LIGAZÓN

PREME AQUÍ PARA DOC

Premendo AQUÍ podedes consultar a sentenza do Tribunal Supremo que obriga facer convocatoria pública de todas as comisións de servizo

A Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña a sentenza 145/2019 e ante a importancia que lle outorga a citada sentenza o goberno municipal temos que manifestar :

AS ALEGRIAS DALGUNHAS NAS DEMORAS

Que o fallo do TSXG ratifica a anulación das comisións de servizo de máis de 2 anos, polo tanto, as comisións de servizo que se atopan nesta circunstancia seguen sendo absolutamente ilegais, e non entendemos como alguén se pode alegrar de que o TSXG ratifique a ilegalidade dunha parte da xestión do goberno municipal.

OS TEMPOS ADMINISTRATIVOS

Que as comisións de servizo superiores a 2 anos continúan sendo ilegais, polo que a vinculación que fai a Concelleira de Persoal con esta sentenza, só pode ter que ver ca rapidez demandada pola sentenza na execución do CONCURSO, esperemos que a súa alegría non veña dada porque ao desaparecer inicialmente esta premura  podan dilatar “sine die” a finalización da provisión de postos a través do citado CONCURSO

OS COMPLICES NECESARIOS

A  Concelleira non se cansa de repetir que a CIG é a única que non asinou o acordo das BASES DO CONCURSO e polo tanto tampouco a listaxe de postos obxecto de convocatoria. A día de hoxe os tres sindicatos asinantes, recoñeceron nun comunicado conxunto en 16 de novembro de 2018 (LIGAZÓN) que eran partidarios do concurso único, pero que aprobaron a proposta actual polo “BEN XERAL”  e pola posibilidade de que non se levase a cabo. Na última mesa xeral de negociación celebrada o venres 22 de marzo, un destes tres sindicatos posicionouse en contra de que no ACORDO MARCO,   no apartado de B)  PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO, figurasen as bases por eles aprobadas o 27 de abril de 2018.

Se estas organizacións sindicais mostrasen a firmeza necesaria na defensa dos intereses xerais do persoal municipal, como manifestan na defensa dalgún colectivo concreto, tanto a regularización das comisións de servizo, coma a provisión de postos de traballo xa levarían tempo rematados e regularizados e non atoparnos a  menos de 60 días do final do mandato ca metade dos concursos sen resolver.

AS VALORACIÓNS XUDICIAIS

Ao respecto da valoración que a CIG fai da citada sentenza, temos que dicir que cáusanos estupor o xuízo de valor que fai a poñente desta sentenza no relativo aos motivos que levaron á CIG a interpoñer a demanda, baseada ademais en inexactitudes en canto aos tempos nos que se produciron os feitos, en ningún caso foi a CIG quen estivo a remolque do goberno municipal, todo o contrario, cada actuación que estivo realizando o goberno municipal cara á execución do concurso, ven precedida por unha actuación da CIG como demostramos na cronoloxía dos feitos (LIGAZÓN) publicada xa fai 4 meses.

Aquí podedes consultar as solicitudes e respostas que deu personal sobre as comisións de servizo

LIGAZÓN

LIGAZÓNS NOTA DE PRENSA

LIGAZÓN SENTENZA

Jose María Calatayud Sánchez con DI 18164080 Z e enderezo para os efectos de notificación nos locais que a CIG ocupa no pazo de María Pita, na miña calidade de Secretario da Sección Sindical da CIG no concello da Coruña

DIGO:

Que o día 29 de outubro publicáronse no portal de ALFRESCO as bases para de Cobertura  Temporal dos seguintes postos de Traballo:

X.Sección Xefe EAA, X.Sección Ocupación Dom. Público, X.Sección Promoción cultural, X.Sección Seguridade e Prevención, X.Sección Tesoureria Xeral, X.Sección Conservación da Edificación, Director/a de Unidade Técnica no servizo de Xustiza Social e Director/a de Unidade Técnica no servizo de Igualdade.

  • Que a oferta dunha comisión de servizo non se pode circunscribir só a un servizo, coma figura nas bases destas convocatorias (Apart. I.1ª).:“A cobertura deste posto realizaráse preferentemente con persoal do propio servizo de .... Entendese a estes efectos como persoal do propio Servizo tanto as persoas que desenvolvan postos de traballo como dependencia xerárquica como con dependencia funcional do Servizo de... ...En consecuencia, na oferta que se realice ao persoal do Servizo de ..., as persoas funcionarias doutros servizos que soliciten a cobertura deste postos serán inadmitidos.”
  • Que tamén figura (Apart. II. 2.1). a obrigatoriedade de achegar o permiso do xefe: “...ás solicitudes acompañaranse de informe favorable da persoa que ostente a xefatura de servizo...”
  • Que no apartado de Formación (agás no de Directora Ud. Téc Igualdade) só se valoran cursos de carácter administrativo e non os que teñen que ver coa área de traballo, sendo estes necesarios para poder exercer con solvencia, as primeiras das funcións requiridas na  ficha de funcións do posto de traballo.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se teña por presentado o RECURSO DE REPOSICIÓN nos seguintes puntos:

  • Que se eliminen das Bases os requisitos de pertencer aos servizos (Apart. I.1ª) .
  • Que non sexa requisito os informes favorables das xefaturas (Apart. II. 2.1).
  • Que se valoren os cursos que teñan que ver coa área de traballo na que se encadra o posto.

 

A Coruña, 31 de outubro de 2018

 

Aquí poderedes atopar salvo erro ou omisión, todos os postos que deberían sair a concurso por atoparse ocupados ou en Adscripción Provisional ou en Comisión de Servizos.

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO CON SITUACIÓNS ADMINISTRATIVAS E POSTOS A CONCURSO.

 

Premendo AQUÍ podedes atopar a contestación recibida o 4 de xullo de 2018.

PRESENTADO NA FISCALÍA O 8 DE XUÑO DE 2018

Ao coidado do Responsable da FISCALIA PROVINCIAL DA CORUÑA

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, con número de teléfono xxxxxxx na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

MANIFESTA:

Que no Concello da Coruña estase a utilizar o sistema de provisión de postos de traballo en COMISIÓN DE SERVIZOS, con carácter habitual, nalgúns casos vulnerando a legalidade vixente por superar o prazo máximo legalmente establecido de dous anos. Este feito non se realiza de xeito inconsciente, xa que tamén é certo, que nalgúns casos se comunica o fin da comisión de servizo por superar o prazo máximo de dous anos.

Noutros supostos, cunha clara intención, ao noso xuízo, de cometer un evidente fraude de lei para obviar o prazo máximo de permanencia, se lles comunica o cese e se volve a nomear ao día seguinte no mesmo posto e na mesma condición de comisión de servizos.

 Achegamos documentación xustificativa do manifestado con anterioridade para que podan valorar adecuadamente se os feitos relatados podan ser constitutivos de delito e actuar en consecuencia.

Informámoslle así mesmo, que temos presentada unha demanda no tribunal do contencioso administrativo por estes mesmos feitos.

 

Nova publicada na WEB AVANTAR sobre a rolda de prensa do 25 de maio de 2018