Despois de que no 2020 solicitaramos a execución da sentenza das COMISIÓNS DE SERVIZO sen éxito, recentemente e despois de reiterar a nosa petición no contencioso administrativo a primeiros de 2021, conseguimos que o xulgado pedira explicacións ao Concello da Coruña de como estaba a resolverse a sentenza.

Na seguinte LIGAZÓN podedes consultar o informe de persoal achegado ao xulgado,  documento onde se mencionan os postos ocupados en COMISIÓN DE SERVIZOS denunciados en 2018 e o estado actual; Termina este informe cunha data prevista de finalización da convocatoria para o grupo A o 31 de outubro de 2021. A CIG exixirá o cumprimento desta contestación ao xulgado.

Porén nada se sabe de datas para adxudicación definitiva (CE ou LD) daqueles postos de XEFATURAS DE SERVIZO que logo dos bailes que coñeceredes seguen en COMISIÓN DE SERVIZO.

Para tratarse dunha sentenza que versa sobre a caducidade de 2 anos das COMISIÓNS DE SERVIZO, non nos parece razoable que o Concello da Coruña faga abuso de tempos nos distintos procedementos administrativos para alongar todo o posible as adxudicacións definitivas, incluso argumentando prudencia xudicial con algunhas sentenzas cando non aplica a aoutras... dependerá dos/as litigantes?

Aquí podedes consultar LIGAZÓN a execución da sentenza a PETICIÓN DA CIG das COMISIÓNS DE SERVIZO notificada o pasado 21 de maio pola que acorda:

-Requerir al Concello de A Coruña para que en un plazo máximo de QUINCE DÍAS desde la notificación de la presente resolución, aporte información detallada e individualizada de cada uno de los puestos de trabajo objeto de la presente ejecución debiendo, respecto de cada uno de ellos, dar cuenta primero de su inclusión en una convocatoria, segundo el estado de dicha convocatoria y tercero la fecha previsible de resolución de la misma, todo ello bajo los apercibimientos legales del artículo 112 de la LJCA

Aqui podedes consultar a listaxe das COMISIÓNS DE SERVIZO de pasadas lexislaturas despois do ÚNICO CONCURSO que abarcou a todos os grupos e categorías da nosa RPT

LIGAZÓN

 

DATA, HORA E NUMERO DE REXISTRO
16/03/2021 15:36:30 nº22608

Jose María Calatayud Sánchez con DI xxxxxx e enderezo para os efectos de notificación nos locais que a CIG ocupa no pazo de María Pita, na miña calidade de Secretario da Sección Sindical da CIG no concello da Coruña

DIGO:

Que solicitei por rexistro electrónico o 30/10/2020 as  13:15:08 co número de rexistro nº55416, unha convocatoria dunha MXN para a negociación dunhas bases xerais a rexer nos procesos de provisión de postos para a cobertura temporal mediante comisión de servizos e o procedemento a seguir nestes casos.

Que solicitei en numerosas ocasións o estado das COMISIÓNS DE SERVIZO, en canto aos titulares, duración e motivacións, a última o 18/01/2021 13:03:56 co número de rexistro nº4074

Que a día de hoxe nin se negociaron unhas bases para a provisión de postos para a cobertura temporal (COMISIÓNS DE SERVIZO) nin se publicou ou achegou a información sobre a totalidade das coberturas.

Que o pasado 12 de marzo de 2021 o servizo de persoal fixo publica unha INSTRUCIÓN 3/2020: PROCEDEMENTO INTERNO DE XESTIÓN DOS PROCESOS DE PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DA CORUÑA datada no documento co 16 de outubro de 2020 e asinado eletrónicamente polo concelleiro de persoal José Manuel Lage Tuñas o 23 de outubro de 2020.

Que dentro de esta instrución aparecen uns Criterios xerais para a provisión temporal de postos

 • Méritos xerais: Obedecerán a elementos relativos á traxectoria profesional dos candidatos, e, en todo caso, antigüidade e grao persoal consolidado.
 • Méritos específicos: Obedecerán á vinculación da dita traxectoria profesional, académica e persoal aos requisitos, habilidades e necesidades específicas do posto. Nomeadamente, as especializacións que fagan ao candidato especialmente idóneo para as necesidades de provisión temporal a satisfacer.

Que os algúns méritos incluídos non se poden achegar a ningún tipo de criterio obxectivo nin se coñece cales prevalecen sobre outros, facendo de facto un nomeamento a dedo.

Que esta instrución non foi  negociada, e apareceu o 12 de marzo no portal ALFRESCO como feito consumado o que para nós constitúe unha vulneración do deber legal de negociación segundo o artigo 37 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, sobre as materias obxecto de negociación, que dispón:

 1. Serán obxecto de negociación, no seu ámbito respectivo e en relación coas competencias de cada Administración Pública e co alcance que legalmente proceda en cada caso, as materias seguintes:

(...)
c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos

Quere dicir iso, en consecuencia, que nos atopamos no presente caso en presenza de materia suxeita a negociación, a súa ausencia só pode xustificarse ben por quedar dita materia integramente delimitada por unha negociación anterior, ou por tratarse de cuestións que aínda que están relacionadas co obxecto de negociación, o que non acontece.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se teña por presentado este recurso de REPOSICIÓN e tralos tramites legais oportunos, se deixe sin aplicación a  INSTRUCCIÓN 3/2020 do Concelleiro delegado de Economía, Facenda e Réxime Interior pola que se estableceron os méritos para a cobertura de provisión de postos temporais.

Que se nos convoque aos/as representantes dos/as traballadores/as a unha Mesa Xeral de Negociación para negociar unhas bases de para a provisión de postos para a cobertura temporal (COMISIÓNS DE SERVIZO)

A Coruña, 16 de marzo de 2021

Ao coidado do Concelleiro Delegado de Persoal do Concello da Coruña

Cód. asento      Data e hora do rexistro
RMPE150356    18/01/2021 13:03:56

José María Calatayud Sánchez co DI XXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña 

MANIFESTA: 

Que esta sección sindical leva reclamando dende o ano 2019 información sobre as comisións de servizo que se están a producir de maneira alarmante nesta administración así como das renovacións de comisións de servizo que exceden os dous anos.

Que o concello só publica convocatorias abertas sen motivar as urxencias e necesidades nin as motivacións que dan lugar a nomeamento dalgunhas persoas sobre outras, motivacións que tamén temos solicitadas baseándonos en sentenzas do Tribunal Supremo (rec 1594/2017)

Que a única información facilitada ata o día de hoxe foi do día 22 de decembro é:

 • Unha relación de 40 postos nos que figura o número de aspirantes (non identificados) o aspirante proposto sin ningun tipo de valoración por medio e a data de resolución do nomeamento.

Esta información facilitada polo servizo de persoal na data indicada, dista moito do solicitado, tendo en conta que a relación que dende este sindicato estase a seguir polas publicacións no portal de Alfresco supera os 140 procesos de selección para comisións de servizo e ademais non aporta ningún tipo de motivación en canto as urxencias das convocatorias ou a idoneidade dos nomeamentos.

Polo anteriormente exposto e en base a sentenza anteriormente mencionada e ao artigo 9 da lei 9/1987:

SOLICITO:

 • Todas as resolucións de todos os nomeamentos en comisión de servizo deste concello dende o 24 de xuño de 2019.
 • As motivacións da urxencia e necesidade para cubrir os postos en comisión de servizo.
 • Os criterios utilizados para a selección de aspirantes a postos en comisión de servizo
 • As motivacións que na fase de valoración deron lugar aos distintos nomeamentos.
 • Información  sobre calquera tipo de cambio na situación administrativa do persoal, incluíndo dentro deste concepto comisións de servizo, adscricións provisionais, e traslados dentro dos diferentes postos de traballo sen que medie modificación da situación administrativa.

A Coruña a  18 de xaneiro de 2021

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA

SENTENZA SOBRE A MOTIVACIÓN NOS NOMEAMENTOS EN COMISIÓNS DE SERVIZO CANDO CONCURREN VARIOS/AS CANDIDATOS/AS 

SENTENZA SOBRE Á INFORMACIÓN QUE A ADMINISTRACIÓN TEN QUE FACILITAR AS/OS REPRESENTANTES DAS/DOS TRABALLADORAS/ES (aplicable tamén as CS)

DATA, HORA E NUMERO DE REXISTRO TELEMÁTICO

30/10/2020 13:15:08 nº55416

José María Calatayud Sánchez co DI XXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña

 

COMUNICA

Que segundo o Real Decreto Lexislativo 5/2015 do 30 de outubro artigo 37 letra C, é materia de obxeto de negociación:Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos”

Que neste concello non hai ningunha norma aplicable á convocatoria temporal de postos de traballo.

Polo anteriormente exposto

SOLICITAMOS

A convocatoria dunha MXN para a negociación dunhas bases xerais a rexir nos procesos de provisión de postos para a cobertura temporal mediante comisión de servizos e o procedemento a seguir nestes casos

 

A Coruña 30 de outubro de 2020

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DA CORUÑA

Na seginte LIGAZÓN podedes consultar como está a situación da cobertura de distintos postos nas XEFATURAS DE SERVIZO 

EXECUCIÓN SENTENZA COMISIÓNS DE SERVIZO

Aquí tedes a execución da sentenza LIGAZÓN sobre as comisións de servizo, dende a CIG fixemos todo o posible por acabar con esta lacra que vai en contra dos intereses da maior parte do persoal municipal, mentres o concello segue facendo unha aposta clara por non acabar con elas, polos  nomeamentos constantes de novas comisións de servizo LIGAZÓN e pola  paralización da segunda fase do concurso, neste caso agachándose nos recursos a bases que fixeron funcionarios/as para non promover a fase que afecta aos subgrupos A1 e A2, resulta curioso que cando a CIG presentou recurso contra a primeira fase do concurso non houbo ningunha paralización... xa comentamos máis dunha vez como o concello utiliza a prudencia xurídica para paralizar ou non procesos... A DEPENDE... 

SENTENZA CONCURSO 1ª FASE

Tamén queremos informarvos do fallo LIGAZÓN do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en canto ao noso recurso contra as bases do concurso da primeira fase, o concello foi quen de convencer ao tribunal da excelencia dunha bases que premian como mérito o tempo en comisión de servizo ou estar en posesión de titulación non vinculante ao posto de traballo, tamén conseguiu convencelo de que as dúas fases de concurso obedecían en realidade a unha convocatoria para administración xerais na súa primeira fase e a segunda para administración especial, non se sostén este argumento en canto á distinción que fai entre  adm. xeral e especial, ambas convocatorias teñen en maior ou menor medida as tres opcións abertas.

 • 1ª FASE: 150 abertos só a administración xeral(o 67%), 40 abertos só a administración especial(o 18%) e 31 aberto a ambas (o 14%).
 • 2ª FASE:76 que son só de administración especial (o 57%), 39 abertos as administracións xeral e especial(o 29%) e 19 só para administración xeral(o 14)

Como último dicir que a sentenza fai mención a unha serie de postos que exclúe por non estar orzados algo imposible de comprobar para nós, non é posible determinar que postos están orzados dende o cadro de persoal, nas Mesas Xerais de Negociación sempre a CIG sempre queixase da documentación pouco clara que se entrega dende o servizo de persoal, podedes comprobar a importancia que ten isto agora.

A pesar de que non estamos satisfeitos co resultado das nosas denuncias, dicirvos que dende a CIG seguiremos traballando para evitar os abusos ao que nos ten acostumado este concello e volvermos a presentar as denuncias pertinentes cando así o consideremos.

 

José María Calatayud Sánchez co DI xxxxx e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña e delegado da Xunta de Persoal.

DIGO

 1. Que a sentenza da Sala contencioso-administrativa do Tribunal Supremo de 24 de xuño (rec.1594/2017) establece a obrigatoriedade da publicidade nas convocatorias de provisión de postos de traballo polo sistema de comisións de servizo.
 2. Que a CIG solicitou (agosto 2019 núm rex 27626) para que se aplicaran os fundamentos xurídicos da devandita sentenza, e así evitar a discrecionalidade e o ocultismo co que se nomearon a maioría das comisións de servizo neste concello. O servizo de persoal publicou só algúns destes procesos na súa totalidade, deixando algúns deles nun mero anuncio para presentación de solicitudes e non informando dos nomeamentos, nin das/os adxudicatarias/os nin das datas de inicio destas novas comisións de servizo.
 3. Que ningunha das últimas comisións de servizo están motivadas na urxencia e necesidade, máis tendo en conta a solicitude que a CIG fixo no 4 de outubro de 2019 para que se convocara a fase do concurso que afecta aos subgrupos A2 e A1, porén esta sigue paralizada.
 4. Que segundo a lei 9/1987 de 12 de xuño, dos Órganos de Representación,  no seu artigo 9 di: “As Xuntas de Persoal e os Delegados de Persoal, no seu caso, terán as seguintes facultades, no seus respectivos ámbitos: 1. Recibir información que lle será facilitada trimestralmente sobre a política de persoal do Departamento, Organismo ou Entidade Local.”
 5. Que o pasado 14 de outubro de 2019 solicitamos á dirección de facenda e persoal entre outras cousas: Información  sobre calquera tipo de cambio na situación administrativa do persoal, incluíndo dentro deste concepto comisións de servizo, adscricións provisionais, e traslados dentro dos diferentes postos de traballo sen que medie modificación da situación administrativa. Sen resposta a día de hoxe.

Polo anteriormente exposto

SOLICITA

Que en aplicación da sentenza do punto primeiro se de publicidade a:

 • todas as resolucións de todos os nomeamentos en comisión de servizo deste concello dende o 24 de xuño de 2019.
 • as motivacións da urxencia e necesidade para cubrir os postos.
 • as motivacións que na fase de valoración deron lugar aos distintos nomeamentos.

Asemade, en base ao artigo 9 da lei 9/1987, reiteramos a petición de:

 • Información  sobre calquera tipo de cambio na situación administrativa do persoal, incluíndo dentro deste concepto comisións de servizo, adscricións provisionais, e traslados dentro dos diferentes postos de traballo sen que medie modificación da situación administrativa.

A Coruña 7 de febreiro de 2020

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DA CORUÑA

Na seguinte LIGAZÓN iremos actualizando o seguimento das comisións de servizo.