A sección sindical da CIG no concello da Coruña REXISTROU NO DÍA DE HOXE A SEGUINTE SOLICITUDE

MANIFESTA:

Que temos coñecemento que se están aboando a algúns/has empregados/as municipais, diferentes cantidades en concepto de produtividade.

Que a sentenza do Tribunal Supremo STS 3195/2020 ampara ós/as representantes sindicais a, entre outras cuestións a recibir información do catálogo de postos ocupados e vacantes asemade das produtividades que se dan nas administracións públicas


Polo anteriormente exposto e en base a mencionada sentenza

SOLICITO:

Que se nos achegue a listaxe dos Postos de Traballo ocupados e vacantes do Concello da Coruña, así como a listaxe das retribucións en concepto de produtividades e a quen se lle otorgaron.

 


A Coruña a 7 de xuño de 2021


SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA