzas, nesas diferenzas son nas que

as funcionarias teñen que mediar , para conseguir unha boa convivencia.

 

Falaba tamén a representante desta asociación da falta de liberdade das usuarias por estar

suxeitas a normas e horarios, cando esta é a única maneira de harmonizar a convivencia entre

un grupo tan heteroxéneo de persoas.

 

A Coruña 13 de xaneiro de 2017